Nord-Korea-konferanse i London

Den 22-23. januar avholdes den 8. internasjonale konferansen for menneskerettigheter og flyktninger i Nord-Korea.

Kon­fer­ansens hen­sikt er å utar­bei­de en plat­form for diskusjon mel­lom alle involverte parter i Nord-Korea-spørsmålet. Hen­sik­ten er å lytte på andre sam­tidig som man git uttrykk for egne syn­spunk­ter. På denne måten kan aktørene utvek­sle erfaringer og sam­men bidra til å skape en hen­sik­tsmes­sig poli­tikk og strate­gi i forhold Nord-Korea i fremtiden.

Kon­fer­ansen, som går over 2 dager, er en møteplass for diskusjon og sam­taler,  hvor ekspert­er og ressursper­son­er innen næringsliv, men­neskerettighet­sar­beid, poli­tikk og til og med sport tre­ffes for å utvek­sle ideer. Ved å møtes til sam­taler ønsker en å gjøre  ideer om til prak­tisk han­dling . Kon­fer­ansen har tre overordnede fokusområder:

- Å foran­dre opp­fat­nin­gen av Nord-Korea og forstå lan­dets interne struk­tur­er. Bare slik kan grunnlaget dannes for å skape kon­struk­tiv dia­log om Nord-Korea-spørsmålet.

- Kart­legge muligheter og fremme ideer til pros­jek­ter knyt­tet til utvikling og invester­ing i Nord-Korea for å bedre folks levekår.

- Samordne arbei­det for å fremme sikker­het, bærekraftig utvikling og men­neskerettighet­sar­beid på den kore­anske halvøy.
For­rige gang kon­fer­ansen ble arrangert, i 2006, var det Bergen som var verts­by. Denne gan­gen stiller Raftos­tif­telsen som medar­rangør sam­men med Chatam House, sørko­re­anske Cit­i­zens’ Alliance og Korea Uni­ver­si­ty GSIS. En del­e­gasjon vil delta på veg­ne av Raftostiftelsen.

 

 

 

1 KOMMENTAR

  1. […] Departe­mentet, med navnet ”Uni­fi­ca­tion Min­istry”, har i flere år rep­re­sen­tert den sørko­re­anske reg­jer­ing i sam­taler med nord­ko­re­anske myn­digheter. Lan­dets nye pres­i­dent er imi­dler­tid mot­stander av ord­nin­gen, og ønsker heller å gjøre det til en inte­gr­ert del av uten­riks­de­parte­mentet. Forslaget opp­fattes av mange som et tilbakeslag for inter-kore­an­sk for­son­ing, og som et tegn på at Lee vil legge seg på en ny poli­tisk lin­je i forhold til Nord-Korea. Etter 10 år med ”sol­skinnspoli­tikk”, i sin tid  intro­dusert av tidligere fred­sprisvin­ner og sørko­re­an­sk pres­i­dent Kim Dae-Jung, skjer­pes nå språk­bruken.   Pres­i­dent Lee hevder at departe­mentet har vir­ket mot sin hen­sikt. Han peker blant annet på at Sør-Korea har pøst bis­tand­spenger inn i nabolan­det uten nevn­everdig resul­tat. Pres­i­den­ten, som vil tas i ed 25. feb­ru­ar, varsler sam­tidig at han ønsker et tet­tere samar­beid med USA i forhold tilNord-Korea spørsmålet. Lee vak­te opp­sikt også i for­rige uke da han ytret ønske om å styrke forsvaret. Dette i kon­trast til par­la­mentets tidligere ved­tak om å gjøre det mot­sat­te.   Det foregår i disse dager en inter­nasjon­al kon­fer­anse for men­neskerettigheter og fly­k­t­ninger i Nord-Korea. Kon­fer­ansen finner sted i Lon­don, og hov­edtema er hvor­dan det inter­nasjonale sam­funn skal forholde seg til Nord-Korea, og hvilke strate­gi­er som bør utar­bei­des for å håndtere prob­lemet på en hen­sik­tsmes­sig måte. […]

til toppen