En PR-strategi for Kina

Med ærlighet, åpenhet og tilbakeholdenhet i Tibet og Xinjiang kunne Kina forbedret sitt omdømme kraftig, skriver Kina-ekspert James A. Millward.

Bei­jings poli­tikk i Tibet og Xin­jiang er målet for en ver­den­som­spen­nende kri­tikk. Det kine­siske regimet trenger en bedre PR-strategi.

Den tragikomiske reisen til den olymp­iske ild pre­sen­ter­er ver­den for et alvorlig prob­lem. Mens Vesten har fokusert på de kao­tiske og ofte mor­somme aspek­tene, slik som fran­sk poli­ti på rulleskøyter eller kine­siske fakkel­vak­ter med mørke sol­briller på en over­skyet dag, så er situ­asjo­nen en annen i Kina. Her har det ikon­lig­nende bildet av den unge kvin­nelige Par­a­lympics-deltak­eren Jin Jing domin­ert. Bildet vis­er hvor­dan den unge kvin­nen i rullestol kjem­per for å beholde fakke­len mens en sint utseende Tibet-aktivist prøver å røske den ut av hen­dene hennes. Slik som med Tibet-demon­strasjonene generelt, så ser også men­neskene i Folk­ere­pub­likken Kina og resten av ver­den hen­delsene rundt fakkel­stafet­ten på helt ulik måte.

“Ter­ro­ravs­løringer” tas ikke alvorlig
En ikke ulik mot­set­ning karak­teris­er­er respon­sen på nylige kine­siske avs­løringer om mulige ter­ror­plan­er blant etniske uig­ur­er. Dette er mus­limer fra Kinas Xin­jiang-provins. Flere off­isielle rap­porter fra 2008 omhan­dler aksjon­er mot påståtte ter­ror­celler i Urumqi i jan­u­ar, et forsøk fra et ungt uig­ur­par på å kapre et rute­fly i mars og uig­ur­plan­er om å angripe tur­isthoteller og kid­nappe uten­landske jour­nal­is­ter i april. Disse rap­portene er alle møtt med skep­sis i uten­landske medi­er, noe som har irritert kine­siske myn­digheter kraftig.

Til tross for infor­masjon­sutvek­sling som man tidligere bare kunne drømme om; til tross for to tiår med kine­sisk åpen­het og dyp økonomisk inte­grering med resten av ver­den; og til tross for håpet og løftene knyt­tet til OL, så har vi nå en situ­asjon hvor opin­io­nen i Kina står på tvers av ver­den­sopin­io­nen. For å foren­kle dette aldri så lite, ver­den ser på kine­serne som aggres­sor­er som vil knuse blant annet tibetanere, uig­ur­er, kristne og men­neskene i Dar­fur. Kine­serne der­i­mot tror at resten av ver­den er ute etter å ta dem og at Vesten kun er inter­essert i å holde dem nede.

Uviten­het på begge sider
Kine­sisk sen­sur og pro­pa­gan­da, som starter med his­to­rien og retts­forståelsen kine­siske barn lær­er på skolen, har stor betyd­ning for hvor­dan folkeopin­io­nen utvikler seg i Kina. Man kan argu­mentere for at dette skil­let til resten av ver­den ville vært min­dre med friere flyt av infor­masjon. Men folk uten­for Kina er generelt sett like dårlig utdan­net når det gjelder kine­siske temaer, om enn av helt andre grun­ner. Deres respons til hen­delser som Tibet-demon­strasjonene er likeledes formet av feil­in­for­masjon og følelser.

Ingen er tjent med at Kina og resten av ver­den for­blir atskilt av denne tosidi­ge mis­forståelsen. Resul­tatene vil for­følge oss lenge etter at som­mer­lekene er over. Det hjelper lite å opp­muntre kine­siske myn­digheter til å rive ned sin sen­sur-bran­n­mur eller lære kine­siske skole­barn en mer kom­plett ver­sjon av his­to­rien. Lik mye annen slik kri­tikk vil kine­serne bare opp­fat­te dette som en forsterkn­ing av de ondsinnede angrepene.

Så rart det enn høres ut, mye kunne være vun­net om Kina bare hadde lært seg å gjøre en bedre jobb i å snakke til men­nesker uten­for lan­det. Kina har fak­tisk en plau­si­bel rasjonell grunn for sine aksjon­er, og de trenger ikke frem­stå som for­bry­tere eller føle seg mis­forstått. Men når det gjelder PR så er kine­siske myn­digheter og noen ekstremt sinte kine­siske stu­den­ter uten­lands sin egen ver­ste fiende.

Seks forslag til en kine­sisk PR-strategi
Her er dermed seks forslag til hvor­dan Kina bedre kan rep­re­sen­tere seg selv inter­nasjon­alt. Forde­lene med å imple­mentere dem (i forkant av rådene fra sidelin­jen fra eventuelle PR-råd­gi­vere som myn­dighetene i Bei­jing måtte hyre inn) vil være å redusere mis­forståelser og usikkerhet.

1. Husk at det du sier til kine­siske tilhørere blir hørt av et verdenspublikum
Helt til akku­rat nå i det siste så kine­siske myn­digheter til og med på lokalavis­er som “internt dis­tribuerte” medi­er som en mil­liard pluss kine­sere, men ingen utlendinger, hadde lov å lese. Disse dagene er nå over. Siden TV, avis­er og alt annet nå er på net­tet og mange utlendinger forstår kine­sisk, så kom­mer kine­siske innen­rik­sny­heter ut. Det er en klis­je, men den er sann: lever i én medieverden.

2. Tenk på hvor­dan uttalelsen høres ut på engelsk
Harde uttalelser fra tøffe ledere har som mål å til­fredsstille et innen­land­sk pub­likum, men slik retorikk høres vold­elig og av og til helt hys­terisk ut når den offentlig­gjøres på engel­sk. Par­tisekretær i Tibet Zhang Qingli kalte Dalai Lama en “ter­ror­ist”. Par­tisekretær i Xin­jiang Wang Lequan ropte på en pressekon­fer­anse 9. mars 2008 at “disse ter­ror­is­tene, sabotørene og sep­a­ratis­tene vil res­o­lutt bli knust og slått, ned uansett hvem de er!” Det ville ha fungert bedre hvis han sim­pelthen hadde sagt “stop­pet” eller “arrestert”: ord som “slått ned” eller “knust” videre­før­er bare inntrykket om at kine­siske myn­digheter innerst inne er og blir vold­elige. (Sant nok høres ofte pres­i­dent Bush likedan ut med sitt cow­boyprat, men her gir jeg opp. Hans ver­den­sim­age er ikke noe å etterlikne).

Vær også opp­merk­som på at mange kine­siske slagord høres under­lige ut på engel­sk — eller enda verre. “De tre onde krefter” er et eksem­pel, “Dalai Lama-klikken” et annet. Og ikke kall det “split­tisme”! Dette ordet, antake­lig en dårlig over­set­telse, blir kun brukt i den kine­siske sam­men­hen­gen og i hov­ed­sak av de kine­siske myn­digheters engel­skspråk­lige medi­er. “Sep­a­ratisme” betyr akku­rat det samme, men er begrepet som blir brukt når lig­nende situ­asjon­er opp­står i andre nasjoner.

3. Ikke bruk antikverte eller tvil­somme his­toriske argu­menter i ter­ri­to­ri­ale spørsmål
Hva Folk­ere­pub­likken Kina er mest opp­tatt av når det gjelder Tibet, Xin­jiang og Tai­wan, er suv­eren­itet. Fak­tum er at ingen myn­dighet i dagens ver­den, og ingen andre av betyd­ning heller, har utfor­dret Kinas suv­eren­itet over Tibet eller Xin­jiang. Til og med de vik­tig­ste tibetanske og uig­urske eksil­grup­pene har drop­pet kravet om uavhengighet. De fokuser­er nå på “selvstyre” og kul­turell over­levelse. Når det gjelder Tai­wan, har ver­den tålmodig ful­gt “ett Kina”-linjen og ven­ter fremde­les på at men­neskene på begge sider av stre­det skal løse problemet.

Det er sim­pelthen ikke nød­vendig å ret­tfer­dig­gjøre Tibet-poli­tikken med infor­masjon om at en tibetan­sk forhis­torisk konge giftet seg med en kine­sisk prins­esse. Folk i Ameri­ka bryr seg svært lite om ting som skjed­de for så lenge siden og de fleste uten­for Kina synes fak­tisk at prins­essens argu­menter er ganske dumme. Den britiske konge­fam­i­lien har tyske røt­ter, men betyr det at Berlin eier Lon­don? Det vil uansett alltid være en his­torik­er som så vil slå fast at etter å ha tatt hjertelig imot den kine­siske prins­essen på i det 7. århun­dre, så inntok tibetan­erne den kine­siske hov­ed­staden i det 8. århun­dre. Kon­klusjo­nen er at kon­gelige bryllup ikke bevis­er at Tibet tilhør­er Kina.

På samme måte er det dumt å argu­mentere for at mon­go­lene som beseiret både Kina og Tibet virke­lig var kine­sere og at det mon­golske styret av Tibet på 1300-tal­let dermed kan sies å ha vært kine­sisk. Også dette vil være lett å argu­mentere mot. Likeså pås­tandene om at Xin­jiang har vært del av Kina siden antikken, hvor man bare vel­ger å ignorere det tusenårige gapet fra 700-tal­let til 1700-tal­let hvor det ikke var noe kine­sisk nærvær i området i det hele tatt (se Mill­wards bok Eurasian Cross­roads).
4. Ta hen­syn til nyere og mer real­is­tisk his­torisk presedens
Qing-dynas­ti­et der­i­mot, og særlig på 1700-tal­let, gir presedens og mod­eller som kan være nyt­tige. Nyt­tige både når det gjelder PR og som løs­ninger på sep­a­ratis­tiske prob­le­mer. Qing-epo­ken var en tid hvor Bei­jing enten styrte eller hadde sikker­hetsmes­sig noen­lunde kon­troll over Tibet, Xin­jiang, Mon­go­lia og Tai­wan såv­el som i resten av lan­det. Svært ulike admin­is­tra­tive sys­te­mer var gjeldende i de ulike plassene og karak­ter­is­tisk for dette imperiet
var en utstrakt tol­er­anse for språk­lig, kul­turell og religiøs ulikhet.

1950-tal­let lanserte Folk­ere­pub­likken Kina et sys­tem som i prin­sip­pet, om ikke i prak­sis, ga selvstyre og kul­turell beskyt­telse for ikke-Han minoriteter. I dagens transnasjonale ver­den og i dens søken etter nye mod­eller for å kom­ple­mentere nasjon­al­statssys­temet, trenger vi nye tilnær­minger til de ide­ol­o­giske og poli­tiske utfor­drin­gene i mul­tiet­niske stater. Kina kan med hell se seg “tilbake til fremti­den” og med his­torisk ærlighet og gen­uin nasjon­al­stol­thet lære av Qing-dynas­ti­et eller til og med se på den tidlige Folk­ere­pub­likkens sys­te­mer for å finne kreative løs­ninger på spørsmål om selvstyre og kul­turell over­levelse i Tibet, Xin­jiang, Hong Kong, Tai­wan og så videre. Hvor­for ikke prøve å fikse prob­lemene med den vestlig inspir­erte nasjon­al­stat­en med kine­sisk inspir­erte ideer? Bruk­bare kine­siske mod­eller kan til og med bli brukt i andre land.

5. Ikke benekt at Kina har prob­le­mer; sam­men­lign heller med tilsvarende prob­le­mer i andre land 
Selv om Kina er unikt på grunn av sin stør­relse, hvilke andre land har ikke prob­le­mer med foruren­sning, kor­rup­sjon eller velferd? Til og med uov­erensstem­melsene med tibetan­erne og uig­urene har par­al­leller andre sted­er. Etnore­ligiøs ulikhet skaper utfor­dringer i Europa, Ameri­ka, Aus­tralia og i andre vestlige demokrati­er. India har ser­iøse sep­a­ratist­prob­le­mer som også stam­mer fra en impe­r­i­al arv. Selv om India har tak­let dette på svært bru­tal måte både i Assam og Kash­mir, får de ikke like sterk inter­nasjon­al kri­tikk som Kina. En grunn til denne forskjells­be­han­dlin­gen kan være Indias åpen­het og vide diskusjon­er omkring disse temaer i sin egen livlige presse.

Sent i mars 2008 marsjerte hun­drevis av mus­limske uig­urkvin­ner i byen Khotan i Xin­jiang. Dette var delvis en demon­strasjon mot for­budet mot å bruke skaut på offentlige kon­tor­er. Kine­siske medi­er har ikke rap­portert denne hen­delsen, men nyheten kom ut slik den alltid vil. Hvis du men­er at det er en god ide å inn­føre restrik­sjon­er på skaut i sekulære offentlige situ­asjon­er, så er du ikke alene. Både Tyrkia og Frankrike har lik­nende regler. Så hvor­for skjule hen­delsen? Hvor­for ikke bli en del av den glob­ale diskusjo­nen om plassen til religiøse sym­bol­er i mul­ti­kul­turelle, men off­isielt sekulære stater? Åpen deltakelse og gjen­nomtenkt argu­men­tasjon når det gjelder slike spørsmål vil sette Kina ved siden av andre store nasjon­er heller enn alene, på egen hånd mot resten av verden.

6. La reportere rap­portere: åpen­het gir troverdighet
Selv om man klar­er å kon­trollere nyhetene innad i Kina, så lid­er man inter­nasjon­alt av man­glende tro­verdighet grun­net sen­sur og nyheter fulle av pro­pa­gan­da. Dette er grun­nen til at vestlige medi­er er skep­tiske når det gjelder pås­tander om uig­urter­ror­isme og pås­tander om at alle tibetanere bort­sett fra noen få Dalai Lama-tilhen­gere er glade og lykke­lige. Det å skjule utbrud­det av sars var et vold­somt tilbakeslag for Kinas PR i resten av ver­den, et mye verre slag enn selve utbruddet.

På den andre siden har Kinas rel­a­tivt åpne og samar­bei­dsvil­lige svar på prob­lemene med sikker­heten rundt eksporterte lek­er, medisin­er og andre pro­duk­ter redusert skade­virknin­gene på merke­varen Kina. Å tro på din egen pro­pa­gan­da kan forverre prob­lemene dine: det ser utvil­somt ut som at de sen­trale kine­siske myn­dighetene ikke hadde noen anelse om omfanget av tibetan­ernes mis­nøye før opprøret brøt ut i mars.

Pro­pa­gan­da og kon­troll over bud­skapet kan gi en viss kort­sik­tig fordel; men sannheten vil komme for en dag, og virke­lig kunnskap gir virke­lig makt. Kina vil tjene på og nyte større respekt hvis de lyt­ter til jour­nal­is­ter og forskere i inn- og utland snarere enn å eksklud­ere og demonis­ere dem.

Ro dere ned, Beijing
Alle disse seks punk­tene kan opp­sum­meres mer konsist:

Vær selvsikker og ærlig, ikke defen­siv og hemmelighetsfull

Benek­telsene av det opplagte, den bru­tale retorikken, de anstrengte his­toriske argu­mentene, de para­noide pås­tandene om at utlendinger står bak prob­le­mer — alt dette skad­er Kinas omdømme. Men Kina har ikke behov for et dårlig omdømme, og ver­den trenger det heller ikke. Kina har en god del som kan gjøre dem stolte og selvsikre; de har reko­rd i å redusere fat­tig­dom, fenom­e­nal økonomisk vekst, glitrende ny arkitek­tur, høyt utdan­ningsnivå, et rompro­gram, bil­lion­er i uten­landske reserv­er, høy spar­erate; og lan­det vil trolig ta godt for seg av gullmedal­jene under OL — for ikke å snakke om en lang his­to­rie og fan­tastisk kultur.

Gre­it, Kina har prob­le­mer — hvem har ikke det? Men ingen vil ta Tibet eller Xin­jiang fra Kina. Hvis du svar­er på uro­ligheter i disse regionene med tilbake­hold­en­het, stats­man­nsak­tig, og vis­er at du har en inter­esse av løse, heller enn å benek­te de økonomiske, kul­turelle og poli­tiske prob­lemene som utløs­er uro­lighetene, vil du kunne høste forståelse og sym­pa­ti snarere enn å se ut som en bølle.

Om artikke­len, for­fat­teren og Open Democracy
OpenDemocracy logo


Denne artikke­len ble først pub­lis­ert på nettst­edet Open Democ­ra­cy. Den gjengis her under en Cre­ative Com­mons-lisens. Artikke­len er over­satt fra engel­sk av Olav Anders Øvre­bø. Illus­trasjon­er er lagt til av Vox Publica.

James A Mill­ward er pro­fes­sor i his­to­rie ved George­town Uni­ver­si­ty i Wash­ing­ton DC. Blant hans bøk­er er “Eurasian Cross­roads: A His­to­ry of Xin­jiang.” Artikke­len er skrevet før jord­skjel­vet i Sichuan-provin­sen nylig.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen