Frihet for Burma

Internasjonal bloggeraksjon for Burma bidrar til å holde verdensopinionens oppmerksomhet ved like.

I dag, 4. okto­ber 2007, pry­des tuse­ner av blog­ger og and­re nett­ste­der ver­den over med «Free Burma»-illustrasjoner som den du ser under. Aksjo­nen, en «Inter­na­tio­nal Blog­gers’ Day for Bur­ma», ble satt i gang av to tys­ke stu­den­ter.

Det­te er en soli­da­ri­tets­mar­ke­ring med det bur­me­sis­ke fol­ket som vi i Vox Pub­li­ca gjer­ne slut­ter oss til. Bur­ma er frem­de­les høyt oppe i det inter­na­sjo­na­le og nasjo­na­le nyhets­bil­det, men det er en åpen­bar fare for at ver­dens­opi­nio­nens opp­merk­som­het glip­per nå som mili­tær­jun­ta­en til­syne­la­ten­de har lyk­tes i å slå ned opp­rø­ret. En blogg­ak­sjon kan i en slik situa­sjon bidra til å for­nye inter­es­sen for hen­del­se­ne i lan­det.

free_burma_03.jpg

Mye har alle­re­de vært skre­vet om hvil­ken rol­le bil­der, tekst og video fra folk på gaten i Bur­ma har spilt i opp­rø­ret og i vår for­stå­el­se av det. Som i fle­re and­re dra­ma­tis­ke situa­sjo­ner de sis­te åre­ne, opp­da­ger vi at ama­tø­rer har en vik­tig rol­le å spil­le i å få infor­ma­sjon ut til ver­den. Bor­ger­jour­na­lis­ter på gate­plan i Bur­ma har levert råma­te­ria­le, de pro­fe­sjo­nel­le medie­ne har brakt det vide­re med eller uten redak­sjo­nell bear­bei­ding. I prak­sis har det­te vært et effek­tivt sam­ar­beid som, til tross for regi­mets for­søk på å kut­te inter­nett­for­bin­del­sen, har brakt mye mer infor­ma­sjon om den­ne kri­sen ut til ver­den enn ved opp­rø­ret i 1988, slik blant and­re Glen­da Cooper skri­ver.

Viss­he­ten om at ver­dens­opi­nio­nen fulg­te nøye med, før­te tro­lig til at regi­met i start­fa­sen slo ned opp­rø­ret på en mind­re bru­tal måte enn det ellers vil­le gjort. Det er grunn til å fryk­te at gene­ra­le­ne nå er i ferd med å slå har­de­re til. Når det gjel­der ama­tør­jour­na­lis­te­ne, kan de være spe­si­elt utsatt, går det fram av en ana­ly­se i Chris­ti­an Scien­ce Moni­tor. Folk uten­for Bur­ma som har hatt kon­takt med bur­me­sis­ke blog­ge­re fryk­ter at regi­met nå vil spo­re dem opp og ta sin hevn. Bur­ma har et sofis­ti­kert sys­tem for over­vå­king av nett-tra­fikk, og kan ta det­te i bruk for å fin­ne fram til akti­vis­te­ne og ama­tør­jour­na­lis­te­ne.

Faren for ytter­li­ge­re skjer­pet volds­bruk er enda en grunn til ikke å la Bur­ma gli ut av nyhets­bil­det.

1 KOMMENTAR

  1. […] Jeg føy­er meg til blogge­ak­sjo­ne­nen i dag, gjør det enkelt og site­rer Olav Anders Øvre­bø artik­kel på Vox Pub­li­ca: Det­te er en soli­da­ri­tets­mar­ke­ring med det bur­me­sis­ke fol­ket som vi i Vox Pub­li­ca gjer­ne slut­ter oss til. Bur­ma er frem­de­les høyt oppe i det inter­na­sjo­na­le og nasjo­na­le nyhets­bil­det, men det er en åpen­bar fare for at ver­dens­opi­nio­nens opp­merk­som­het glip­per nå som mili­tær­jun­ta­en til­syne­la­ten­de har lyk­tes i å slå ned opp­rø­ret. En blogg­ak­sjon kan i en slik situa­sjon bidra til å for­nye inter­es­sen for hen­del­se­ne i lan­det. […]

til toppen