Ukens medienyheter: CNN, Netflix og masseovervåking

Ny e-tjenestelov om nett-trafikk skal gjøre Norge bedre rustet til å forsvare seg mot dataangrep, Netflix produserer norsk dramaserie for første gang og Donald Trump saksøkes av CNN etter utestengelsen av Jim Acosta. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Vil la e‑tjenesten lagre nett-trafikken

I forslag til ny e‑tjenestelov fores­lås det at Etter­ret­ningst­jen­esten får lagre meta­da­ta om all nett-trafikk som krysser den norske grensen. Det vil innebære at net­til­by­derne må tilret­te­legge for lagring av infor­masjon fra nord­menns bruk av sosiale medi­er og e‑post. Ifølge forsvarsmin­is­ter Frank Bakke-Jensen vil loven gjøre Norge bedre rustet til å forsvare seg mot dataan­grep. Torgeir Water­house i IKT Norge synes en poten­siell masseovervåk­ing av den norske net­trafikken min­ner om Edward Snow­dens avs­løringer fra USA. Ven­stre er for­beredt på å ta dis­sens i spørsmålet. 

LES MER HOS NRK (14/11/2018)

CNN saksøker president Donald Trump

Pres­i­dent Don­ald Trump og en rekke av hans råd­gi­vere er sak­søkt av nyhet­skanalen CNN på grunn av utesten­gelsen av reporter Jim Acos­ta. CNN men­er utesten­gelsen er et brudd på første og femte til­legg i grunnloven, hvor reg­lene for presse- og ytrings­fri­het er nedfelt. 

LES MER HOS KAMPANJE (14/11/2018)

Fantomet legges ned i Norge

Etter 54 år på det norske teg­ne­seriemarkedet, legges den norske utgaven av Fan­tomet ned på grunn av svik­tende salg. Bladet ble startet opp i 1964, og var i en lang peri­ode den nest største teg­ne­se­rien i Norge etter Don­ald Duck. De siste årene har bladet hatt 13 utgivelser i året.

LES MER HOS NETTAVISEN (13/11/2018)

Telenor-selskap klaget inn for det britiske datatilsynet

Telenor-eide Tapad er sam­men med flere andre sel­skaper klaget inn for europeiske datatil­syn. Tapad sam­ler inn data om net­tbruk og bruk­er infor­masjo­nen for å finne igjen samme bruk­er på ulike skjer­mer eller enheter, slik at annonser kan følge bruk­eren. I likhet med de andre sel­skapene som er klaget inn, har ikke Tapad noe direk­te forhold til bruk­erne, og spør der­for ikke om god­kjen­ning til datainnsam­ling. Tapad ble kjøpt av Telenor i 2016 for 2,9 mil­liarder kroner. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (13/11/2018)

LLA får innovasjonsstøtte for å nå unge avislesere

Land­slaget for lokalavis­er (LLA) får 560 000 kro­ner i inno­vasjon­sstøtte av Design­drevet Inno­vasjon­spro­gram (DIP) for å få flere unge til å lese lokalavisen sin. LLA får hjelp av to sel­skaper, Ogle Noor og Brandgar­den, som begge er spe­sialis­ert innen design, inno­vasjon og markeds­føring. DIP-pro­gram­met finan­sieres av Nærings- og fiskeridepartementet.

LES MER HOS JOURNALISTEN (12/11/2018)

Brukerbetaling største inntektskilde for norske medier

Medi­etil­synets økonomi­rap­port for 2017 vis­er at inntek­tene fra bruker­be­talin­gen i norsk mediebran­sje er større enn annon­seom­set­nin­gen. Både avisene og de kom­mer­sielle kringkasterne får økte inntek­ter fra bruker­be­tal­ing, sam­tidig som annon­se­markedet fort­set­ter å falle. I løpet av fem år har avisene hatt et annon­se­fall på nærmere 40 pros­ent. ­På grunn av omfat­tende kost­nad­skutt har bran­sjen totalt sett økt lønn­somheten i 2017. Det sam­lede drift­sre­sul­tat endte på 1,6 mil­liarder kro­ner, som er en økn­ing på rundt 650 mil­lion­er kro­ner sam­men­lignet med året før. 

LES MER HOS KAMPANJE (12/11/2018)

Det hvite hus kan ha vist manipulert video av CNN-reporter

Et videok­lipp av ordutvek­slin­gen mel­lom pres­i­dent Don­ald Trump og CNN-reporter Jim Acos­ta, delt av Det hvite hus, kan være manip­ulert. Det melder en rekke medi­er. Det orig­i­nale opp­taket som ble sendt direk­te på TV er sam­men­lignet med klip­pet pub­lis­ert av Det hvite hus, og i sist­nevnte klipp ser hastigheten i enkelte bilder ut til å være redi­gert, slik at Acostas arm­beveg­elser mot en kvin­nelig prak­tikant virk­er mer pågående. Forenin­gen av fotografer som job­ber i Det hvite hus er sjokkert over at pres­se­tal­skvinne Sarah Huck­abee Sanders kan ha formi­dlet en manip­ulert versjon. 

LES MER HOS KAMPANJE (09/11/2018)

Netflix lager norsk dramaserie

Neste år starter inn­spillin­gen av den første norskspråk­lige dra­mase­rien som hel­fi­nan­sieres av Net­flix. Serien får navnet Rag­narok, og skal ta form som et oppvek­st­dra­ma basert på nor­røn mytolo­gi. Rag­narok skal lanseres i alle land strøm­met­jen­esten oper­erer i. Det er det danske pro­duk­sjon­s­sel­skapet Sam som står bak produksjonen.

LES MER HOS NRK (09/11/2018)

P4s lokalradio i Bergen legges ned

Lokalra­diostasjo­nen P5 Hits Bergen legges ned til nyt­tår, og totalt seks ansat­te berøres. Det riks­dekkende tilbudet fra P5 Hits skal der­i­mot leve videre. Ifølge P4-sjef Ken­neth Andresen er ned­leggelsen en naturlig kon­sekvens av større satsinger på rikskanalene.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (08/11/2018)

CNN-reporter utestengt fra Det hvite hus

Reporter i CNN, Jim Acos­ta, fikk akkred­i­terin­gen inndratt av Det hvite hus etter å ha stilt kri­tiske spørsmål til pres­i­dent Don­ald Trump under en pressekon­fer­anse. Det var spørsmål knyt­tet til Trumps omtale av migrasjo­nen fra Mex­i­co som fikk begeret til å renne over for pres­i­den­ten. Pres­selos­jen i Det hvite hus men­er avgjørelsen om å stenge Acos­ta ute er uakseptabel.

LES MER HOS NRK (08/11/2018)

TEMA

D

onald T
rump

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen