Amnesty International: Militærjuntaen fester grepet

Arrestasjoner av opposisjonelle i Burma fortsetter tross militærjuntaens lovnader.

I følge en ny rap­port fra Amnesty Inter­na­tion­al fort­set­ter den vilkårlige fengslin­gen av oppo­sisjonelle i Bur­ma. Nærmere 100 men­nesker er arrestert siden 1. novem­ber. På samme tid garan­terte Gen­er­al Than Shwe og hans regime over­for FNs spe­sia­lut­send­ing, Ibrahim Gam­bari, at denne prak­sisen skulle opphøre.

”Frem­for å gjøre som de lovet har myn­dighetene trap­pet opp jak­ten på lan­dets oppo­sisjonelle,” sier Cather­ine Baber ved Amnesty Inter­na­tion­als avdel­ing for Asia og Stillehavsområdet.

FN har gjen­tat­te ganger uttrykt sin bekym­ring over den men­neskerettslige utviklin­gen i lan­det. Det mil­itære regimet har sam­tidig fått mas­siv kri­tikk etter­som Gam­baris tred­je plan­lagte besøk til lan­det stadig utsettes. Kravet om oppret­telsen av et bindeledd mel­lom demokrat­i­fork­jem­per Aung San Suu Kiy, som fort­satt sit­ter i husar­rest, og mil­itær­jun­taen er kun delvis inn­fridd. En rep­re­sen­tant for myn­dighetene ble opp­nevnt til jobben, men har kun besøkt den 62-år gam­le fri­hets­fork­jem­peren 4 ganger. Lite skal ha kom­met ut av disse møtene.

Bur­ma, også kalt Myan­mar, har vært under mil­itært dik­tatur siden 1962. Par­la­mentsval­get som ble vun­net av Aung San Suu Kyis par­ti NLD i 1990, ble annulert av jun­taen. Suu Kyi har siden sit­tet flere år i husar­rest, og folket utsettes til daglig for grove menneskerettighetsbrudd.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen