Amnesty International: Militærjuntaen fester grepet

Arrestasjoner av opposisjonelle i Burma fortsetter tross militærjuntaens lovnader.

I føl­ge en ny rap­port fra Amne­sty Inter­na­tio­nal fort­set­ter den vil­kår­li­ge fengs­lin­gen av oppo­si­sjo­nel­le i Bur­ma. Nær­me­re 100 men­nes­ker er arres­tert siden 1. novem­ber. På sam­me tid garan­ter­te Gene­ral Than Shwe og hans regi­me over­for FNs spe­sial­ut­sen­ding, Ibra­him Gamba­ri, at den­ne prak­si­sen skul­le opp­hø­re.

”Frem­for å gjø­re som de lovet har myn­dig­he­te­ne trap­pet opp jak­ten på lan­dets oppo­si­sjo­nel­le,” sier Cat­h­e­ri­ne Baber ved Amne­sty Inter­na­tio­nals avde­ling for Asia og Stil­le­havs­om­rå­det.

FN har gjen­tat­te gan­ger uttrykt sin bekym­ring over den men­neske­retts­li­ge utvik­lin­gen i lan­det. Det mili­tæ­re regi­met har sam­ti­dig fått mas­siv kri­tikk etter­som Gamba­ris tred­je plan­lag­te besøk til lan­det sta­dig utset­tes. Kra­vet om opp­ret­tel­sen av et bin­de­ledd mel­lom demo­krati­for­kjem­per Aung San Suu Kiy, som fort­satt sit­ter i hus­ar­rest, og mili­tær­jun­ta­en er kun del­vis inn­fridd. En repre­sen­tant for myn­dig­he­te­ne ble opp­nevnt til job­ben, men har kun besøkt den 62-år gam­le fri­hets­for­kjem­pe­ren 4 gan­ger. Lite skal ha kom­met ut av dis­se møte­ne.

Bur­ma, også kalt Myan­mar, har vært under mili­tært dik­ta­tur siden 1962. Par­la­ments­val­get som ble vun­net av Aung San Suu Kyis par­ti NLD i 1990, ble annu­lert av jun­ta­en. Suu Kyi har siden sit­tet fle­re år i hus­ar­rest, og fol­ket utset­tes til dag­lig for gro­ve men­neske­ret­tig­hets­brudd.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen