Glem digital-TV, se fjernsyn på Internett

I dag, tirsdag 20. mai 2008 kl 11:30 slukkes de analoge tv-signalene i Oslo og Akershus. Bor du i disse områdene og ser på tv ved hjelp av vanlig antenne, vil du kun få hvit støy på skjemen dersom du ikke har gått til anskaffelse av en dekoderboks. Det betyr likevel ikke at du ikke kan se på nasjonale og internasjonale tv-sendinger. På nettet kan du finne det meste, inkludert direktesendte tv-strømmer, web-tv og nedlastbar 'abonnements-tv' (podcast).

Vi har sam­let et lite knip­pe av nasjo­na­le og inter­na­sjo­na­le nett­adres­ser som i alle fall dek­ker under­teg­ne­des tv-tit­tings­be­hov. Og ikke minst; de er lov­li­ge og gra­tis.

Førs­te tips er å las­te ned pro­gram­met Zattoo. Etter instal­le­ring, og en enkel regist­re­ring, får du til­gang til 11 gra­tis direkte­send­te tv-kana­ler. Blant annet NRK1, NRK2, Al Jaze­era Eng­lish, Deut­sche Wel­le, Fran­ce 24 (eng­lish) og Bloom­berg UK.

Vil du se dansk all­menn­kring­kas­ting, så til­byr DR direkte­strøm­mer av beg­ge sine kana­ler (DR1 og DR2) i høy kva­li­tet. Siden de stre­a­m­er ved hjelp av den åpne stan­dar­den H264/MPEG‑4, kan du se dis­se kana­le­ne uan­sett hva slags ope­ra­tiv­sys­tem du måt­te ha (Linux, Mac eller Win­dows). DR anbe­fa­ler å bru­ke Quick­Time eller VLC som avspil­ler, men de fles­te moder­ne avspil­lings­pro­gram støt­ter i dag den­ne stan­dar­den.

Web-TV

De fles­te TV-sta­sjo­ner til­byr idag web-TV. De støts­te åpne til­bu­de­ne fin­ner du hos de sto­re all­menn­kring­kas­ter­ne som NRK, SVT og DR. Selv om de fles­te kom­mer­si­el­le skan­di­na­vis­ke aktø­re­ne (som TV2) har et luk­ket betal­til­bud, har de også en god del gra­tis å til­by. Hos TV2 kan du blant annet se God Mor­gen Nor­ge gra­tis via web (takk til Tor Erik for tips). TV2s tje­nes­te er dess­ver­re til­pas­set win­dows­bru­ke­re, men ved hjelp av litt fik­ling skal også mac­bru­ke­re (og muli­gens linux­bru­ke­re) kun­ne få til­gang.

Fle­re inter­na­sjo­na­le kana­ler har også et godt gra­tis­til­bud på nett. For eksem­pel dek­ker CNN en rek­ke nyhets­hen­del­ser gjen­nom sitt direkte­send­te nett-tv CNN.com LIVE. Det sam­me gjør også and­re sto­re tv-nett­verk som NBC under sto­re poli­tis­ke debat­ter. Noe som er kjekt å hus­ke der­som du øns­ker å føl­ge den ame­ri­kans­ke pre­si­dent­valg­kam­pen.

Som i Nor­ge, har også de størs­te nett­avi­se­ne et godt web-tv-til­bud, sjekk feks ut New York Times eller Los Ange­les Times. Ellers er det mes­te av ame­ri­kansk web-tv-til­bud dess­ver­re regu­lert på bak­grunnn av ip-adres­sen, slik at ikke-ame­ri­kans­ke nett­s­ur­fe­re blir nek­tet til­gang.

Joost er også et alter­na­tiv hvor fle­re sto­re tv-nett­verk til­byr inn­hold gra­tis. For å få til­gang kre­ver det at du las­ter ned pro­gram­va­ren, og at du kjø­rer Win­dows eller Mac OS X på en maskin med Intel-pro­ses­sor.

Podcaster

Siden podcas­tin­gen så dagens lys for under 4 år siden, høs­ten 2004, har til­bu­det eks­plo­dert. For å få nyt­te av det enor­me til­bu­det tren­ger du en podcast­kli­ent, som iTu­nes, Miro eller Juice (klikk her for en lis­te over and­re alter­na­tiv).

Her er noen podcas­ter som er greie å star­te med (klikk på kanal­navn for full­sten­dig over­sikt, og på pro­gram­navn for å abon­ne­re i iTu­nes).

Skandinavia

USA

Podkast­re­gis­ter:

Har du fle­re tips, så legg dem gjer­ne igjen i kom­men­tar­fel­tet under!

2 KOMMENTARER

  1. TV 2 har ikke bare en abon­ne­ments­tje­nes­te, men også mye gra­tis video­inn­hold. Det­te inklu­de­rer både fot­ball, nyhe­ter, aktua­li­tets­stoff og under­hold­ning. Det er til­gjen­ge­lig på dis­se adres­se­ne:

    http://tv2.no/sumo/?treeId=777
    http://tv2.no/video/

  2. Takk for tips, Tor Erik! Artik­ke­len er nå opp­da­tert.

til toppen