Burma — mer enn et quizspørsmål

Reaksjonene på situasjonen i Burma viser at engasjement og likegyldighet ikke behøver å være så rake motsetninger som vi ofte tror, kommenterer Helge Johan Petersen Kalleklev.

Et av de sis­te tjue åre­nes mest bruk­te quiz­spørs­mål er føl­gen­de: Hva heter Bur­ma i dag? I bar­ne- og ung­doms­sko­len lærer en seg nav­net på lan­de­ne i Asia, men det er også det hele.

En ringe­run­de til et variert utvalg av ber­gen­se­re viser nem­lig at fakta­kunn­ska­pe­ne er lave. Noen har hørt om mun­ke­ne, men få vet hva de pro­te­ste­rer mot eller hvor­dan de har det. Ingen har hørt om Aung Sun Suu Kyi, og uttryk­ket jun­ta vir­ker for dem totalt fjernt. Noen vet at lan­det har to navn, og høres stol­te ut når de stot­rer frem Myan­mar. Men hva bevi­ser egent­lig det om reell kunn­skap og inn­sikt? Det har de jo lært på sko­len…

Lite uten­riks på BT-for­si­den
Vest­lan­dets størs­te avis Ber­gens Tiden­de står som hoved­le­ve­ran­dør i det ber­gens­ke nyhets­bil­det. Vi kan med and­re ord slå fast at hva de vel­ger å set­te på dags­or­den er avgjø­ren­de for hva det ber­gens­ke avis­pub­li­kum får med seg. Nå vil nok BTs uten­riks­av­de­ling påstå at deres dek­ning av situa­sjo­nen i Bur­ma i høst har vært vel så god som and­re medi­ers, men fak­tum er at saken har vært ned­prio­ri­tert på første­si­de­ne. Og det er vel første­si­den som skal pre­sen­te­re det som avi­sen mener er dagens vik­tigs­te stoff? Jeg kjen­ner kiosk­ar­bei­de­re som ikke kan hus­ke å ha sett Bur­ma-opp­slag på BTs for­si­der, og da er det kan­skje ikke rart at det ber­gens­ke enga­sje­men­tet rundt situa­sjo­nen er mini­malt.

Avi­se­ne bør også ska­pe plass for utenom­sports­lig enga­sje­ment

Uten­riks­ny­he­ter ned­prio­ri­te­res tyde­lig­vis som første­side­stoff i BT, og da er det for­ståe­lig at ikke folk gene­relt får satt seg inn i saken. Selv­sagt er det stort når Brann vin­ner seri­en for førs­te gang på 44 år. Natur­lig­vis er det rele­vant for den ber­gens­ke all­menn­het å få vite hvem som skal bære ord­fø­rer­kje­det de nes­te fire åre­ne. Men å prio­ri­te­re språk­pro­ble­mer i nærings­li­vet, øken­de mis­bruk av nese­spray og de sam­me lokal­po­li­tis­ke kon­flik­te­ne dag ut og dag inn, er i mine øyne grov feil­prio­ri­te­ring. Jeg skal ikke nek­te en ber­gen­ser å enga­sje­re seg i Sports­klub­ben Brann, men jeg tror uan­sett ikke det er slik at hvert indi­vid er utstyrt med et visst rom for enga­sje­ment, som full­book­es der­som man går på Sta­dion 13 gan­ger i året.

Avi­se­ne bør også ska­pe plass for utenom­sports­lig enga­sje­ment

.

Effek­tiv aksjon med små mid­ler
Per­son­lig enga­sje­ment er hel­dig­vis ikke kun avhen­gig av medie­nes prio­ri­te­rin­ger. Til tross for at det eksis­te­rer de som ikke engang har hørt om kon­flik­te­ne i Asia, fin­nes det all­tid folk som enga­sje­rer seg. Gjen­nom en årrek­ke har blant annet agro­nom­stu­den­ten Mar­tin Schil­de fra Bærum vært opp­tatt av Bur­ma. Han er det man kan kal­le en idea­list på man­ge områ­der. Ikke bare er han selv­sten­dig nærings­dri­ven­de (dri­ver plate­sel­skap og ute­sted) og pris­vin­nen­de hunde­seng­opp­fin­ner, men han har også erfa­ring fra bistands­ar­beid og var i fjor en av bak­men­ne­ne i aksjo­nen Pro­sjekt 101. Det­te var en dug­nad som had­de som mål å ”bely­se Oslos skygge­si­der og gi økt opp­merk­som­het til enkelt­per­soner og orga­ni­sa­sjo­ner som står på for byen”.

Protester i Burma september 2007 (foto: racoles)

Fra pro­tes­te­ne i Bur­ma. Bil­det er tatt 24. sep­tem­ber 2007 (foto: raco­les). Bil­det er pub­li­sert under en Crea­ti­ve Com­mons-lisens.

«May all peop­le around the world wear a red shirt on Fri­day, Sep­tem­ber 28»

I Bur­ma-sam­men­heng er han en av de hel­di­ge som har møtt Aung San Suu Kyi, han har selv hatt besøk av fle­re fra Karen-geril­ja­en og har en far og en bror som har laget fil­mer fra lan­det. Hans bror Hans Kris­ti­an er også sis­te mann fra Ves­ten som har inter­vju­et Aung San Suu Kyi. Tak­ket være et stort per­son­lig nett­verk klar­te Mar­tin Schil­de i høst, via dagens kom­mu­ni­ka­sjons­mid­del num­mer en, nett­ste­det Face­bo­ok, å enga­sje­re tusen­vis. Han vet om man­ge Face­bo­ok-grup­per, men ingen med det sam­me bud­ska­pet som hans (Face­bo­ok kre­ver inn­log­ging). Alle­re­de da de førs­te tv-bil­de­ne fra Ran­goon begyn­te å rul­le had­de Schil­de etab­lert kam­pan­jen ”Red Shirt for Bur­ma”, hvor man ble opp­ford­ret til å ikle seg rødt for å vise sin støt­te til det bur­me­sis­ke fol­ket.

In sup­port of our bra­ve fri­ends in Bur­ma: May all peop­le around the world wear a red shirt on Fri­day, Sep­tem­ber 28., var det enk­le, men kon­kre­te bud­ska­pet. I til­legg til Face­bo­ok-kam­pan­je­ne fan­tes det også til­sva­ren­de mel­din­ger på sms, hvor man gjen­nom det mobi­le nett­ver­ket fikk den sam­me mel­din­gen og ble opp­ford­ret til å videre­sen­de den til sine ven­ner. Bare i Schil­des Face­bo­ok-kam­pan­je fin­ner vi over 100.000 del­ta­ke­re.

– Opp­slut­nin­gen er for­mi­da­bel, så jeg er stor­for­nøyd. Det­te er 100.000 enga­sjer­te men­nes­ker som alle øns­ker å støt­te vide­re, sier Schil­de. Han mener benyt­tel­se av kom­mu­ni­ka­sjons­me­to­der som sms, MSN og Face­bo­ok for å spre for­skjel­li­ge bud­skap fun­ge­rer vel­dig bra. Jo enk­le­re, jo bed­re, er hans erfa­ring.

– Det hand­ler om å gi folk en så enkel opp­ga­ve som mulig, noe folk kan bidra med uten å gjø­re all ver­den og sam­ti­dig føle at de er med på å bidra. Her traff man en ner­ve i fol­ket som tyde­lig skap­te enga­sje­ment, sier Bur­ma-kjen­ne­ren.

Grunt enga­sje­ment
Enga­sje­ment og like­gyl­dig­het er ofte to rake mot­set­nin­ger. Men i det­te til­fel­let kan det se ut som om de like­vel er for­en­li­ge. Bur­ma-saken kan fort bli en sak der folk enga­sje­rer seg vel­dig over en kort peri­ode, for så å mis­te inter­es­sen etter hvert. Så len­ge tv-seer­ne får de dra­ma­tis­ke bil­de­ne blin­ken­de mot seg, radio­lyt­ter­ne de detal­jer­te beskri­vel­se­ne hen­gen­de i øret og avis­le­ser­ne de vel­be­grun­ne­de kom­men­ta­re­ne rett i flei­sen hver bidi­ge dag, er inter­es­sen sik­ret. Vi men­nes­ker er nem­lig ikke mer kom­pli­ser­te enn at vi bryr oss, blir rys­tet og viser omtan­ke og enga­sje­ment over­for de sake­ne vi blir pre­sen­tert for. Når utrøs­te­li­ge for­eld­re går ut til medie­ne med his­to­ri­en om sin døds­syke dat­ter, får de respons i vårt lang­strak­te land. Når NRK bestem­mer seg for at TV-aksjo­nens inn­tek­ter skal gå til barn berørt av hiv og aids i uli­ke deler av ver­den, får den nors­ke all­menn­het øyne­ne opp for akku­rat det­te.

Ingen glem­mer så raskt som et feil­fo­ku­se­ren­de men­nes­ke

Vi må her­ved ta saken i egne hen­der! Der­som det ikke leg­ges mer press på mili­tær­re­gi­met i Bur­ma vil sann­syn­lig­vis de sis­te måne­de­nes begi­ven­he­ter ikke bli mer enn nok et neg­a­tivt ladet kapit­tel i his­to­rie­bo­ken, i ste­det for det avgjø­ren­de kli­mak­set og den etter­leng­te­de slutt­sce­nen der de lev­de lyk­ke­lig i alle sine dager. Mar­tin Schil­de sier seg enig: — Folks enga­sje­ment er vel­dig bra i dag, men jeg er redd det dør ut når medie­ne leg­ger ned saken. Det­te mer­ker man alle­re­de nå. Dess­ver­re er det for sto­re øko­no­mis­ke inter­es­ser i lan­det til at man kom­mer til å leg­ge nok press på jun­ta­en.

På blogg­kar­tet — hva med nyhets­me­die­ne?
Noen må brin­ge sta­fett­pin­nen vide­re der­som ikke mili­tær­jun­ta­en skal ”vin­ne”. Så len­ge saken er i nyhets­bil­det, det være seg på for­si­den av BT eller som hoved­opp­slag på Dags­revy­en, vil folk hol­de enga­sje­men­tet ved like. To tys­ke stu­den­ter etab­ler­te Inter­na­tio­nal Blog­gers’ Day for Bur­ma 4. okto­ber. Den­ne aksjo­nen sat­te Bur­ma til­ba­ke på blogg­kar­tet, men nå er det på tide at nyhets­me­die­ne føl­ger opp. Med en gang saken blir ned­prio­ri­tert og folk ikke får foku­sert på den, vil kon­flik­ten for de fles­te gå i glem­me­bo­ken. Det er nem­lig ingen som glem­mer så raskt som et feil­fo­ku­se­ren­de men­nes­ke. Det måt­te i så fall være BT-des­ken, som glem­te å plas­se­re uten­riks­ny­he­ter på for­si­den…

Artik­kel­for­fat­te­ren stu­de­rer jour­na­lis­tikk ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen