Tagging – huttetu!

Bør bibliotekbrukere få lov til å anmelde bøker og legge til emneord (tagge) i katalogen?

Er virke­lig bib­liotekarene klare og vil­lige til å ta Web 2.0‑modellen inn over seg? Er tiden mod­en for å slippe bruk­erne inn på bib­liotekpro­fesjo­nens hel­lige jak­t­mark­er? Hvilke hold­ninger har bib­liotekar­er til bruk­er­med­virkn­ing i bib­liotekkat­a­lo­gen, og hva lig­ger til grunn for disse holdningene?

Dette er noen av spørsmå­lene Hege Bergravf Johnsen reis­er i sin mas­teropp­gave (pdf) ved Avdel­ing for jour­nal­is­tikk, bib­liotek- og infor­masjonsfag, Høgskolen i Oslo. Utval­get i under­søkelsen var en gruppe bib­liotekar­er tilknyt­tet norske folkebibliotek.

“Etter å ha sett nærmere på ytringer i den norske 2.0‑diskursen kom­mer det fram at bruken av begrepet brer om seg, men det er ingen enighet om dets innhold. Selv om bib­liotekutred­nin­gen har innlem­met ordet, og det stadig arran­geres kon­fer­anser og kurs som fokuser­er på tema, så bær­er debat­ten preg av split­telse. En split­telse som både har sin rot i uenighet om defin­isjon­er og seman­tikk, men også uenigheter av mer dypt­pløyende art. Uenighet som har rot i hold­ninger og verdier,” skriv­er Johnsen. 

Bib­liotekutred­nin­gen ble pre­sen­tert høsten 2006.

Ekspert­er og amatører
Bib­liotek 2.0‑modellen vil fornye måten bib­liotekpro­fesjonene bet­jen­er og inter­ager­er med sine brukere, skriv­er Johnsen videre. Bib­liotek 2.0‑modellen er brukeror­i­en­tert og inviter­er til bruk­erdelt­agelse både i de fysiske og de virtuelle tjenestene.

Fra  Bergen Offentlige Bibliotek (foto: -Kj.)

Bergen Offentlige Bib­liotek (foto: -Kj.. Bildet er pub­lis­ert under en Cre­ative Com­mons-lisens).

Et sen­tralt ele­ment i 2.0‑modellen er at kat­a­lo­gen åpnes for innhold fra brukere. Dette vil by på mange muligheter og utfor­dringer, og føre til både ytre og indre stridigheter. De indre stridighetene har rot i ulike meninger, kul­tur og ulikt verdi­grunnlag hos de pro­fesjonelle. Bib­liotekarene utfør­er eksper­topp­gaver, og i tradis­jonelle bib­liotek­t­jen­ester er det et klart defin­ert klient-ekspert­forhold. Bib­liotek 2.0 og bruk­er­med­virkn­ing innebær­er en side­s­till­ing av bruk­er og bib­liotekar, og er i kon­flikt med de tradis­jonelle profesjonsverdiene.

En van­lig opp­fat­ning har vært at kat­a­log­a­r­beid er eksper­tar­beid, og at bruk­erne (amatørene) ikke har noen forut­set­ning for å mestre disse opp­gavene. Johnsen spurte i sin oppave et utvalg bib­liotekar­er om deres hold­ning til bruk­er­med­virkn­ing. Det kom frem at grup­pa var generelt mer pos­i­tiv enn neg­a­tiv til bruk­er­med­virkn­ing. Under­søkelsen viste også at hold­nin­gene vari­erte etter hva slags bruk­er­gener­ert innhold det var snakk om.

“Utval­get var mest pos­i­tiv til at bruk­erne får legge til anmeldelser og kom­mentar­er i kat­a­lo­gen, og mest neg­a­tive til at bruk­erne får legge til egne emne­ord (tag­ger),” skriv­er Johnsen.

Under­søkelsen viste at kunnskap og erfar­ing har sam­men­heng med hold­nin­gene, men det kan ikke fork­lare de neg­a­tive hold­nin­gene alene. Inn­føring av 2.0‑modellen krev­er dypt­gående endringer innen både sys­te­mer, hold­ninger og pros­ess­er. Kort sagt vil den få kon­sekvenser som kan påvirke pro­fesjo­nens arbeid og kunnskapssystem.

— Jeg men­er at bib­liotek 2.0 han­dler om hold­ningsendring og en videreutvikling av kunnskapssys­temet og kom­petanseutvikling hos bib­liotekarene. Dette vil ikke nød­vendigvis innebære et par­a­digmeskifte, men en utfor­dring av etablerte tenkemåter på mange områder, sier Johnsen.

Vil­je til å henge med
Johnsen peker på at kom­petanse vil være en grunn­leggende fak­tor for fornyelse og utvikling av nye tjen­ester. Bib­liotekpro­fesjo­nen er en rel­a­tiv liten gruppe. Og de fleste med utdan­ning har sin bak­grunn fra samme stud­i­est­ed. Verdi­grunnlaget som dannes under utdan­nin­gen, er vik­tig for hold­nin­gene, og sånn sett spiller utdan­ningsin­sti­tusjonene en vik­tig rolle.

Kunnskap, kom­petanse og erfar­ing kan også opp­nås ved å være inter­essert i og opp­merk­som på utvikling og nye tren­der, eller ved å delta i nettverkssam­funn eller teste ut de nye kom­mu­nikasjons­formene. Noe som vil gjøre en best mulig utrustet i kon­takt med bruk­erne. Det han­dler om inter­esse, og pri­or­i­ter­ing. 2.0 han­dler alt­så vel så mye om hold­ninger som økte midler og tek­nol­o­giske fer­digheter, ifølge Johnsen.

— Det han­dler også om å kunne opp­gi kon­troll og se ut over eget kunnskapssystem.

Under­søkelsen viste at bib­liotekarene til en viss grad var pos­i­tive til bruk­er­med­virkn­ing, og veldig pos­i­tive når det gjaldt visse typer. Å ta i bruk 2.0‑funksjonalitet kan være et tiltak for å øke bruken av bib­liotek­t­jen­ester og gjøre bib­liotekene mer syn­lig og rel­e­vante, mente mange.

“Hvis 2.0‑funksjonalitet kan være med på å øke bruken, vil det styrke eksis­ten­sret­ten for bib­liotekene som pro­fesjon. Da er det nød­vendig å se net­til­budet som en for­lenget del av bib­lioteket, hvor man kan dri­ve formidling og gi til­gang på samme måte som i det fysiske bib­liotek. Net­til­budet må ikke bli offer for pri­or­itet, men må behan­dles på lik lin­je som andre tjen­ester i det fysiske bib­lioteket,” skriv­er Johnsen.

— Å mene noe om bruk­er­med­virkn­ing i kat­a­lo­gen, er ikke det samme som å være udelt pos­i­tiv eller neg­a­tiv til noe på samme måte som man er for eller mot EU. I en kvan­ti­ta­tiv under­søkelse som dette får man tak i bred­den i hold­nin­gene og ikke dyb­den. Det ville vært inter­es­sant om man fore­tok en kval­i­ta­tiv studie for å få frem menings­forskjel­lene, avs­lut­ter Johnsen.

Artikkelfor­fat­teren er ans­varlig redak­tør i tidsskriftet Bok og Bib­liotek. Artikke­len ble først pub­lis­ert i Bok og Bib­liotek nr. 5, 2007.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen