Resultatløse forhandlinger om Vest-Sahara

I dag ble det klart at den tredje runden av FN-ledede forhandlinger mellom Marokko og Vest-Saharas frigjøringsorganisasjon, POLISARIO, endte i ingenting.

Det­te mel­des av FNs spe­sial­ut­sen­ding til Vest-Saha­ra, Peter van Wal­sum, som ledet for­hand­lin­ge­ne i Man­has­set uten­for New York. Par­te­ne lyk­tes hel­ler ikke den­ne gang å kom­me frem til en gjen­si­dig aksep­ta­bel løs­ning. Van Wal­sum kun­ne med­de­le at det var stor avstand, og at uenig­he­ten drei­de seg om helt grunn­leg­gen­de spørs­mål ved kon­flik­ten. Der­med ved­va­rer den fast­lås­te kon­flik­ten, selv etter tre for­hand­lings­run­der de sis­te seks måne­de­ne. Mot­stan­der­ne ble imid­ler­tid eni­ge om å møtes til nye sam­ta­ler i mars.
 
Usik­ker­he­ten råder nå rundt hva frem­ti­den vil brin­ge. På POLI­SA­RIOs kon­gress i desem­ber ble det ved­tatt at gjen­opp­ta­kel­sen av væp­net kon­flikt vil vur­de­res som et reelt alter­na­tiv i fri­gjø­rings­kam­pen, skul­le Marok­ko fort­set­te å for­sin­ke frem­gan­gen i for­hand­lin­ge­ne. Trus­se­len om ny væp­net kamp ble imid­ler­tid ikke frem­met av POLISARIO under møtet i Man­has­set.

Vest-Saha­ra har vært under okku­pa­sjon av Marok­ko siden 1975. POLISARIO, som er det sahara­wis­ke folks repre­sen­tant, kre­ver gjen­nom­fø­rin­gen av en folke­av­stem­ning om lan­dets frem­tid. Det er 17 år siden FN beslut­tet at en slik folke­av­stem­ning skul­le fin­ne sted.
 

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen