Hackere til krigsfronten

Da russiske tanks rullet inn i Georgia, ble også offisielle nettsteder angrepet. Hackeren blir en viktig brikke i fremtidens angrep, sier norske sikkerhetsmyndigheter.

– På lik lin­je med and­re verk­tøy, vil cyber­krig få en betyd­nings­full rol­le i kon­flik­ter. Data­hacke­re kan være med å for­ster­ke effek­ten av ana­lo­ge angrep, sier Chris­tophe Birke­land. Han er assis­te­ren­de direk­tør i Nasjo­nal sik­ker­hets­myn­dig­het (NSM).

Med cyber­krig menes bruk at data­nett­verk til å angri­pe fien­den. Et eksem­pel kan være å ta ut vik­ti­ge nød­lin­jer, som ambu­lan­sens tele­kom­sys­tem, før et bombe­an­grep.

– Det kan vir­ke for­ster­ken­de på fryk­ten og gjø­re hånd­te­rin­gen vans­ke­lig, sier Birke­land.

NSM tror ikke lil­le Nor­ge er uten­for fare.

– Jeg tror det vil kom­me et stør­re data­anslag mot Nor­ge. Men jeg vet ikke når det vil kom­me, og hva som blir ram­met når det skjer. I desem­ber skal vi ha en stor­stilt øvel­se hvor vi tre­ner på nett­opp IKT-bered­skap, for­tel­ler assis­te­ren­de direk­tør Birke­land.

Den sis­te tiden har ver­den sett to eksemp­ler på det som av man­ge reg­nes som cyber­krig­fø­ring:

  • April og mai 2007: Da Est­land skul­le fjer­ne en Røde Arme-sta­tue fra sov­jet­ti­den i Tallinn, ble nett­si­der til offi­si­el­le myn­dig­he­ter, media og poli­tis­ke par­ti­er satt ut av spill. Estis­ke myn­dig­he­ter hev­der rus­sis­ke myn­dig­he­ter på høyt nivå sto bak. Maga­si­net Wired har rap­por­tert om hen­del­se­ne i en omfat­ten­de artik­kel.
  • August 2008: I for­bin­del­se med Russ­lands inn­marsj i Geor­gia ble nett­si­de­ne til uten­riks­de­par­te­men­tet, for­svars­de­par­te­men­tet og pre­si­den­ten blok­kert. Uten­riks­de­par­te­men­tet opp­ret­tet en side på tje­nes­ten Blogger.com for å få pub­li­sert sine presse­mel­din­ger. Geor­gia beskyl­der Russ­land for hack­in­gen.

Rus­sis­ke myn­dig­he­ter benek­ter å ha vært involvert i noen av dis­se angre­pe­ne.

– Lett å gjennomføre

Gis­le Hann­e­myr, uni­ver­si­tets­lek­tor i infor­ma­tikk ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, tror rus­sis­ke myn­dig­he­ter kan snak­ke sant.

– De cyber­kri­gan­gre­pe­ne vi har sett hit­til, er lite res­surs­kre­ven­de. Hvis man skal tro det man leser om Geor­gia, var nett­si­de­ne nes­ten ikke beskyt­tet i det hele tatt. Da kun­ne like gjer­ne en 13-åring ha gjen­nom­ført angre­pet, sier Hann­e­myr.

Georgias utenriksdepartement opprettet blogg

Skjerm­bil­de av blog­gen Geor­gias uten­riks­de­par­te­ment opp­ret­tet for å kun­ne kom­mu­ni­se­re med omver­de­nen.

Fors­ke­ren for­tel­ler at den van­ligs­te for­men for nett­krig er at angri­pe­ren bom­bar­de­rer offe­ret med nettra­fikk.

– Det er i prin­sip­pet det sam­me som skjer når det lig­ger naken­bil­der av en norsk kjen­dis ute på en ser­ver. Alle kas­ter seg over bil­de­ne, og det blir mer tra­fikk enn det ser­ve­ren kla­rer å betje­ne. Det går an å kon­stru­ere sli­ke enor­me meng­der tra­fikk, og det er sli­ke meto­der som ofte blir brukt i nett­an­grep, sier Hann­e­myr.

– Viktig i PR-krig

På lik lin­je med Birke­land tror fors­ker Hann­e­myr at cyber­krig er et feno­men vi vil høre mer om. Men infor­ma­tikk­lek­to­ren er ikke enig i at nett­an­grep kom­mer til å utgjø­re noen avgjø­ren­de del av frem­ti­dens kri­ger og kon­flik­ter.

– Alvor­lig­hets­gra­den av å ta ut nett­ste­der som til­sva­rer regjeringen.no, er ikke så stor. Det har mest å si på pro­pa­ganda­pla­net. Dess­uten tror jeg de fles­te land vil få på plass meka­nis­mer som vans­ke­lig­gjør nett­an­grep, sier Hann­e­myr.

Han påpe­ker like­vel at pro­pa­gan­da­en spil­ler en vik­tig rol­le i kon­flik­ter.

– Hvis lan­dets offi­si­el­le nett­si­der går ned, er det en PR-blem­me. At fien­den kan ta ut sen­tra­le kom­mu­ni­ka­sjons­punk­ter, er ald­ri et godt sig­nal å sen­de i en krigs­si­tua­sjon. Da skal myn­dig­he­te­ne vise at de har kon­troll, sier uni­ver­si­tets­lek­to­ren.

Han mener at vita­le nett­verk, som det For­sva­ret, brann­ve­se­net og poli­ti­et har, er luk­ket og sik­ret så godt at det er svært usann­syn­lig med vel­lyk­ke­de angrep.

Billig med nettangrep

And­re eks­per­ter har pekt på hvor lite det kos­ter med cyber­krig sam­men­lig­net med kon­ven­sjo­nell krig­fø­ring.

– Angre­pe­ne kos­ter rundt 20 øre per maskin. Man kan finan­siere en hel cyber­krig for pri­sen av et tanks­bel­te, så det vil­le være dumt å la være, sier Bill Wood­cock til Aus­tin Ame­ri­can Sta­tesman.

Wood­cock er forsk­nings­di­rek­tør i non­pro­fit-grup­pen Pack­et Clea­ring House, som arbei­der med inter­netts infra­struk­tur.

CNN går i den­ne video­re­por­ta­sjen nær­me­re inn på erfa­rin­ge­ne fra Geor­gia:

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Vox pub­li­ca  23.10.2008 var uri = ‘http://impno.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(221434)a(1169710)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write(»); […]

til toppen