Nord-Korea-konferanse i London

Den 22-23. januar avholdes den 8. internasjonale konferansen for menneskerettigheter og flyktninger i Nord-Korea.

Kon­fe­ran­sens hen­sikt er å utar­bei­de en plat­form for dis­ku­sjon mel­lom alle involver­te par­ter i Nord-Korea-spørs­må­let. Hen­sik­ten er å lyt­te på and­re sam­ti­dig som man git uttrykk for egne syns­punk­ter. På den­ne måten kan aktø­re­ne utveks­le erfa­rin­ger og sam­men bidra til å ska­pe en hen­sikts­mes­sig poli­tikk og stra­te­gi i for­hold Nord-Korea i frem­ti­den.

Kon­fe­ran­sen, som går over 2 dager, er en møte­plass for dis­ku­sjon og sam­ta­ler,  hvor eks­per­ter og res­surs­per­soner innen nærings­liv, men­neske­ret­tig­hets­ar­beid, poli­tikk og til og med sport tref­fes for å utveks­le ide­er. Ved å møtes til sam­ta­ler øns­ker en å gjø­re  ide­er om til prak­tisk hand­ling . Kon­fe­ran­sen har tre over­ord­ne­de fokus­om­rå­der:

- Å for­and­re opp­fat­nin­gen av Nord-Korea og for­stå lan­dets inter­ne struk­tu­rer. Bare slik kan grunn­la­get dan­nes for å ska­pe kon­struk­tiv dia­log om Nord-Korea-spørs­må­let.

- Kart­leg­ge mulig­he­ter og frem­me ide­er til pro­sjek­ter knyt­tet til utvik­ling og inves­te­ring i Nord-Korea for å bed­re folks leve­kår.

- Sam­ord­ne arbei­det for å frem­me sik­ker­het, bære­kraf­tig utvik­ling og men­neske­ret­tig­hets­ar­beid på den kore­ans­ke halv­øy.
For­ri­ge gang kon­fe­ran­sen ble arran­gert, i 2006, var det Ber­gen som var verts­by. Den­ne gan­gen stil­ler Raft­o­stif­tel­sen som med­ar­ran­gør sam­men med Cha­tam House, sør­kore­ans­ke Citizens’ Alli­an­ce og Korea Uni­ver­sity GSIS. En dele­ga­sjon vil del­ta på veg­ne av Raft­o­stif­tel­sen.

 

 

 

1 KOMMENTAR

  1. […] Depar­te­men­tet, med nav­net ”Uni­fi­ca­tion Mini­s­try”, har i fle­re år repre­sen­tert den sør­kore­ans­ke regje­ring i sam­ta­ler med nord­kore­ans­ke myn­dig­he­ter. Lan­dets nye pre­si­dent er imid­ler­tid mot­stan­der av ord­nin­gen, og øns­ker hel­ler å gjø­re det til en inte­grert del av uten­riks­de­par­te­men­tet. For­sla­get opp­fat­tes av man­ge som et til­bake­slag for inter-kore­ansk for­soning, og som et tegn på at Lee vil leg­ge seg på en ny poli­tisk lin­je i for­hold til Nord-Korea. Etter 10 år med ”sol­skinns­po­li­tikk”, i sin tid  intro­du­sert av tid­li­ge­re freds­pris­vin­ner og sør­kore­ansk pre­si­dent Kim Dae-Jung, skjer­pes nå språk­bru­ken.   Pre­si­dent Lee hev­der at depar­te­men­tet har vir­ket mot sin hen­sikt. Han peker blant annet på at Sør-Korea har pøst bistands­pen­ger inn i nabo­lan­det uten nevne­ver­dig resul­tat. Pre­si­den­ten, som vil tas i ed 25. febru­ar, vars­ler sam­ti­dig at han øns­ker et tet­te­re sam­ar­beid med USA i for­hold til­Nord-Korea spørs­må­let. Lee vak­te opp­sikt også i for­ri­ge uke da han ytret øns­ke om å styr­ke for­sva­ret. Det­te i kon­trast til par­la­men­tets tid­li­ge­re ved­tak om å gjø­re det mot­sat­te.   Det fore­går i dis­se dager en inter­na­sjo­nal kon­fe­ran­se for men­neske­ret­tig­he­ter og flykt­nin­ger i Nord-Korea. Kon­fe­ran­sen fin­ner sted i Lon­don, og hoved­tema er hvor­dan det inter­na­sjo­na­le sam­funn skal for­hol­de seg til Nord-Korea, og hvil­ke stra­te­gi­er som bør utar­bei­des for å hånd­te­re pro­ble­met på en hen­sikts­mes­sig måte. […]

til toppen