Kvener: Eget NRK-tilbud for nasjonale minoriteter

Kvenene og andre nasjonale minoriteter bør være en selvsagt del av NRKs satsing på det flerkulturelle, skriver den kvenske avisen Ruijan Kaiku i sin høringsuttalelse til allmennkringkastingsplakaten.

Vox Pub­li­ca gjen­gir her hørings­ut­ta­lel­sen fra Rui­jan Kai­ku, den kvens­ke avi­sa i Nor­ge, til Kul­tur­de­par­te­men­tets for­slag til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK (se hørings­bre­vet). Over­skrift og len­ker står for Vox Pub­li­cas reg­ning. Du kan også las­te ned utta­lel­sen i ori­gi­nal­ver­sjon (pdf-for­mat).

Hørings­ut­ta­lel­se vedr All­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK
(Hørings­brev 18.05.2007)

• Vi viser til den Euro­pe­is­ke pak­ten om regions- eller mino­ri­tets­språk ETS nr. 148.

Nor­ge har defi­nert føl­gen­de språk som nors­ke region- eller mino­ri­tets­språk:
• Samisk
• Kvensk
• Roma­nes
• Roma­ni

Avta­lens ikraft­tre­del­ses­dato er 1.3.1998.
Mino­ri­tets­språk­pak­ten slår fast at vern om de his­to­ris­ke regions- eller mino­ri­tets­språ­ke­ne i Euro­pa er med på å hol­de oppe og utvik­le kul­tu­rell rik­dom og tra­di­sjo­ner i Euro­pa. Mino­ri­tets­språk­pak­ten har mer detal­jer­te og mer omfat­ten­de reg­ler om språk­ret­tig­he­ter enn Ram­me­kon­ven­sjo­nen om vern av nasjo­na­le mino­ri­te­ter har.

• Vi viser også til All­menn­kring­kas­tings­rap­por­te­ne fra 1999, 2000, 2001 og 2002 der All­menn­kring­kas­tings­rå­det pek­te på man­ge­len for kvens­ke sen­din­ger på NRK, og anbe­fal­te at NRK etab­le­rer et lands­dek­ken­de kvensk radio­til­bud.
I 2003 hev­det NRK oven­for all­menn­kring­kas­tings­rå­det at NRK had­de kvens­ke sen­din­ger, noe som ikke var rik­tig. Rådet påpek­te også i 2003 at NRK had­de et sær­lig ansvar over­for de nasjo­na­le mino­ri­te­te­ne, og at det språk­li­ge til­bu­det til den kvens­ke mino­ri­te­ten bur­de styr­kes.

I 2004 for­kyn­net NRK at det blir «nå tatt et kraff­tak for å syn­lig­gjø­re det fler­kul­tu­rel­le Nor­ge i NRKs pro­gram­mer.» – uten at det­te resul­ter­te til noen kon­kret for kve­ne­ne eller et kvensk medie­til­bud fra NRK. De nasjo­na­le mino­ri­te­te­ne samer, kve­ner, skog­fin­ner, jøder, rom og romani­fol­ket bør være en selv­sagt del av NRKs sat­sing på det fler­kul­tu­rel­le.

For det samis­ke har NRK sat­set svært mye, nå er det på tide at de and­re mino­ri­te­te­ne også vises og høres i NRK.

• Vi viser til kring­kas­tings­sjef Hans Tore Bjerk­aas sin plan om å utvik­le kvens­ke sen­din­ger i NRK.

Der­for fore­slår vi føl­gen­de end­ring i pla­ka­ten:

I kapit­te­let «3. All­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK» under hoved­punkt «NRK skal styr­ke norsk språk, iden­ti­tet og kul­tur» (under­punkt 2) skal hete

• NRK skal bidra til å styr­ke norsk, samisk og kvensk språk, iden­ti­tet og kul­tur. […]
(ordet ’kvensk’ til­føyes)

Venn­lig hil­sen

Lii­sa Koivulehto
redak­tør
Rui­jan Kai­ku – den kvens­ke avi­sa i Nor­ge

TEMA

N

RK

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen