Hackere til krigsfronten

Da russiske tanks rullet inn i Georgia, ble også offisielle nettsteder angrepet. Hackeren blir en viktig brikke i fremtidens angrep, sier norske sikkerhetsmyndigheter.

– På lik lin­je med andre verk­tøy, vil cyberkrig få en betyd­nings­full rolle i kon­flik­ter. Data­hackere kan være med å forsterke effek­ten av analoge angrep, sier Christophe Birke­land. Han er assis­terende direk­tør i Nasjon­al sikker­hetsmyn­dighet (NSM).

Med cyberkrig menes bruk at datanettverk til å angripe fien­den. Et eksem­pel kan være å ta ut vik­tige nødlin­jer, som ambu­lansens telekom­sys­tem, før et bombeangrep.

– Det kan virke forsterk­ende på fryk­ten og gjøre hånd­terin­gen vanske­lig, sier Birkeland.

NSM tror ikke lille Norge er uten­for fare.

– Jeg tror det vil komme et større dataanslag mot Norge. Men jeg vet ikke når det vil komme, og hva som blir ram­met når det skjer. I desem­ber skal vi ha en storstilt øvelse hvor vi tren­er på net­topp IKT-bered­skap, forteller assis­terende direk­tør Birkeland.

Den siste tiden har ver­den sett to eksem­pler på det som av mange reg­nes som cyberkrigføring:

  • April og mai 2007: Da Est­land skulle fjerne en Røde Arme-stat­ue fra sov­jet­ti­den i Tallinn, ble nettsider til off­isielle myn­digheter, media og poli­tiske parti­er satt ut av spill. Estiske myn­digheter hevder rus­siske myn­digheter på høyt nivå sto bak. Mag­a­sinet Wired har rap­portert om hen­delsene i en omfat­tende artikkel.
  • August 2008: I forbindelse med Rus­s­lands inn­marsj i Geor­gia ble nettsi­dene til uten­riks­de­parte­mentet, forsvars­de­parte­mentet og pres­i­den­ten blokkert. Uten­riks­de­parte­mentet oppret­tet en side på tjen­esten Blogger.com for å få pub­lis­ert sine pressemeldinger. Geor­gia beskylder Rus­s­land for hackingen.

Rus­siske myn­digheter benek­ter å ha vært involvert i noen av disse angrepene.

– Lett å gjennomføre

Gisle Han­nemyr, uni­ver­sitet­slek­tor i infor­matikk ved Uni­ver­sitetet i Oslo, tror rus­siske myn­digheter kan snakke sant.

– De cyberkri­g­an­grepene vi har sett hit­til, er lite ressurskrevende. Hvis man skal tro det man leser om Geor­gia, var nettsi­dene nesten ikke beskyt­tet i det hele tatt. Da kunne like gjerne en 13-åring ha gjen­nom­ført angrepet, sier Hannemyr.

Georgias utenriksdepartement opprettet blogg

Skjerm­bilde av bloggen Geor­gias uten­riks­de­parte­ment oppret­tet for å kunne kom­mu­nis­ere med omverdenen.

Forskeren forteller at den van­lig­ste for­men for net­tkrig er at angriperen bom­barder­er offer­et med nettrafikk.

– Det er i prin­sip­pet det samme som skjer når det lig­ger naken­bilder av en norsk kjendis ute på en serv­er. Alle kaster seg over bildene, og det blir mer trafikk enn det serveren klar­er å bet­jene. Det går an å kon­struere slike enorme mengder trafikk, og det er slike metoder som ofte blir brukt i net­tan­grep, sier Hannemyr.

– Viktig i PR-krig

På lik lin­je med Birke­land tror forsker Han­nemyr at cyberkrig er et fenomen vi vil høre mer om. Men infor­matikklek­toren er ikke enig i at net­tan­grep kom­mer til å utgjøre noen avgjørende del av fremti­dens kriger og konflikter.

– Alvorlighets­graden av å ta ut nettst­ed­er som tilsvar­er regjeringen.no, er ikke så stor. Det har mest å si på pro­pa­gan­da­plan­et. Dessuten tror jeg de fleste land vil få på plass mekanis­mer som vanske­lig­gjør net­tan­grep, sier Hannemyr.

Han påpeker likev­el at pro­pa­gan­daen spiller en vik­tig rolle i konflikter.

– Hvis lan­dets off­isielle nettsider går ned, er det en PR-blemme. At fien­den kan ta ut sen­trale kom­mu­nikasjon­spunk­ter, er aldri et godt sig­nal å sende i en krigssi­tu­asjon. Da skal myn­dighetene vise at de har kon­troll, sier universitetslektoren.

Han men­er at vitale nettverk, som det Forsvaret, bran­nvesenet og poli­ti­et har, er lukket og sikret så godt at det er svært usannsyn­lig med vel­lykkede angrep.

Billig med nettangrep

Andre ekspert­er har pekt på hvor lite det koster med cyberkrig sam­men­lignet med kon­ven­sjonell krigføring.

– Angrepene koster rundt 20 øre per maskin. Man kan finan­siere en hel cyberkrig for prisen av et tanks­belte, så det ville være dumt å la være, sier Bill Wood­cock til Austin Amer­i­can Statesman.

Wood­cock er forskn­ings­di­rek­tør i non­prof­it-grup­pen Pack­et Clear­ing House, som arbei­der med inter­netts infrastruktur.

CNN går i denne vide­o­re­por­tas­jen nærmere inn på erfarin­gene fra Georgia:

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Vox pub­li­ca  23.10.2008 var uri = ‘http://impno.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(221434)a(1169710)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write(”); […]

til toppen