Frihet for Burma

Internasjonal bloggeraksjon for Burma bidrar til å holde verdensopinionens oppmerksomhet ved like.

I dag, 4. okto­ber 2007, pry­des tusen­er av blog­ger og andre nettst­ed­er ver­den over med “Free Burma”-illustrasjoner som den du ser under. Aksjo­nen, en “Inter­na­tion­al Blog­gers’ Day for Bur­ma”, ble satt i gang av to tyske studenter.

Dette er en sol­i­daritets­mark­er­ing med det burme­siske folket som vi i Vox Pub­li­ca gjerne slut­ter oss til. Bur­ma er fremde­les høyt oppe i det inter­nasjonale og nasjonale nyhets­bildet, men det er en åpen­bar fare for at ver­den­sopin­io­nens opp­merk­somhet glip­per nå som mil­itær­jun­taen tilsynela­tende har lyk­tes i å slå ned opprøret. En blog­gak­sjon kan i en slik situ­asjon bidra til å fornye inter­essen for hen­delsene i landet.

free_burma_03.jpg

Mye har allerede vært skrevet om hvilken rolle bilder, tekst og video fra folk på gat­en i Bur­ma har spilt i opprøret og i vår forståelse av det. Som i flere andre drama­tiske situ­asjon­er de siste årene, oppdager vi at amatør­er har en vik­tig rolle å spille i å få infor­masjon ut til ver­den. Borg­er­jour­nal­is­ter på gateplan i Bur­ma har lev­ert råma­te­ri­ale, de pro­fesjonelle medi­ene har brakt det videre med eller uten redak­sjonell bear­bei­d­ing. I prak­sis har dette vært et effek­tivt samar­beid som, til tross for regimets forsøk på å kutte inter­net­tforbindelsen, har brakt mye mer infor­masjon om denne krisen ut til ver­den enn ved opprøret i 1988, slik blant andre Glen­da Coop­er skriv­er.

Vis­sheten om at ver­den­sopin­io­nen ful­gte nøye med, førte trolig til at regimet i start­fasen slo ned opprøret på en min­dre bru­tal måte enn det ellers ville gjort. Det er grunn til å fryk­te at gen­era­lene nå er i ferd med å slå hard­ere til. Når det gjelder amatør­jour­nal­is­tene, kan de være spe­sielt utsatt, går det fram av en analyse i Chris­t­ian Sci­ence Mon­i­tor. Folk uten­for Bur­ma som har hatt kon­takt med burme­siske blog­gere fryk­ter at regimet nå vil spore dem opp og ta sin hevn. Bur­ma har et sofistik­ert sys­tem for overvåk­ing av nett-trafikk, og kan ta dette i bruk for å finne fram til aktivis­tene og amatørjournalistene.

Faren for ytterligere skjer­pet volds­bruk er enda en grunn til ikke å la Bur­ma gli ut av nyhetsbildet.

1 KOMMENTAR

  1. […] Jeg føy­er meg til bloggeak­sjone­nen i dag, gjør det enkelt og siter­er Olav Anders Øvre­bø artikkel på Vox Pub­li­ca: Dette er en sol­i­daritets­mark­er­ing med det burme­siske folket som vi i Vox Pub­li­ca gjerne slut­ter oss til. Bur­ma er fremde­les høyt oppe i det inter­nasjonale og nasjonale nyhets­bildet, men det er en åpen­bar fare for at ver­den­sopin­io­nens opp­merk­somhet glip­per nå som mil­itær­jun­taen tilsynela­tende har lyk­tes i å slå ned opprøret. En blog­gak­sjon kan i en slik situ­asjon bidra til å fornye inter­essen for hen­delsene i landet. […]

til toppen