Ikke skift hest midt i en valgkamp

John McCains valgkamp har slingret og skiftet retning som en løpsk hestevogn. Det kan koste ham posten som president.

Hvis du vil vin­ne en valg­kamp må du fra begyn­nel­sen være bevisst om dine egne styr­ker og mot­stan­de­rens svak­he­ter. Du må fin­ne dine bes­te argu­men­ter og mot­stan­de­rens dår­ligs­te. Så må du leg­ge en stra­te­gi ut fra det­te og hol­de deg til den. Det har Barack Oba­ma gjort. Og det har McCain ikke gjort. Mens Oba­ma har ført en stram, kon­trol­lert kam­pan­je, har McCain vak­let og fle­re gan­ger skif­tet stra­te­gi. Der­for kom­mer Oba­ma til å vin­ne og McCain til å tape.

Vi har sett noe lik­nen­de før. I 2004 ledet John Ker­ry over Geor­ge W. Bush i menings­må­lin­ge­ne. Men repub­li­ka­ner­ne klar­te å teg­ne ham som over­klas­sens vel­ha­ven­de, sosi­al-libe­ra­le flip-flop­per. Det mest minne­ver­di­ge eksem­pel på det­te er rekla­men som viser Ker­ry sei­len­de mål­løst frem og til­ba­ke på sin wind­sur­fer akkom­pag­nert av kul­tur­elitis­tisk og lat­ter­lig­gjø­ren­de valse­mu­sikk: ”John Ker­ry. Which ever way the wind blows”

 Det gikk som kjent ikke så bra for Ker­ry. Det gjør det hel­ler ikke for McCain. Og det på tross av at Oba­ma-kam­pan­jen ikke har job­bet sær­lig hardt for å frem­stil­le ham som en flip-flop­per. Det er ikke slett ikke nød­ven­dig. Med kon­stan­te skift i sin stra­te­gi, poli­tikk og reto­rikk har McCain nem­lig selv klart å frem­stil­le seg som let­te­re inkon­sis­tent og for­vir­ret.

I begyn­nel­sen av kam­pan­jen tok han ”the high road” med sin ”straight talk express”. Vei­en skul­le gå vekk fra tra­di­sjo­nell Wash­ing­ton-reto­rikk med per­son­an­grep og neg­a­ti­ve kam­pan­jer. Men da han alle­re­de tid­lig lå etter i menings­må­lin­ge­ne ble stra­te­gi­en end­ret til karak­te­ran­grep på Oba­ma. Det reto­ris­ke pro­ble­met for McCain er at angre­pe­ne ikke teg­ner et sam­men­hen­gen­de bil­de av hans mot­stan­der.

Det førs­te stra­te­gis­ke skift kom da McCain ansat­te Geor­ge W. Bushs tid­li­ge­re spin­dok­tor Ste­ve Smith som kam­panje­sjef. Nå skul­le det kjø­res på ”low road” med angrep på mot­stan­de­ren. Førs­te utspill var en fjern­syns­re­kla­me som visu­elt sam­men­lik­net Oba­ma med pop­ido­le­ne Brit­ney Spears og Paris Hil­ton. Rekla­men kri­ti­se­rer Oba­ma for å være en uer­fa­ren kjen­dis som ver­ken er klar eller kom­pe­tent til lede USA. Den anty­der at han er en ufar­lig — og litt lat­ter­lig — per­son som man ikke skal ta alt for alvor­lig.

 

 

Sene­re ble den­ne let­te­re over­bæ­ren­de sti­len avløst av en dys­ter tone med ster­ke fryk­t­ap­pel­ler. Nå teg­net reto­rik­ken et helt annet bil­de. En fjern­syns­re­kla­me knyt­tet Oba­ma til Wil­liam Ayers. Han var med­lem av den venstre­ra­di­ka­le grup­pen Weather Under­ground som på 70-tal­let utfør­te bombe­an­grep mot offent­li­ge byg­nin­ger.

 

 

 

Den repub­li­kans­ke vise­pre­si­dent­kan­di­dat Sarah Palin fulg­te opp med ankla­ger om at Oba­ma ”is pal­ling around with ter­ro­rists”. Beg­ge deler gir et helt annet — nes­ten mot­satt — bil­de av karak­te­ri­se­rin­gen i kjen­dis­re­kla­men. Vel­ger­ne får ikke sam­me bud­skap og resul­ta­tet er for­vir­ring: Er Oba­ma en inkom­pe­tent, kjen­dis vi bare må smi­le av, eller er han en far­lig, venst­re-radi­kal ter­ro­rist-sym­pa­ti­sør vi skal være redd for?

Det vir­ket i alle fall som om noen av McCains til­hen­ge­re var litt for­vir­ret. På et valg­møte 6. okto­ber, spur­te McCain til­hø­rer­ne: ”Hvem er den vir­ke­li­ge Barack Oba­ma”. ”En ter­ro­rist”, rop­te en til­hen­ger. McCain kom­men­ter­te ikke utro­pet. På et nytt valg­møte i Min­ne­so­ta noen dager sene­re kom det nye til­rop: ”Jeg kan ikke sto­le på Oba­ma”, sa en kvin­ne, ”han er en ara­ber”. Den­ne gan­gen til­bake­vis­te McCain ankla­ge­ne mot sin mot­stan­der: ”Nei, frue. Nei, frue, det er han ikke. Han er en ansten­dig fami­lie­mann — bor­ger — som jeg til­fel­dig­vis er uenig med i noen grunn­leg­gen­de spørs­mål”. Ja, hvem er egent­lig den vir­ke­li­ge Barack Oba­ma. Når ikke engang McCain vir­ker som om han kan bestem­me seg, da er det ikke lett for vel­ger­ne hel­ler.

Inkon­sis­ten­sen pre­ger ikke bare angre­pe­ne på Oba­ma, men hele repub­li­ka­ner­nes kam­pan­je. Alle­re­de fra begyn­nel­sen da Oba­ma had­de suk­sess med kri­tikk av Wash­ing­ton og løf­ter om for­and­ring, kas­tet McCain seg på den stra­te­gi­en. ”The Ori­gi­nal Mave­ricks” het en av rekla­me­ne. ”Vel­kom­men etter” vil­le Siv Jen­sen ha sagt.

Den nes­ten panis­ke løpin­gen fra en posi­sjon til en annen ble også tyde­lig da McCain i løpet av 72 timer først sus­pen­der­te sin egen kam­pan­je, så sa at han ikke vil­le møte opp til den førs­te pre­si­dent­de­bat­ten, og der­et­ter for­søk­te å utset­te den, for så like­vel å møte opp til debatt.

Demo­kra­te­ne har sett den stra­te­gis­ke åpnin­gen. I en fjern­syns­re­kla­me kal­ler de McCain ”erra­tic” — han er ”ube­reg­ne­lig i krise­tid”. I en tale 9. okto­ber beskrev Oba­ma McCains kam­pan­je som «a series of shif­ting positions» og advar­te om at USA ikke kan ha slik «erra­tic and uncer­tain lea­dership in uncer­tain times». På sam­me vis sa den demo­kra­tis­ke vise­pre­si­dent­kan­di­da­ten Joseph Biden etter den and­re pre­si­dent­de­bat­ten at lan­det har bruk for en rolig hånd og ikke ”en vred mann som sling­rer fra en posi­sjon til en annen”.

Det engels­ke ordet han bruk­te var ”lurching” (sling­re eller beve­ge seg i plut­se­li­ge rykk). Jeg tip­per at ver­ken ”lurch” eller ”erra­tic” er valgt helt til­fel­dig. Dis­se orde­ne hen­vi­ser nem­lig ikke bare til måten McCain har argu­men­tert i debat­te­ne. De hen­ty­der også til den måten han fysisk opp­trer på. Han er en eld­re mann med alvor­li­ge fysis­ke krigs­ska­der. Når han taler hol­der han arme­ne litt stivt og beve­ger dem i kor­te, stak­ka­to rykk. De usmi­di­ge, lett hum­pen­de beve­gel­se­ne blir enda tyde­li­ge­re når han går over gul­vet, som han gjor­de i den and­re debat­ten.

Det er med and­re ord over­ens­stem­mel­se mel­lom den poli­tis­ke, psy­ko­lo­gis­ke og fysis­ke karak­te­ris­tikk. Det er ikke pent å spil­le på en annen per­sons kropps­språk — og vi vet natur­lig­vis ikke om Oba­ma-kam­pan­jen spil­ler bevisst på det­te. Men det er ingen tvil om at orde­ne og bil­de­ne i fel­les­skap gir en sam­men­hen­gen­de beskri­vel­se.

Det er let­te­re for vel­ger­ne å fore­stil­le seg kan­di­da­ten som poli­tisk og psy­ko­lo­gisk ube­reg­ne­lig og sling­ren­de, hvis han fysisk beve­ger seg slik.

TEMA

R

etorikk

102 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen