Daw Aung San Suu Kyis bursdagsmarkering

Amnesty International Norge Region Vest, Redd Barna og Raftostiftelsen inviterer til Daw Aung San Suu Kyis bursdagsmarkering 19. juni.

På den­ne dagen vil Amne­sty Inter­na­tio­nal Nor­ge Region Vest, Raft­o­stif­tel­sen og Redd Bar­na foku­se­re på hele situa­sjo­nen i Bur­ma. Daw Aung San Suu Kyis hus­ar­rest er for­len­get, syklo­nen Nar­gis har gjort enor­me ska­der og drept titu­se­ner av men­nes­ker, men myn­dig­he­te­ne i Bur­ma lar ikke nød­hjel­pen slip­pe frem til ofre­ne etter natur­ka­ta­stro­fen og befolk­nin­gen var pres­set til å gå til valg under sli­ke kri­tikk­ver­di­ge for­hold. Vi vil ha minne­mar­ke­ring for å vise vår soli­da­ri­tet og støt­te til syklonof­re­ne, semi­nar med de sis­te opp­da­te­rin­ge­ne, og en kon­sert dedi­sert til Bur­ma.

 

Daw Aung San Suu Kyis burs­dags­mar­ke­ring

Tors­dag 19. juni kl. 15.00

Raft­ohu­set, Men­neskere­tig­he­te­nes plass 1,

Nygårds­høy­den, Ber­gen

 

15.00 — 16.00    Minne­mar­ke­ring

18.00 — 19.45    Semi­nar

20.00 — 21.00    Kon­sert

Gra­tis adgang. Vel­kom­men!

Lin­ker for detal­jert pro­gram og infor­ma­sjon:

Pro­gram 19. juni

Raft­o­stif­tel­sens nett­si­der

Raft­opri­sen

Amne­stys nett­si­der

Kon­takt:

Raft­o­stif­tel­sen

Tho­mas Bry­de, Bur­ma-koor­di­na­tor

Tlf: 55 21 09 30/70

e‑post: thomas.bryde@rafto.no

www.rafto.no

Amne­sty Inter­na­tio­nal, Region Vest

Tan­ja Clif­ford, Regions­le­der Vest, Amne­sty Inter­na­tio­nal Nor­way

Mobil: 99 22 64 88

e‑post: tclifford@amnesty.no

www.amnesty.no

Redd Bar­na

Solveig Moldrheim, Regions­le­der Redd Bar­na, Region Vest

Mobil: 93 40 51 59

e‑post: Solveig.Moldrheim@reddbarna.no

www.reddbarna.no

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen