Hjelp på vei

Etter tre uker med nødhjelpsblokade slipper nå enkelte hjelpeorganisasjoner inn i Burma.

FN melder at det har lyk­tes enkelte organ­isas­jon­er å nå frem til de verst rammede områ­dene av lan­det. Gen­er­alsekretær i FN Ban Ki-Moon uttalte at han ser pos­i­tive tegn fra mil­itær­jun­taens side. Leg­er Uten Grenser rap­porteres å være blant dem som nå har igangsatt sitt arbeid, og canadiske myn­digheter har nylig lovet å til­by helikoptere til å bistå i hjel­pear­bei­det. Sam­tidig pre­sis­erte Ki-Moon at ”mye, mye mer gjenstår.”

Under­sekretær for human­itære sak­er, John Holmes, forteller at hjelpen så langt har nådd frem til en mil­lion men­nesker. Mange av disse har imi­dler­tid ikke fått tilstrekke­lig hjelp, og omlag 1,5 mil­lion­er står fort­satt uten noen form for assistanse.

”Net­topp der­for må vi ta et nytt steg i hjel­pear­bei­det”, uttalte Homes.

Vårt Land skriv­er imi­dler­tid at jun­taen likev­el vis­er sitt sanne ansikt. Sam­tidig som det åpnes for hjelp til de syk­lon­rammede, er fri­het­skjempe Aung San Suu Kyis husar­rest for­lenget med ett år. FNs gen­er­alsekretær kri­tis­eres nå for å ikke ta opp Suu Kyis situ­asjon når han snakker med Bur­mas øver­ste myn­digheter. Til nå har FN og andre land forsvart sin unnvikelse av dette temaet med at det kan øde­legge for nød­hjelp til syklon-ofrene.

Det arbei­des for tiden på alle plan for å gi de rammede innbyg­gerne den hjelpen de trenger. World Food Pro­gramme har allerede lev­ert mat til rundt 460.000 men­nesker; Ver­dens Helse­or­gan­isas­jon fokuser­er på san­itære forhold, malar­ia-vaksin­er og kon­troll av mulige syk­dom­mer og epi­demier. UNICEF er på sin side i ferd med å avs­lutte behov­se­val­uerin­gen for burme­siske barn med hen­hold til alt fra helse til utdanning.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen