Vil du være med på årets viktigste julekort?

Burmas militære regime tvinger et helt folk til stillhet med vold og undertrykkelse. Mandag 10. desember kan DU vise hva du synes om nettopp dette.

10. desem­ber er nem­lig dato­en for årets sto­re Bur­ma-mar­ke­ring hvor så man­ge som mulig skal sam­les for å lage årets vik­tigs­te jule­kort. De frem­møt­te bes kle seg i rødt og møte opp til foto­gra­fe­ring på Torg­all­men­nin­gen. Bil­det vil bli til­sendt demo­krati­be­ve­gel­sen i Bur­ma som en opp­munt­ring til å fort­set­te kam­pen for et demo­kra­tisk Bur­ma. Det­te kan DU være med å gjø­re til vir­ke­lig­het.
 
I en tid da ver­dens øyne ret­tes bort fra Bur­ma etter høs­tens opp­rør er det vik­tig at vi ikke glem­mer. Vi må ikke glem­me at det i Bur­ma fort­satt fengs­les vil­kår­lig, tor­tu­re­res og dri­ves tvangs­ar­beid med lan­dets egen befolk­ning som sla­ver. Vi må ikke glem­me at fri­hets­kjem­pen Aung San Suu Kyi fort­satt sit­ter bak lås og slå, ute av stand til å tale sitt folks sak. Det er i den­ne vans­ke­li­ge stund at vi må vise at vi bryr oss. Det bur­me­sis­ke folk kom­mer ald­ri til å gi opp kam­pen for sin egen fri­het. Da kan hel­ler ikke vi til­la­te oss å gi tapt.
 
Her­ved opp­ford­res DU og dine nær­mes­te til å møte opp på Torg­all­men­nin­gen på man­dag for vise soli­da­ri­tet med Bur­mas befolk­ning. Eller som Aung San Suu Kiy vil­le sagt:
                       
”Bruk deres fri­het til å frem­me vår.”

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen