Vest-Sahara: møte på Raftohuset.

Mandag 19. november ble det avholdt åpent møte om situasjonen i Vest-Sahara.

Flere talere var på plass for å gi et innblikk i den ellers å glemte kon­flik­ten. Pub­likum lot seg engas­jere og provosere. Den saharawiske stu­den­ten og men­neskerettighet­sak­tivis­ten, Rabab Ami­dane, kunne fortelle om en sjokkerende virkelighet. 

Rabab Ami­dane er for tiden på en lengre run­dreise i Norge. Hun har allerede besøkt Oslo, Trond­heim, Trom­sø og Unit­ed World Col­lege på Fjaler. Denne kvelden var hun ankom­met Bergen for å fore­dra om den vanske­lige situ­asjo­nen i Vest-Sahara. Raftos­tif­telsens  styreled­er Arne Lil­jedahl Lyn­ngård, Kai Grieg fra FN-Sam­ban­det, samt første­sekretæren ved den sørafrikanske ambas­saden til Norge, Daniel Stem­mer, var tilst­ede for å kaste lys på saken.

Sem­i­naret ble arrangert i et samar­beid mel­lom FN-Stu­den­tene i Bergen, NSU, Stu­den­ter­sam­fun­net og Raftos­tifelsen. Se bilder fra møtet her. 
 

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen