Borgerne til lokaljournalistikkens unnsetning

Samarbeid med publikum kan bidra til å heve kvaliteten på lokaljournalistikken.

Ned­skjæ­rin­ge­ne som medie­bran­sjen har vært igjen­nom det sis­te året, har fått sto­re kon­se­kven­ser. Arbeids­meng­den til hver jour­na­list har økt som resul­tat av fær­re jour­na­lis­ter i redak­sjo­nen og lave­re bud­sjet­ter, påpe­ker medie­pro­fes­sor Michael Schud­son ved Colum­bia Uni­ver­sity og Leo­nard Dow­nie Jr., tid­li­ge­re ansvar­lig redak­tør ved The Wash­ing­ton Post. I en rap­port som har fått mye opp­merk­som­het siden den kom ut i høst, drøf­ter de to ame­ri­kansk jour­na­lis­tikks frem­tid.

Rap­por­ten uttryk­ker sær­lig bekym­ring for lokal­jour­na­lis­tik­ken, som for­fat­ter­ne hev­der er i end­ring. Dow­nie Jr. og Schud­son under­stre­ker at den øko­no­mis­ke situa­sjo­nen som nyhets­bran­sjen er i for øye­blik­ket, er en av årsa­ke­ne til end­rin­ge­ne. Lokal nyhets­dek­ning i USA er lavt prio­ri­tert øko­no­misk, og under­be­man­ning fører til dår­lig dek­ning og kva­li­tet, skri­ver de. Den tyng­re under­sø­ken­de jour­na­lis­tik­ken kom­mer der­med i annen rek­ke hos lokal­me­die­ne.

I løpet av 2009 mis­tet cir­ka 15000 ansat­te i ame­ri­kans­ke nyhets­me­di­er job­ben. I Nor­ge for­svant om lag 400 jour­na­list­stil­lin­ger.

Etterlyser kvalitet i norske lokalaviser

Pro­blem­stil­lin­ger knyt­tet til lokal­jour­na­lis­tik­ken har også blitt dis­ku­tert i Nor­ge. Anne Viken etter­lys­te i kro­nik­ken «Dei slø­ve lokal­me­dia» kri­tisk og under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk i lokal­me­die­ne, frem­for det ”kose­stof­fet” den hoved­sa­ke­lig består av. (Klasse­kam­pen 22. juli 2008, se også kro­nik­ken «Kvar er redak­tø­re­ne» i Ber­gens Tiden­de).

Iføl­ge Viken har det utvik­let seg en arbeids­de­ling mel­lom lokal­me­die­ne og riks- og region­avi­se­ne, der lokal­avi­se­ne over­la­ter de sto­re, arbeids­kre­ven­de sake­ne til stør­re aviser. Viken trek­ker frem Vest Tank-skan­da­len i Gulen som eksem­pel på en sak der lokal­avi­se­ne hel­ler baser­te seg på å site­re riks­avi­se­ne enn å dri­ve selv­sten­dig jour­na­lis­tikk. Og Ter­ra-skan­da­len ble avslørt av Mor­ten Hof­stad i riks­avi­sen Finans­avi­sen, ikke av en lokal redak­sjon i en av «Ter­ra-kom­mu­ne­ne».

Inter­nett åpner imid­ler­tid for nye løs­nin­ger som kan blå­se liv i det loka­le medie­land­ska­pet. Schud­son og Dow­nie Jr. peker på fle­re alter­na­ti­ve kil­der til loka­le nyhe­ter i ste­det for tra­di­sjo­nel­le lokal­avi­ser, ‑tv eller ‑radio. Krea­ti­vi­te­ten er stor blant opp­sag­te jour­na­lis­ter på jakt etter nye utford­rin­ger. Dess­uten åpnes det for bidrag fra and­re per­soner i sam­fun­net som vil utnyt­te ytrings­mu­lig­he­te­ne. Nyetab­ler­te nyhets­or­ga­ni­sa­sjo­ner star­tet av jour­na­lis­ter som har for­latt job­ben i pres­se eller kring­kas­ting, stu­den­ters bidrag, blog­ge­re og bor­ger­jour­na­lis­ter kan bli nye kil­der til uav­hen­gig infor­ma­sjon for fol­ket.

Lokaljournalistikk med borgerhjelp

Dow­nie Jr. og Schud­son trek­ker frem fle­re eksemp­ler der aviser har knyt­tet til seg blog­ger som omhand­ler lokal­mil­jø­et og er skre­vet av pri­vat­per­soner. Blog­ger­ne blir der­med en res­surs for redak­sjo­nen, som kan foku­se­re på and­re nyhets­om­rå­der. The Seatt­le Times er bare en av fle­re aviser som har knyt­tet til seg blog­ge­re. De bidrar med nyhe­ter på nett som blir redi­gert av pro­fe­sjo­nel­le jour­na­lis­ter.

I 2006 star­tet A‑pressen og Ben­g­ler opp nett­sam­fun­net Ori­go som en res­surs for lokal­avi­se­ne. På Ori­go kan alle opp­ret­te såkal­te soner, som har verk­tøy for blant annet blog­ging, debat­ter og foto-deling. Lokal­avi­se­ne kan hen­te inn stoff og tips fra leser­ne som bidrag i avi­sen via sin regions soner.

Redak­tør Jan Atle Stang i Fir­da, Sogn og Fjorda­nes størs­te lokal­avis, kan for­tel­le at de benyt­ter Ori­go aktivt i avi­sa.

— Det er en kanal for bru­ker­ge­ne­rert stoff der vi kan fin­ne tips, bil­der og til­leggs­stoff, på den­ne måten gir bru­ker­ge­ne­rert inn­hold et vik­tig bidrag til avi­sens inn­hold.

Fjor­d­a­g­limt er avi­sens egen sone, og fun­ge­rer blant annet som en inn­gang til tekst, bil­der og annet som folk i avi­sens ned­slags­felt pub­li­se­rer.

Stang mener at et sam­ar­beid mel­lom lokal­me­di­er og bor­ger­ne vil gag­ne lokal­jour­na­lis­tik­ken når det blir satt i sam­men­heng ved hjelp av en tje­nes­te som Ori­go.

Ved å benyt­te seg av pri­vat­per­soners beret­nin­ger om hen­del­ser, blir jour­na­lis­te­nes rol­le utford­ret. Hva skal man med pro­fe­sjo­nen der­som enhver kan pro­du­se­re nyhets­ver­dig stoff? Eller er det slik at den­ne type sam­ar­beid med bor­ger­ne sna­re­re vil stil­le høy­ere krav til jour­na­lis­ter og redak­tø­rer og at deres eks­per­ti­se vil kom­me til sin rett; med and­re ord at pro­fe­sjo­nell hånd­te­ring av stof­fet vil fun­ge­re som en kva­li­tets­sik­ring av bor­ger­jour­na­lis­te­nes arbeid.

Per Roar Bek­ken, redak­tør for lokal­avi­sa Opp i Opp­dal, er ikke redd for at jour­na­lis­te­ne skal bli over­flø­di­ge.

— Økt del­ta­kel­se vil utford­re posi­sjo­nen til jour­na­lis­ter, men så len­ge jour­na­lis­te­ne gjør det de skal vil ikke pro­fe­sjo­nen være tru­et. Det jeg er redd for er å bli sli­ke ”kose-aviser”, det er vik­tig å opp­rett­hol­de det kri­tis­ke blik­ket på lokal­sam­fun­net for å behol­de vår posi­sjon. Det er blitt vel­dig enkelt for alle og enhver å ta opp kon­kur­ran­sen med lokal­avi­sa. Hvis vi gjør en jobb alle and­re kan, under­gra­ves vi av pri­vat­per­soner som fin­ner ut at de kan gjø­re en like bra jobb selv. Et sam­ar­beid med bor­ger­ne er bed­re enn at de fin­ner sine egne kana­ler og blir kon­kur­ren­ter, sier Bek­ken.

Brukergenerert innhold som avlastning

Schud­son og Dow­nie Jr. under­stre­ker poten­sia­let i å utvik­le sam­ar­beid med bor­ger­ne til å fyl­le noen av ”hul­le­ne” som ned­be­man­nin­gen har skapt. Det er vik­tig å frem­heve at den­ne type jour­na­lis­tikk ikke vil erstat­te den pro­fe­sjo­nel­le, men hel­ler fun­ge­re sup­ple­ren­de. Bek­ken uttryk­ker opti­mis­me i for­hold til poten­sia­let som lig­ger i bru­ker­ge­ne­rert inn­hold.

— Res­sur­se­ne blir kna­ppe­re og det er vik­tig å se etter måter å for­de­le de res­sur­se­ne lokal­avi­sa har. En lokal­avis skal dek­ke lokal­sam­fun­net, og hvis bor­ger­ne kan bidra med en type inn­hold vil det fri­gi jour­na­lis­te­ne slik at de kan dek­ke and­re saker. Det kan fun­ge­re som en form for avlast­ning for jour­na­lis­te­ne, sier han.

Det er vik­tig for lokal­avi­se­ne å etter­stre­be den kri­tis­ke og under­sø­ken­de jour­na­lis­tik­ken med tan­ke på å rekrut­te­re nye jour­na­lis­ter til lokal­avi­se­ne, mener Bek­ken. Lokal­avi­se­ne må ikke bare dek­ke 4‑h-møter, men også dri­ve grun­dig og god jour­na­lis­tikk. Det vil gjø­re det mer attrak­tivt for nyut­dan­ne­de å søke seg til dis­trik­te­ne.

Stang på sin side mener ikke bru­ker­ge­ne­rert inn­hold vil fun­ge­re som avlas­ten­de for jour­na­lis­te­ne i sam­me grad som Bek­ken. Han mener at jour­na­lis­te­ne i frem­ti­den vil måt­te kon­sen­tre­re seg om and­re og stør­re opp­ga­ver, mens de ultralo­ka­le sake­ne kan bli sup­plert av lokal­so­ner gjen­nom Ori­go. Han under­stre­ker at bru­ker­ge­ne­rert inn­hold ikke vil erstat­te den pro­fe­sjo­nel­le jour­na­lis­tik­ken, men fun­ge­re som et sup­ple­ment.

Journaliststudenter som bidragsytere

Schud­son og Dow­nie Jr. tar også opp jour­na­list­stu­den­te­nes poten­si­al til å dek­ke loka­le nyhe­ter. De trek­ker blant annet frem The Colum­bia Missou­ri­an, en dag­lig lokal­avis som blir dre­vet av The Uni­ver­sity of Missou­ri. Avi­sen blir redi­gert av pro­fe­sjo­nel­le fag­folk, mens stu­den­te­ne utgjør jour­na­list­sta­ben. And­re uni­ver­si­te­ter dri­ver loka­le nyhets­si­der på nett, der stu­den­ter står for inn­hol­det.

Lokalavis laget av journaliststudenter.

Lokal­avis laget av jour­na­list­stu­den­ter.

Jour­na­list­sko­len ved Colum­bia Uni­ver­sity i New York etab­ler­te Sta­bi­le Cen­ter for Investi­ga­ti­ve Jour­na­lism i 2006. Gjen­nom sen­te­ret får stu­den­te­ne vei­led­ning og erfa­ring i arbeid med under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk. Fle­re stu­den­ter har fått pub­li­sert sine saker i stør­re nyhets­me­di­er, blant annet The New York Times. Det er også inn­le­det et sam­ar­beid mel­lom sen­te­ret og Huf­fing­ton Post Investi­ga­ti­ve Fund som er et uav­hen­gig ikke-kom­mer­si­elt pro­sjekt og knyt­tet opp til The Huf­fing­ton Post.

Datastøttet lokaljournalistikk

Det eksis­te­rer uli­ke for­mer for såkalt data­støt­tet jour­na­lis­tikk. En fel­les­nev­ner her er at data­tek­no­lo­gi­en blir brukt som et verk­tøy i det jour­na­lis­tis­ke arbei­det med en sak. Det hand­ler om kom­pe­tan­se til å utnyt­te data­tek­no­lo­gi­en på en hen­sikts­mes­sig måte. Data­støt­tet jour­na­lis­tikk som verk­tøy kan på fle­re måter bidra til å utvik­le lokal­jour­na­lis­tik­ken.

Adri­an Holova­ty er en pio­ner innen­for data­støt­tet jour­na­lis­tikk. I 2005 utvik­let han nett­ste­det Eve­ryBlock. Det gir en detal­jert, steds­ba­sert over­sikt over uli­ke hen­del­ser som kan knyt­tes til spe­si­fik­ke gater eller nabo­lag. Ved å opp­gi en kon­kret adres­se får man til­gang til detal­jert infor­ma­sjon om for eksem­pel kri­mi­nel­le hand­lin­ger som har skjedd innen­for et tids­rom, om res­tau­ran­ter har fått skjen­ke­be­vil­lin­ger eller hva mat­til­sy­net har å si om spise­ste­de­ne i nabo­la­get. Infor­ma­sjo­nen man kan fin­ne på Eve­ryBlock blir hen­tet og orga­ni­sert auto­ma­tisk gjen­nom rådata fra fle­re kil­der. Holova­ty har utdy­pet tanke­gan­gen bak kon­sep­tet i et inter­vju med Vox Pub­li­ca.

Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen har eks­pe­ri­men­tert med en annen form for hyper­lo­kal jour­na­lis­tikk i pro­sjek­tet Loka­nytt. Via GPS (posi­sjons­be­stem­mel­se) og inter­nettil­kob­ling på mobi­len kan man få infor­ma­sjon om aktu­el­le hen­del­ser i nær­he­ten av ste­det en befin­ner seg på. Team­et lan­ser­te en proto­type i 2009 som indi­ker­te hvor­dan en slik tje­nes­te kan fun­ge­re.

TEMA

J

ournali
stikk

132 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

til toppen