Hjelp på vei

Etter tre uker med nødhjelpsblokade slipper nå enkelte hjelpeorganisasjoner inn i Burma.

FN mel­der at det har lyk­tes enkel­te orga­ni­sa­sjo­ner å nå frem til de verst ram­me­de områ­de­ne av lan­det. Gene­ral­sek­re­tær i FN Ban Ki-Moon uttal­te at han ser posi­ti­ve tegn fra mili­tær­jun­ta­ens side. Leger Uten Gren­ser rap­por­te­res å være blant dem som nå har igang­satt sitt arbeid, og cana­dis­ke myn­dig­he­ter har nylig lovet å til­by heli­kop­te­re til å bistå i hjelpe­ar­bei­det. Sam­ti­dig pre­si­ser­te Ki-Moon at ”mye, mye mer gjen­står.”

Under­sek­re­tær for huma­ni­tæ­re saker, John Hol­mes, for­tel­ler at hjel­pen så langt har nådd frem til en mil­lion men­nes­ker. Man­ge av dis­se har imid­ler­tid ikke fått til­strek­ke­lig hjelp, og omlag 1,5 mil­lio­ner står fort­satt uten noen form for assi­stan­se.

”Nett­opp der­for må vi ta et nytt steg i hjelpe­ar­bei­det”, uttal­te Homes.

Vårt Land skri­ver imid­ler­tid at jun­ta­en like­vel viser sitt san­ne ansikt. Sam­ti­dig som det åpnes for hjelp til de syklon­ram­me­de, er fri­hets­kjem­pe Aung San Suu Kyis hus­ar­rest for­len­get med ett år. FNs gene­ral­sek­re­tær kri­ti­se­res nå for å ikke ta opp Suu Kyis situa­sjon når han snak­ker med Bur­mas øvers­te myn­dig­he­ter. Til nå har FN og and­re land for­svart sin unn­vi­kel­se av det­te tema­et med at det kan øde­leg­ge for nød­hjelp til syklon-ofre­ne.

Det arbei­des for tiden på alle plan for å gi de ram­me­de inn­byg­ger­ne den hjel­pen de tren­ger. World Food Pro­gram­me har alle­re­de levert mat til rundt 460.000 men­nes­ker; Ver­dens Helse­or­ga­ni­sa­sjon foku­se­rer på sani­tæ­re for­hold, mala­ria-vak­si­ner og kon­troll av muli­ge syk­dom­mer og epi­de­mi­er. UNICEF er på sin side i ferd med å avslut­te behovse­va­lu­e­rin­gen for bur­me­sis­ke barn med hen­hold til alt fra helse til utdan­ning.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen