Resultatløse forhandlinger om Vest-Sahara

I dag ble det klart at den tredje runden av FN-ledede forhandlinger mellom Marokko og Vest-Saharas frigjøringsorganisasjon, POLISARIO, endte i ingenting.

Dette meldes av FNs spe­sia­lut­send­ing til Vest-Sahara, Peter van Wal­sum, som ledet forhan­dlin­gene i Man­has­set uten­for New York. Partene lyk­tes heller ikke denne gang å komme frem til en gjen­sidig aksept­abel løs­ning. Van Wal­sum kunne med­dele at det var stor avs­tand, og at uenigheten drei­de seg om helt grunn­leggende spørsmål ved kon­flik­ten. Dermed ved­var­er den fastlåste kon­flik­ten, selv etter tre forhan­dlingsrun­der de siste seks måne­dene. Mot­standerne ble imi­dler­tid enige om å møtes til nye sam­taler i mars.
 
Usikker­heten råder nå rundt hva fremti­den vil bringe. På POLIS­AR­IOs kongress i desem­ber ble det ved­tatt at gjenopp­takelsen av væp­net kon­flikt vil vur­deres som et reelt alter­na­tiv i frigjøringskam­p­en, skulle Marokko fort­sette å forsinke frem­gan­gen i forhan­dlin­gene. Trusse­len om ny væp­net kamp ble imi­dler­tid ikke frem­met av POLISARIO under møtet i Manhasset. 

Vest-Sahara har vært under okku­pasjon av Marokko siden 1975. POLISARIO, som er det saharawiske folks rep­re­sen­tant, krev­er gjen­nom­førin­gen av en folkeavstemn­ing om lan­dets fremtid. Det er 17 år siden FN beslut­tet at en slik folkeavstemn­ing skulle finne sted.
 

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen