FORFATTER

Avatar
Ole Bruseth

http://www.bruseth.com


6 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Ole Bruseth

Glem digital-TV, se fjernsyn på Internett

I dag, tirs­dag 20. mai 2008 kl 11:30 sluk­kes de ana­lo­ge tv-sig­na­le­ne i Oslo og Akers­hus. Bor du i dis­se områ­de­ne og ser på tv ved hjelp av van­lig anten­ne, vil du kun få hvit støy på skje­men der­som du ikke har gått til anskaf­fel­se av en deko­der­boks. Det betyr like­vel ikke at du ikke kan se på nasjo­na­le og inter­na­sjo­na­le tv-sen­din­ger. På net­tet kan du fin­ne det mes­te, inklu­dert direkte­send­te tv-strøm­mer, web-tv og ned­last­bar ‘abon­ne­ments-tv’ (podcast).

 

Sider som viser deg hvordan

Noen av de mest popu­læ­re nett­ste­de­ne er sider hvor man får hjelp til å løse et pro­blem, fin­ne opp­skrif­ter, vei­led­nin­ger og gode tips om alt mel­lom him­mel og jord. Frem til nylig har de fles­te vært basert på tekst og bil­der. Eksemp­ler på sli­ke sider er Maha­lo, How Stuff Works, eHow, How to do things og wiki­How.

I kjøl­van­net av YouT­ube og den kraf­tig øken­de utbre­del­sen av video­bruk, er nett­ste­der basert på instruk­sjons­vi­deo­er det natur­li­ge nes­te skritt. 5min og How­cast er to eksemp­ler på nett­opp sli­ke ‘instruk­sjons­vi­deo­si­der’ som har duk­ket opp i det sis­te.

 

Amerikansk historiefortelling

I den­ne sek­sjo­nen skal vi for­sø­ke å fil­tre­re ut noe av det vi fin­ner inter­es­sant av lyd og leven­de bil­der på Inter­nett. Først ut er to ame­ri­kans­ke podkast­god­bi­ter, én fra ame­ri­kansk pub­lic radio og den and­re fra podkas­te­ren P. W. Fen­ton. To podkas­ter, som beg­ge bør nytes med høre­te­le­fo­ner og en beha­ge­lig stol.

 
 
til toppen