Ønsker selvstyre – blir etterforsket

Tidligere raftoprisvinner og parlamentsmedlem i Tyrkia, Leyla Zana, ytret ønske om selvstyre for sitt Kurdistan. Nå har hun fått tyrkiske myndigheter på nakken.

Det var etter hen­nes appell i den sør­øst­li­ge byen Igdir, hvor hun uttal­te at Kur­dis­tan bur­de bli selv­sten­dig, at tyr­kisk myn­dig­he­ter beslut­tet å etter­fors­ke hen­ne. ”Det er på tide at Tyr­kia deles inn i sta­ter”, sa hun. Sen­tra­le myn­dig­he­ter opp­fat­ter hen­nes ytrin­ger som pro­vo­se­ren­de og som en trus­sel mot Tyr­kias enhet.
 
Anled­nin­gen for Zanas utspill var valg­kam­pens avslut­ning i juli. Det­te er imid­ler­tid ikke førs­te gang Zana er på kant med myn­dig­he­te­ne. Da hun skul­le inn­set­tes som nytt par­la­ments­med­lem i 1991 ble hun arres­tert. Årsa­ken var enkel. Hun bar et tra­di­sjo­nelt kur­disk hode­plagg og tal­te kur­disk da hun sver­get tro­skaps­ed til sta­ten Tyr­kia. I 1994 ble hun beskyldt for å stå i led­tog med det Kur­dis­ke Arbei­der­par­ti­et, PKK.
 
Av den­ne grunn ble hun dømt til 15 års feng­sel. I 2003 kon­klu­der­te imid­ler­tid den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len med at dom­men mot hen­ne var urik­tig. Det­te bidrog til hen­nes fri­fin­nel­se alle­re­de året etter. Nå risi­ke­rer Zana å hav­ne i feng­sel igjen.
 
Ley­la Zana fikk Raft­opri­sen i 1994.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen