Døren på gløtt i Burma?

I går reiste statssekretær i UD, Raymond Johansen, til Burma. Han vil hindre at juntaen lukker døren for godt.

- Det­te er først og fremst et besøk som foku­se­rer på den huma­ni­tæ­re situa­sjo­nen. Det er vik­tig å unn­gå at myn­dig­he­te­ne igjen luk­ker døren, vrir om låsen og kas­ter nøk­ke­len på havet, sier Johan­sen til VG Nett.
Johan­sen utta­ler at han øns­ker å kon­fron­te­re mili­tær­jun­ta­en med men­neske­ret­tig­hets­brud­de­ne i lan­det. Sam­ti­dig med­gir han at nett­opp det­te tema­et kan­skje må vike den­ne gan­gen. Det vik­tigs­te blir å opp­ford­re til umid­del­bar nød­hjelp. Det­te vil også være Gene­ral­sek­re­tær i FN, Ban Ki-Moons bud­skap når han ankom­mer lan­det tors­dag. Det­te mel­der BBC. Ki-Moon skal under besø­ket møte Bur­mas øvers­te leder, Gene­ral Than Shwe.

Omlag 2,5 mil­lio­ner men­nes­ker er ram­met av syklo­nen. Minst 100,000 skal være omkom­met. Inter­na­sjo­na­le hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner mener faren for utbrudd av syk­dom­mer er over­heng­en­gen­de og at de huma­ni­tæ­re beho­ve­ne er pre­kæ­re. Til nå har bur­me­sis­ke myn­dig­he­ter vært svært til­bake­hold­ne med å slip­pe til inter­na­sjo­na­le hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner for å hjel­pe befolk­nin­gen. Nor­ge har på sin side bevil­get 10 mil­lio­ner kro­ner til den syklon­ram­me­de befolk­nin­gen og Johan­sen utta­ler at det kan bli aktu­elt å øke belø­pet til 50 mil­lio­ner.
 
— Vi tren­ger en viss­het om at vi ser at hjel­pen kom­mer frem. Vi vil ikke bidra til at hjel­pen hoper seg og ikke kom­mer ut til dem som er ram­met, sier Johan­sen.
 
Nor­ge er invi­tert til Bur­ma i for­kant av giver­lands­mø­tet som fin­ner sted i Bur­mas størs­te by Ran­goon søn­dag, men det er uklart om Nor­ge vil del­ta på det­te møtet. Stats­sek­re­tæ­ren er lovet en heli­kop­ter­tur over kata­strofe­om­rå­de­ne fre­dag og skal få en rede­gjø­rel­se av Bur­mas uten­riks­mi­nis­ter om situa­sjo­nen etter syklo­nen som ram­met lan­det for snart tre uker siden.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen