Ukens medienyheter: CNN, Netflix og masseovervåking

Ny e-tjenestelov om nett-trafikk skal gjøre Norge bedre rustet til å forsvare seg mot dataangrep, Netflix produserer norsk dramaserie for første gang og Donald Trump saksøkes av CNN etter utestengelsen av Jim Acosta. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dagene.

Vil la e‑tjenesten lagre nett-trafikken

I for­slag til ny e‑tjenestelov fore­slås det at Etter­ret­nings­tje­nes­ten får lag­re meta­data om all nett-tra­fikk som krys­ser den nors­ke gren­sen. Det vil inne­bære at nettil­by­der­ne må til­rette­leg­ge for lag­ring av infor­ma­sjon fra nord­menns bruk av sosia­le medi­er og e‑post. Iføl­ge for­svars­mi­nis­ter Frank Bak­ke-Jen­sen vil loven gjø­re Nor­ge bed­re rus­tet til å for­sva­re seg mot data­an­grep. Tor­geir Water­house i IKT Nor­ge synes en poten­si­ell masse­over­vå­king av den nors­ke nettra­fik­ken min­ner om Edward Snow­dens avslø­rin­ger fra USA. Venst­re er for­be­redt på å ta dis­sens i spørsmålet. 

LES MER HOS NRK (14/11/2018)

CNN saksøker president Donald Trump

Pre­si­dent Donald Trump og en rek­ke av hans råd­gi­ve­re er sak­søkt av nyhets­ka­na­len CNN på grunn av ute­sten­gel­sen av repor­ter Jim Acos­ta. CNN mener ute­sten­gel­sen er et brudd på førs­te og fem­te til­legg i grunn­lo­ven, hvor reg­le­ne for pres­se- og ytrings­fri­het er nedfelt. 

LES MER HOS KAMPANJE (14/11/2018)

Fantomet legges ned i Norge

Etter 54 år på det nors­ke tegne­se­rie­mar­ke­det, leg­ges den nors­ke utga­ven av Fan­to­met ned på grunn av svik­ten­de salg. Bladet ble star­tet opp i 1964, og var i en lang peri­ode den nest størs­te tegne­se­ri­en i Nor­ge etter Donald Duck. De sis­te åre­ne har bladet hatt 13 utgi­vel­ser i året.

LES MER HOS NETTAVISEN (13/11/2018)

Telenor-selskap klaget inn for det britiske datatilsynet

Tele­nor-eide Tap­ad er sam­men med fle­re and­re sel­ska­per kla­get inn for euro­pe­is­ke data­til­syn. Tap­ad sam­ler inn data om nett­bruk og bru­ker infor­ma­sjo­nen for å fin­ne igjen sam­me bru­ker på uli­ke skjer­mer eller enhe­ter, slik at annon­ser kan føl­ge bru­ke­ren. I lik­het med de and­re sel­ska­pe­ne som er kla­get inn, har ikke Tap­ad noe direk­te for­hold til bru­ker­ne, og spør der­for ikke om god­kjen­ning til data­inn­sam­ling. Tap­ad ble kjøpt av Tele­nor i 2016 for 2,9 mil­li­ar­der kroner. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (13/11/2018)

LLA får innovasjonsstøtte for å nå unge avislesere

Lands­la­get for lokal­avi­ser (LLA) får 560 000 kro­ner i inno­va­sjons­støt­te av Design­dre­vet Inno­va­sjons­pro­gram (DIP) for å få fle­re unge til å lese lokal­avi­sen sin. LLA får hjelp av to sel­ska­per, Ogle Noor og Brand­gar­den, som beg­ge er spe­sia­li­sert innen design, inno­va­sjon og mar­keds­fø­ring. DIP-pro­gram­met finan­sie­res av Nærings- og fiskeridepartementet.

LES MER HOS JOURNALISTEN (12/11/2018)

Brukerbetaling største inntektskilde for norske medier

Medie­til­sy­nets øko­nomi­rap­port for 2017 viser at inn­tek­te­ne fra bru­ker­be­ta­lin­gen i norsk medie­bran­sje er stør­re enn annonse­om­set­nin­gen. Både avi­se­ne og de kom­mer­si­el­le kring­kas­ter­ne får økte inn­tek­ter fra bru­ker­be­ta­ling, sam­ti­dig som annonse­mar­ke­det fort­set­ter å fal­le. I løpet av fem år har avi­se­ne hatt et annonse­fall på nær­me­re 40 pro­sent. ­På grunn av omfat­ten­de kost­nads­kutt har bran­sjen totalt sett økt lønn­som­he­ten i 2017. Det sam­le­de drifts­re­sul­tat end­te på 1,6 mil­li­ar­der kro­ner, som er en økning på rundt 650 mil­lio­ner kro­ner sam­men­lig­net med året før. 

LES MER HOS KAMPANJE (12/11/2018)

Det hvite hus kan ha vist manipulert video av CNN-reporter

Et video­klipp av ord­ut­veks­lin­gen mel­lom pre­si­dent Donald Trump og CNN-repor­ter Jim Acos­ta, delt av Det hvi­te hus, kan være mani­pu­lert. Det mel­der en rek­ke medi­er. Det ori­gi­na­le opp­ta­ket som ble sendt direk­te på TV er sam­men­lig­net med klip­pet pub­li­sert av Det hvi­te hus, og i sist­nevn­te klipp ser has­tig­he­ten i enkel­te bil­der ut til å være redi­gert, slik at Aco­stas arm­be­ve­gel­ser mot en kvin­ne­lig prak­ti­kant vir­ker mer pågå­en­de. For­enin­gen av foto­gra­fer som job­ber i Det hvi­te hus er sjok­kert over at presse­tals­kvin­ne Sarah Huck­abee San­ders kan ha for­mid­let en mani­pu­lert versjon. 

LES MER HOS KAMPANJE (09/11/2018)

Netflix lager norsk dramaserie

Nes­te år star­ter inn­spil­lin­gen av den førs­te norsk­språk­li­ge drama­se­ri­en som hel­fi­nan­sie­res av Net­flix. Seri­en får nav­net Rag­na­rok, og skal ta form som et opp­vekst­dra­ma basert på nor­røn myto­lo­gi. Rag­na­rok skal lan­se­res i alle land strøm­me­tje­nes­ten ope­re­rer i. Det er det dans­ke pro­duk­sjons­sel­ska­pet Sam som står bak produksjonen.

LES MER HOS NRK (09/11/2018)

P4s lokalradio i Bergen legges ned

Lokal­ra­dio­sta­sjo­nen P5 Hits Ber­gen leg­ges ned til nytt­år, og totalt seks ansat­te berø­res. Det riks­dek­ken­de til­bu­det fra P5 Hits skal der­imot leve vide­re. Iføl­ge P4-sjef Ken­neth And­re­sen er ned­leg­gel­sen en natur­lig kon­se­kvens av stør­re sat­sin­ger på rikskanalene.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (08/11/2018)

CNN-reporter utestengt fra Det hvite hus

Repor­ter i CNN, Jim Acos­ta, fikk akkredi­te­rin­gen inn­dratt av Det hvi­te hus etter å ha stilt kri­tis­ke spørs­mål til pre­si­dent Donald Trump under en presse­kon­fe­ran­se. Det var spørs­mål knyt­tet til Trumps omta­le av migra­sjo­nen fra Mex­i­co som fikk bege­ret til å ren­ne over for pre­si­den­ten. Presse­lo­sjen i Det hvi­te hus mener avgjø­rel­sen om å sten­ge Acos­ta ute er uakseptabel.

LES MER HOS NRK (08/11/2018)

TEMA

D

onald T
rump

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen