Tagging – huttetu!

Bør bibliotekbrukere få lov til å anmelde bøker og legge til emneord (tagge) i katalogen?

Er vir­ke­lig biblio­te­ka­re­ne kla­re og vil­li­ge til å ta Web 2.0-modellen inn over seg? Er tiden moden for å slip­pe bru­ker­ne inn på biblio­tek­pro­fe­sjo­nens hel­li­ge jakt­mar­ker? Hvil­ke hold­nin­ger har biblio­te­ka­rer til bru­ker­med­virk­ning i biblio­tek­ka­ta­lo­gen, og hva lig­ger til grunn for dis­se hold­nin­ge­ne?

Det­te er noen av spørs­må­le­ne Hege Ber­gravf John­sen rei­ser i sin mas­ter­opp­ga­ve (pdf) ved Avde­ling for jour­na­lis­tikk, biblio­tek- og infor­ma­sjons­fag, Høg­sko­len i Oslo. Utval­get i under­sø­kel­sen var en grup­pe biblio­te­ka­rer til­knyt­tet nors­ke folke­bi­blio­tek.

«Etter å ha sett nær­me­re på ytrin­ger i den nors­ke 2.0-diskursen kom­mer det fram at bru­ken av begre­pet brer om seg, men det er ingen enig­het om dets inn­hold. Selv om biblio­te­kut­red­nin­gen har inn­lem­met ordet, og det sta­dig arran­ge­res kon­fe­ran­ser og kurs som foku­se­rer på tema, så bærer debat­ten preg av split­tel­se. En split­tel­se som både har sin rot i uenig­het om defi­ni­sjo­ner og seman­tikk, men også uenig­he­ter av mer dypt­pløy­en­de art. Uenig­het som har rot i hold­nin­ger og ver­di­er,» skri­ver John­sen.

Biblio­te­kut­red­nin­gen ble pre­sen­tert høs­ten 2006.

Eks­per­ter og ama­tø­rer
Biblio­tek 2.0-modellen vil for­nye måten biblio­tek­pro­fe­sjo­ne­ne betje­ner og interage­rer med sine bru­ke­re, skri­ver John­sen vide­re. Biblio­tek 2.0-modellen er bru­ker­ori­en­tert og invi­te­rer til bru­ker­del­ta­gel­se både i de fysis­ke og de vir­tu­el­le tje­nes­te­ne.

Fra  Bergen Offentlige Bibliotek (foto: -Kj.)

Ber­gen Offent­li­ge Biblio­tek (foto: -Kj.. Bil­det er pub­li­sert under en Crea­ti­ve Com­mons-lisens).

Et sen­tralt ele­ment i 2.0-modellen er at kata­lo­gen åpnes for inn­hold fra bru­ke­re. Det­te vil by på man­ge mulig­he­ter og utford­rin­ger, og føre til både ytre og ind­re stri­dig­he­ter. De ind­re stri­dig­he­te­ne har rot i uli­ke menin­ger, kul­tur og ulikt verdi­grunn­lag hos de pro­fe­sjo­nel­le. Biblio­te­ka­re­ne utfø­rer eks­pert­opp­ga­ver, og i tra­di­sjo­nel­le biblio­tek­tje­nes­ter er det et klart defi­nert kli­ent-eks­pert­for­hold. Biblio­tek 2.0 og bru­ker­med­virk­ning inne­bæ­rer en side­stil­ling av bru­ker og biblio­te­kar, og er i kon­flikt med de tra­di­sjo­nel­le pro­fe­sjons­ver­di­ene.

En van­lig opp­fat­ning har vært at kata­log­ar­beid er eks­pert­ar­beid, og at bru­ker­ne (ama­tø­re­ne) ikke har noen for­ut­set­ning for å mest­re dis­se opp­ga­ve­ne. John­sen spur­te i sin oppave et utvalg biblio­te­ka­rer om deres hold­ning til bru­ker­med­virk­ning. Det kom frem at grup­pa var gene­relt mer posi­tiv enn neg­a­tiv til bru­ker­med­virk­ning. Under­sø­kel­sen vis­te også at hold­nin­ge­ne varier­te etter hva slags bru­ker­ge­ne­rert inn­hold det var snakk om.

«Utval­get var mest posi­tiv til at bru­ker­ne får leg­ge til anmel­del­ser og kom­men­ta­rer i kata­lo­gen, og mest neg­a­ti­ve til at bru­ker­ne får leg­ge til egne emne­ord (tag­ger),» skri­ver John­sen.

Under­sø­kel­sen vis­te at kunn­skap og erfa­ring har sam­men­heng med hold­nin­ge­ne, men det kan ikke for­kla­re de neg­a­ti­ve hold­nin­ge­ne ale­ne. Inn­fø­ring av 2.0-modellen kre­ver dypt­gå­en­de end­rin­ger innen både sys­te­mer, hold­nin­ger og pro­ses­ser. Kort sagt vil den få kon­se­kven­ser som kan påvir­ke pro­fe­sjo­nens arbeid og kunn­skaps­sys­tem.

— Jeg mener at biblio­tek 2.0 hand­ler om hold­nings­end­ring og en videre­ut­vik­ling av kunn­skaps­sys­te­met og kom­pe­tanse­ut­vik­ling hos biblio­te­ka­re­ne. Det­te vil ikke nød­ven­dig­vis inne­bære et para­digme­skif­te, men en utford­ring av etab­ler­te tenke­må­ter på man­ge områ­der, sier John­sen.

Vil­je til å hen­ge med
John­sen peker på at kom­pe­tan­se vil være en grunn­leg­gen­de fak­tor for for­ny­el­se og utvik­ling av nye tje­nes­ter. Biblio­tek­pro­fe­sjo­nen er en rela­tiv liten grup­pe. Og de fles­te med utdan­ning har sin bak­grunn fra sam­me stu­die­sted. Verdi­grunn­la­get som dan­nes under utdan­nin­gen, er vik­tig for hold­nin­ge­ne, og sånn sett spil­ler utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne en vik­tig rol­le.

Kunn­skap, kom­pe­tan­se og erfa­ring kan også opp­nås ved å være inter­es­sert i og opp­merk­som på utvik­ling og nye tren­der, eller ved å del­ta i nett­verks­sam­funn eller tes­te ut de nye kom­mu­ni­ka­sjons­for­me­ne. Noe som vil gjø­re en best mulig utrus­tet i kon­takt med bru­ker­ne. Det hand­ler om inter­es­se, og prio­ri­te­ring. 2.0 hand­ler alt­så vel så mye om hold­nin­ger som økte mid­ler og tek­no­lo­gis­ke fer­dig­he­ter, iføl­ge John­sen.

— Det hand­ler også om å kun­ne opp­gi kon­troll og se ut over eget kunn­skaps­sys­tem.

Under­sø­kel­sen vis­te at biblio­te­ka­re­ne til en viss grad var posi­ti­ve til bru­ker­med­virk­ning, og vel­dig posi­ti­ve når det gjaldt vis­se typer. Å ta i bruk 2.0-funksjonalitet kan være et til­tak for å øke bru­ken av biblio­tek­tje­nes­ter og gjø­re biblio­te­ke­ne mer syn­lig og rele­van­te, men­te man­ge.

«Hvis 2.0-funksjonalitet kan være med på å øke bru­ken, vil det styr­ke eksis­tens­ret­ten for biblio­te­ke­ne som pro­fe­sjon. Da er det nød­ven­dig å se nettil­bu­det som en for­len­get del av biblio­te­ket, hvor man kan dri­ve for­mid­ling og gi til­gang på sam­me måte som i det fysis­ke biblio­tek. Nettil­bu­det må ikke bli offer for prio­ri­tet, men må behand­les på lik lin­je som and­re tje­nes­ter i det fysis­ke biblio­te­ket,» skri­ver John­sen.

— Å mene noe om bru­ker­med­virk­ning i kata­lo­gen, er ikke det sam­me som å være udelt posi­tiv eller neg­a­tiv til noe på sam­me måte som man er for eller mot EU. I en kvan­ti­ta­tiv under­sø­kel­se som det­te får man tak i bred­den i hold­nin­ge­ne og ikke dyb­den. Det vil­le vært inter­es­sant om man fore­tok en kva­li­ta­tiv stu­die for å få frem menings­for­skjel­le­ne, avslut­ter John­sen.

Artik­kel­for­fat­te­ren er ansvar­lig redak­tør i tids­skrif­tet Bok og Biblio­tek. Artik­ke­len ble først pub­li­sert i Bok og Biblio­tek nr. 5, 2007.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen