Talens tilbakekomst

22/7 på hjemmesiden Virksomme ord

De fryk­te­li­ge hen­del­ser 22/7 skap­te en eks­tra­or­di­nær situa­sjon i Nor­ge. Den­ne situa­sjo­nen har fost­ret noen eks­tra­or­di­næ­re taler: Stats­mi­nis­te­rens tale i Oslo Dom­kir­ke, H.K.H Haa­kon Mag­nus apppell på Råd­hus­plas­sen i Oslo, Kon­gens beve­gen­de ord under minne­se­re­mo­ni­en i Oslo Spekt­rum, og man­ge fler. På hjem­me­si­den Virk­som­me ord kan du nå lese dis­se tale­ne samt en rek­ke and­re taler som ble holdt i for­bin­del­se med ter­ror­an­gre­pet. Les for eksem­pel «Den vik­tigs­te front­lin­jen», som Eirik Newth holdt på Unge Venst­res som­mer­leir (1/8) eller Eva Hild­rums «Vi skal byg­ge opp de knus­te kon­to­re­ne».

Virk­som­me ord er en data­base som doku­men­te­rer den poli­tis­ke talens his­to­rie i Nor­ge. Den sprin­ger ut av arbei­det med boken Virk­som­me ord. Poli­tis­ke taler 1814–2005 som Anders Johan­sen og Jens E. Kjeld­sen pub­li­ser­te i 2005. Data­ba­sen inne­hol­der for­trinns­vis tale­ne i manu­skript­form, men det arbei­des på å skaf­fe fle­re taler som både lyd- og video­fi­ler.

TEMA

R

etorikk

102 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen