Burmesisk frihetsforkjemper drept

Generalsekretær i Karen National Union, Padoh Manh Sha, ble torsdag skutt og drept i grenseområdet mellom Burma og Thailand.

Den tra­gis­ke hen­del­sen blir bekref­tet av en funk­sjo­nær i KNU. Infor­ma­sjons­ko­or­di­na­tor Saw David Taka­paw sier vide­re at Manh Shas død er et stort tap. Sam­ti­dig for­sik­rer han om at det­te ikke vil hind­re deres fort­sat­te kamp for det karens­ke folk og et fritt Bur­ma.

Vi vil fort­set­te vårt arbeid i hen­hold til vår poli­tikk og gjel­den­de pro­se­dy­rer”, sier Taka­paw til Democra­tic Voi­ce of Bur­ma.

Hvem som er ansvar­lig for mor­det er fort­satt uvisst. Mens thai­landsk poli­ti anty­der at kare­ne­re selv står bak atten­ta­tet, hev­der Shas sønn at det er mili­tær­jun­ta­ens menn som har vært på fer­de. Manh Sha etter­la­ter seg uan­sett et poli­tisk tom­rom. Som aktiv i demo­krati­be­ve­gel­sen i Bur­ma siden det mili­tæ­re kup­pet i 1962 had­de han en høy stjer­ne hos sine til­hen­ge­re. Han har i til­legg til sitt topp­verv i KNU vært med­lem av Natio­nal Coun­cil of the Union of Bur­ma siden 2000. Den avdøde var att­på­til en aktiv skri­bent, og skrev under pseu­do­ny­met Yay San.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen