Stortinget: Hvem stemmer hva?

Mer demokrati: Lovende dugnadsprosjekt skal vise hva stortingsrepresentantene stemmer.

En av de mest opplagte og vik­tig­ste anven­delsene av offentlige data nærmer seg endelig. Får vi håpe. Lørdag arran­ger­er NUUG og Hold­er de ord en dug­nad i Oslo med ambisiøs målset­ting. Stortinget er i ferd med å åpne til­gan­gen til voter­ings­da­ta. NUUG/Holder de ord ønsker å “utvikle en pro­to­type som tilgjen­gelig­gjør dataene i åpent for­mat og på en nett­side.” Konkrete mål for dugnaden:

  • Videreutvikle script som kon­vert­er­er råda­ta fra stortingets voter­ingssys­tem til XML koblet mot unik ID på hver stort­ingsrep­re­sen­tat og saks-ID hos Stortinget.
  • Lage script som gener­erer RSS-kilde med daglige endringer fra Stortingets nye datatjeneste.
  • Lage/forbedre/tilpasse web­sys­tem for pub­lis­er­ing av stemmedata.
  • Forsøke å sette opp norsk utgave av http://www.nosdeputes.fr eller http://sejmometr.pl/, gjerne med inspi­rasjon fra http://www.publicwhip.org.uk/ og http://www.theyworkforyou.com/

Jeg håper også medi­er og jour­nal­is­ter biter seg merke i dette ini­tia­tivet — og bidrar til det. Data­jour­nal­is­ter bør gå på dug­naden, men like vik­tig: Redak­sjon­er må beg­ynne å tenke på hvor­dan de selv kan bruke dataene til å styrke den poli­tiske journalistikken.

Også i lokaldemokrati­et har pub­lis­er­ing og intel­li­gent pre­sen­tasjon av voter­ings­da­ta stort poten­sial, men i mange kom­muner finnes rett og slett ikke dataene. Smart bruk av dataene fra Stortinget kan i neste runde forhåpentlig føre til at også kom­munene og lokalme­di­ene innser betydningen.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Stortingets nye tjen­este med åpne data, data­byg­gere og pre­sen­tasjon­er av voter­ingsre­sul­tater er nå lansert. Se http://data.stortinget.no/ og pressemeld­ing her: http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Pressemeldinger/2011–2012/Stortinget-tilbyr-apne-data/

    • Dette var gode nyheter. Åpne data fra par­la­menter er ekstremt vik­tig og nyt­tig. Vi skal ta en ordentlig titt på løs­nin­gen og komme tilbake med et eget inn­legg om den.

til toppen