Burmas folk trenger din støtte nå!

Møt opp lørdag klokken 13 på Torgallmenningen og klokken 17.45 på Festplassen

 

STØTTEMARKERING FOR BURMA PÅ FESTEN FOR BRANN OG INTERNASJONAL UKE

FESTPLASSEN, LØRDAG 20.OKTOBER KL. 17.45

I anled­ning av at TV2 done­rer mid­ler til Raft­o­stif­tel­sen for bruk av
Bur­mas demo­krati­be­ve­gel­se, vil Raft­o­stif­tel­sen hol­de en støtte­mar­ke­ring
for Bur­ma i for­kant av den sto­re fes­ten for Brann.

Mar­ke­rin­gen blir gjen­nom­ført kl. 17.45 på Fest­plas­sen. Det vil bli vist
bil­der fra den sis­te tidens begi­ven­he­ter på stor­skjer­men. Aye Chan Naing
fra Democra­tic Voi­ce of Bur­ma i Oslo, og Iver Ørsta­vik fra Raft­ohu­set vil
frem­føre en kort appell.

TORGALLMENNINGEN, LØRDAG 20.OKTOBER KL. 13.00

I anled­ning åpnin­gen av Inter­na­sjo­nal uke, vil Raft­o­stif­tel­sen også
avhol­de en støtte­mar­ke­ring for Bur­ma.

Mar­ke­rin­gen blir gjen­nom­ført kl. 13.00 på Torg­all­men­nin­gen. Også her vil
Aye Chan Naing fra Democra­tic Voi­ce of Bur­ma i Oslo frem­føre en kort
appell.

Kon­takt­in­for­ma­sjon:

Gun­ta Ven­ge, pro­sjekt­ko­or­di­na­tor i Raft­o­stif­tel­sen
Mobil: 90673678
secretariat@rafto.no

Iver Ørsta­vik, infor­ma­sjons­var­lig på Raft­ohu­set
Mobil: 47096755
iver.orstavik@raftohuset.no

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen