Ulydig jente

Fra lenke til glattcelle - reportasje fra en aksjon mot motorveiutbygging.

Ok, sier hun lavt til seg selv. OK, sier hun høyere. Åshild lås­er lenken rundt livet og går ut. Er du klar? spør sjåføren. Ja, svar­er hun bestemt.

— Det er skum­melt, ja, sier Åshild og puster dypt. — Det er jo lik­som det å skulle bryte loven. Det har jeg jo aldri gjort før. Men val­get var enkelt, siden jeg er helt over­be­vist om at det hadde vært verre ikke å gjøre noe, og bare se på at denne forurensende veien blir bygd, fork­lar­er hun. 

Åshild Lappegård Lahn er 19 år gam­mel. Hun sit­ter i sen­tral­styret i Natur og Ung­dom og job­ber deltid i en kles­bu­tikk. Åshild har job­bet mot firefelts motorvei i hjemkom­munen Stange siden hun var 16 år. Hun har delt ut boller til tog­pendlerne, hengt opp ban­ner om nat­ta og skrevet høring­sut­talelser. Om et par dager reis­er hun hjem fra Oslo for å aksjonere.

Åshild L. Lahn, Natur og Ungdom, under sivil ulydighetsaksjon. (foto: Kristine Kleppo)

BILDET: Åshild L. Lahn og Natur og Ung­dom aksjoner­er mot veiut­byg­ging (foto: Kris­tine Kleppo)

— Det at de skal bygge ut veien er jo det skum­leste. Det skrem­mer meg at det poli­tik­erne gjør og sier ikke samsvar­er. De sier mye bra på miljøfron­ten, men så bare tur­er de frem som før, sier Åshild. 

Veipros­jek­tet beg­y­nte som et dobbelt­pros­jekt. Det skulle bygges ut firefelts vei og et nytt jern­bane­s­por par­al­lelt. Nå har poli­tik­erne satt i gang veiut­byg­gin­gen, men de har bestemt seg for å vente i 30 år til med togsporet.

— Etter alt det fokuset som har vært på kli­ma i det siste, skjøn­ner jeg ikke at den rød­grønne reg­jeringa ikke ser sam­men­hen­gen. Trans­port­sek­toren er Norges nest største kli­maforurenser. Å bygge ut en slik vei har ingen angre­frist, sier Åshild. 

Det luk­ter sjoko­lade­muffins i det lille sam­funnshuset på Tan­gen i Hed­mark. I kon­sert­salen har tjue aksjon­is­ter på mel­lom 16 og 26 år rul­let ut sove­posene og lagt frem klær til neste dag. De sit­ter de i stua og spiller kort og lek­er spør­relek­er. Ansik­tene er eng­stelige, men stemnin­gen er lun og glad. Åshild smør­er niste, to skiv­er med Sjokade og en skive med kaviar som hun bret­ter sam­men. Hun sover lite den natten. 

Klokken kvart på fem om mor­ge­nen sit­ter Åshild ved frokost­bor­det. Mat­mor Marie server­er nys­tekt brød med egg og opp­skåret frukt. Aksjon­is­tene kan komme til å sitte lenket fast hele dagen. Der­for drikker de så lite som mulig. 

— Dette er siste slurken vann erk­lær­er Åshild.
— Sånn, sier hun og svelger. 

Klokken kvart på seks kla­tr­er Åshild og Ingrid opp på en stor anleg­gs­maskin innerst inne på anleg­g­som­rådet. De får hjelp til å låse seg fast. Ingrid Røn­ning Strand er 17 år gam­mel og fra Oslo. Også hun aksjoner­er for første gang. 

— Jeg må innrømme at jeg var litt nervøs i bilen, men da jeg sat­te meg ble det borte. Heldigvis var det ingen arbei­dere her da vi kom. Jeg vet hvor­for jeg sit­ter her og at det er rik­tig, sier Åshild. 

Med Fred­er­ic Hauge som front­fig­ur har siv­il uly­dighet blitt et uttrykk for miljøbeveg­elsens machokul­tur. De fleste aksjon­is­tene i Natur og Ung­dom er de smarte og ressurssterke jen­tene. Det er de samme jen­tene som gjorde hele grup­pear­bei­det alene da klassekam­er­atene svik­tet. Paradok­salt nok er det nå den samme ans­vars­full­heten som sender dem ut med lenker til anleg­gs­mask­inene. Det er sjokket over det de opplever som poli­tik­ernes ans­varsløshet som får dem til å føle at siv­il uly­dighet er det eneste riktige. 

Sivil ulydighet (foto: Kristine Kleppo)

BILDET: Poli­ti­et fjern­er Åshild L. Lahn og de andre Natur og Ung­dom-aksjon­is­tene. (foto: Kris­tine Kleppo).

Arbei­deren har latt kaf­fekop­pen stå og nøk­lene sit­ter fort­satt i ten­ninga på anleg­gs­mask­i­nen. Åshild og Ingrid rør­er ingent­ing. De sit­ter stille og prater med hveran­dre. Det er mel­lom sju og ti kulde­grad­er. Åshild har på seg langer­met ull­trøye, ull­genser, duf­fel­jakke, anorakk, ull­stil­longs, bukse, overtrekks­bukse, lue, to ull­skjerf, to par tynne og to par tykke ullsokker. 

— Jeg har ikke lyst på brød­skive, den er så kald! sier Åshild. Hun fryser på tærne og i nakken.
Åshild tar frem mobilen og ringer lokalavisa.
— Hei, dette er Åshild Lahn. Nå sit­ter jeg lenket til en anleg­gs­maskin og demon­str­erer mot E6-utbygginga.
Vak­t­sje­fen er morragretten. 

Klokken kvart på åtte får Åshild en tele­fon om at poli­ti­et har kom­met til et annet aksjon­sst­ed, og at de har bedt aksjon­is­tene om å fly­tte seg. En gutt kom­mer med en plate Firk­løver. Han sier at de andre aksjon­is­tene hold­er på å bli arrestert.
— Du tror ikke at poli­ti­et lar oss sitte igjen, spør Åshild, som beg­yn­ner å bli veldig kald.
— Nei, dette er en av de vik­tig­ste mask­inene, for­sikr­er han. 

Klokken halv ti svinger en politibil inn på plassen foran anleg­gs­mask­inene. Skulle ikke disse vært på ung­domsskolen, spør bet­jen­ten. Det er ingen ung­domsskoleelever som aksjoner­er. De fleste er stu­den­ter eller går på videregående. Poli­ti­et kla­tr­er opp til Åshild og Ingrid.
— Ja, denne jen­ta kjen­ner vi, utbry­ter den ene politi­man­nen når han ser Åshild.
— Hvor lenge skal dere sitte her‘a, spør han.
— Vi skal sitte her til de slut­ter å bygge veien, svar­er Åshild.
— Ja vel, ja. Det var vel kan­skje litt opti­mistisk, hum­r­er politimannen.
— Er det ikke kaldt med det jer­net rundt livet, spør han.
— Å nei da!, for­sikr­er Åshild.
— Dere får sitte her ei stønn te, så kom­mer vi og hen­ter dere i tur og orden, sier politi­mennene og går. 

— Vi har en Lahn fes­tet til en anleg­gs­maskin, bemerk­er han til politiradioen.
— På den ene siden så vil man jo sperre så lenge som mulig, men det hadde vært litt deilig å komme inn i en varm bil nå, innrøm­mer Åshild når poli­ti­et har gått. 

Ti min­ut­ter senere svinger politibilen igjen inn på anleg­gsplassen. Åshild og Ingrid drikker varm saft og spis­er sjoko­lade­muffins mens poli­ti­et kom­mer gående opp mot dem. Nå kan de trygt drikke uten å uroe seg for hvor lenge de vil bli sittende. 

— Jeg tror ikke jeg får spist opp muffin­sen min, vil du ha resten? Spør Åshild en av journalistene.

Igjen kla­tr­er en politi­mann opp og leser en ordre som gir dem fem min­ut­ter på å fly­tte seg.
— Da tenk­te jeg at hvis jeg fly­t­ter meg nå så vil det være det samme som å si at dette gjorde jeg bare for å tøffe meg, sier Åshild senere. 

Politi­man­nen gir uttrykk for at han men­er at aksjon­is­tene har bevist det de kom for å bevise, og at det beste vil være at de fly­t­ter seg. 

— Det var jeg veldig uenig i. Det er jo ikke bare for å vise oss frem at vi gjør dette. Vi hadde jo virke­lig ikke opp­nådd det vi ville. Veien blir jo bygd, mens jern­ba­nen ikke blir bygd, så det gadd jeg ikke å svare på, sier Åshild.

Tiden er ute og en poli­ti­dame kla­tr­er opp og spør om aksjon­istenes navn og forel­drenes tele­fon­num­mer. Hun går ned og politi­mennene beg­yn­ner å lete i lommene til aksjon­is­tene etter nøk­ler til å låse opp hen­gelåsen på lenkene. De finner ikke nøkke­len til Åshild. En av politi­mennene leter på ryggen hennes. 

— Du finner ingen lomme der, sier hun triumferende. 

— Det var litt ube­hagelig for­di den ene politi­man­nen beg­y­nte å kreve at han hadde rett til å vite hvor nøk­lene var. De måtte lete fire ganger i rik­tig lomme før jeg endelig sa at nøkke­len lå der, sier hun senere. 

Sivil ulydighet (foto: Kristine Kleppo)

BILDET: Glatt­cel­la ven­ter. Åshild L. Lahn bæres vekk av poli­ti­et. (foto: Kris­tine Kleppo).

Poli­ti­et lås­er opp lenkene og griper tak i Åshild. Hun gjør seg slapp i armene deres. Åshild er en lett liten jente, men når hun avspen­ner musk­lene blir hun tung og det er vanske­lig for poli­ti­et å få et ordentlig tak. — Vær for­sik­tig med henne! utbry­ter poli­tikvin­nen eng­stelig når de bær­er henne ned fra anleg­gs­mask­i­nen. Nede på plassen ven­ter flere aksjon­is­ter. Åshild blir satt ned på bakken. Der blir hun sit­tende en stund før hun reis­er seg og ret­ter på jak­ka. En stor politibil ryg­ger opp mot henne og Åshild går friv­il­lig inn i bilen. Bakdøren smeller igjen etter henne og de kjøres til Hamar politistasjon. 

Fremme ved stasjo­nen blir aksjon­is­tene kalt inn en etter en. Åshild må gi fra seg sekk, klokke og verdis­ak­er før hun blir vist inn i en glatt­celle. Det er murveg­ger, en do, en vask og en madrass. De fleste aksjon­is­tene blir satt fire og fire på cel­la, men Åshild sit­ter alene. Det er vanske­lig å ha noe begrep om tid. Hun blir kalt inn til avhør og får en bot på 5.000 kro­ner. Åshild vel­ger å ta betenkn­ingstid på om hun vil ved­ta boten. Hun vil heller ikke avgi fork­lar­ing. De aksjon­is­tene som ikke ved­tar boten sin får vite dato og et tid­spunkt for rettssak. Resten av tiden sover Åshild på cel­la. Det er kaldt. Etter i alt to timer på poli­tis­tasjo­nen slip­per hun ut.

Tilbake på sam­funnshuset får aksjon­is­tene varm kakao. De er en skjel­ven og alvorlig gjeng som møtes. Til tross for sjoko­lade­muffins og vennlige politi­menn. Til tross for at aksjo­nen gikk som plan­lagt og alle kom tilbake i god behold, er siv­il uly­dighet en alvorlig affære. 

— Å bryte loven skal være tøft og vanske­lig, sier en av aksjonistene.
— Det er lett å føle at det du gjør er veldig lite. I et stort per­spek­tiv håper jeg i fremti­den at man kan si at siv­il uly­dighet ble brukt i kvin­nefrigjørin­gen, av Gand­hi og i miljøbeveg­elsen, og de har alle fått gjen­nom­slag, sier Åshild. 

To dager senere er hun igjen ute på anleg­gs­mask­inene. Hun har til sam­men 10.000 kro­ner i bøter som hun ikke har ved­tatt. Åshild ven­ter nå på rettssak.
— Jeg har ikke gjort noe galt, sier hun. 

Fak­ta om siv­il ulydighet
Dette er reg­lene Natur og Ung­doms medlem­mer skal bruke ved siv­il ulydighets-aksjoner.

  • Lovbrudd: Aksjo­nen innebær­er at du bry­ter en lov. I de fleste til­feller er det den loven som sier at du skal fly­tte deg på poli­ti­ets oppfordring. 
  • Ikke-vold­elig: Aksjo­nen er ikke-vold­elig. Du skal ikke sette seg selv eller andre i fare. Du skal ikke øde­legge ting. Heller ikke psykisk vold er lov. Natur og Ung­doms aksjon­is­ter skal heller ikke løpe eller rope da dette kan skape usikker­het på aksjonsstedet. 
  • Åpen­het: Du skal stå for det du gjør. Alle aksjon­is­ter skal ha med legit­i­masjon, de har heller ikke lov til å dekke til ansik­tene sine. 
  • Over­be­vis­ning: Du skal ha en moral­sk over­be­vis­ning om at det du gjør er riktig. 

Siv­il uly­dighet er juridisk sett ikke en for­bry­telse, men en forseelse. Aksjon­is­tene får en prikk på rulle­bladet, som blir fjer­net etter tre år. Kon­sekvensene for en siv­il uly­dig aksjon­ist er omtrent de samme som for en per­son som blir tatt for brudd på fartsgrensa.
Kilde: Natur og Ungdom.


Artikkelfor­fat­teren er redak­sjon­ssekretær i Put­sj, et blad om aktivisme, miljøvern og kul­tur som gis ut av Natur og Ung­dom. Artikke­len er pub­lis­ert i siste utgave av Put­sj som kom­mer ut denne uken.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen