Oppfordrer til boikott av olympiske leker

Den uighurske menneskerettsaktivisten, Rebiya Kadeer, tar til orde for en boikott av de olympiske sommerleker i Bejing 2008.

Dette melder nettsi­dene til Uyghur Amer­i­can Asso­ci­a­tion. Kadeer opp­for­dr­er inter­nasjonale men­neskerettighet­sor­gan­isas­jon­er til å legge press på kine­siske myn­digheter og anmode om boikott. Hun fryk­ter Kina vil bruke de olymp­iske lekene for å skjule virke­lige­heten hva angår men­neskerettighets­brudd i lan­det. Selv ble hun sendt i eksil i 2005 for å ha kjem­pet for uighurenes rettigheter.
 
Kadeer har gjen­nom flere år kjem­pet for å bedre men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen i Kina generelt, og frem­met prob­lematikken vedrørende uighurene i provin­sen Xin­jiang spe­sielt. Uighurene lid­er under en kine­sisk assim­i­ler­ingspoli­tikk som ikke tillater minoriteten å dyrke sin kul­tur eller språk som eget folk, ei heller sin islamske tro. Kadeer mot­tok Rafto­prisen i 2004 og situ­asjo­nen i Xin­jiang har i etter­tid fått økt inter­nasjon­al oppmerksomhet.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen