Kvener: Eget NRK-tilbud for nasjonale minoriteter

Kvenene og andre nasjonale minoriteter bør være en selvsagt del av NRKs satsing på det flerkulturelle, skriver den kvenske avisen Ruijan Kaiku i sin høringsuttalelse til allmennkringkastingsplakaten.

Vox Pub­li­ca gjen­gir her høring­sut­talelsen fra Rui­jan Kaiku, den kvenske avisa i Norge, til Kul­tur­de­parte­mentets forslag til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK (se hørings­brevet). Over­skrift og lenker står for Vox Pub­li­cas reg­n­ing. Du kan også laste ned uttalelsen i orig­i­nalver­sjon (pdf-for­mat).

Høring­sut­talelse vedr All­mennkringkast­ingsplakat for NRK
(Hørings­brev 18.05.2007)

• Vi vis­er til den Europeiske pak­ten om regions- eller minoritetsspråk ETS nr. 148. 

Norge har defin­ert føl­gende språk som norske region- eller minoritetsspråk:
• Samisk
• Kvensk
• Romanes
• Romani

Avtal­ens ikraft­tre­delses­da­to er 1.3.1998.
Minoritetsspråk­pak­ten slår fast at vern om de his­toriske regions- eller minoritetsspråkene i Europa er med på å holde oppe og utvikle kul­turell rik­dom og tradis­jon­er i Europa. Minoritetsspråk­pak­ten har mer detal­jerte og mer omfat­tende regler om språkret­tigheter enn Ram­mekon­ven­sjo­nen om vern av nasjonale minoriteter har.

• Vi vis­er også til All­mennkringkast­ingsrap­portene fra 1999, 2000, 2001 og 2002 der All­mennkringkast­ingsrådet pek­te på man­ge­len for kvenske sendinger på NRK, og anbe­falte at NRK etablerer et lands­dekkende kven­sk radiotilbud.
I 2003 hevdet NRK oven­for all­mennkringkast­ingsrådet at NRK hadde kvenske sendinger, noe som ikke var rik­tig. Rådet påpek­te også i 2003 at NRK hadde et særlig ans­var over­for de nasjonale minoritetene, og at det språk­lige tilbudet til den kvenske minoriteten burde styrkes.

I 2004 forkyn­net NRK at det blir “nå tatt et krafftak for å syn­lig­gjøre det flerkul­turelle Norge i NRKs pro­gram­mer.” – uten at dette resul­terte til noen konkret for kvenene eller et kven­sk medi­etil­bud fra NRK. De nasjonale minoritetene samer, kven­er, skogfinner, jøder, rom og roman­i­folket bør være en selvsagt del av NRKs sats­ing på det flerkulturelle. 

For det samiske har NRK sat­set svært mye, nå er det på tide at de andre minoritetene også vis­es og høres i NRK.

• Vi vis­er til kringkast­ingss­jef Hans Tore Bjerkaas sin plan om å utvikle kvenske sendinger i NRK. 

Der­for fores­lår vi føl­gende endring i plakaten: 

I kapit­telet “3. All­mennkringkast­ingsplakat for NRK” under hov­ed­punkt “NRK skal styrke norsk språk, iden­titet og kul­tur” (under­punkt 2) skal hete

• NRK skal bidra til å styrke norsk, samisk og kven­sk språk, iden­titet og kultur. […]
(ordet ’kven­sk’ tilføyes)

Vennlig hilsen

Liisa Koivule­hto
redaktør
Rui­jan Kaiku – den kvenske avisa i Norge

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen