Kongos fredskjempe

Pastor Bulambo Lembelembe Josué mottar Raftoprisen 2008. Med det blir han mer enn et ansikt for håp om fred.

Hver måned dør 45 000 men­nes­ker som føl­ge av krigs­hand­lin­ger i Kon­go. Omkring halv­par­ten av dis­se er barn. I en peri­ode på ti år har kri­gen i lan­det utslet­tet over 5,4 mil­lio­ner men­nes­ker, iføl­ge en rap­port fra The Inter­na­tio­nal Res­cue Com­mittee. Det til­sva­rer hele befolk­nin­gen i Dan­mark. De sis­te dage­ne har nyhe­te­ne fra Kon­go igjen vært ille­vars­len­de.

Ikke siden Hit­ler her­jet i Euro­pa har en krig vært mer død­brin­gen­de.

— Kata­stro­fen i Kon­go er ver­re enn vi kan fore­stil­le oss, sier leder for pris­ko­mi­te­en i Raft­o­stif­tel­sen Arne Lilje­dahl Lynn­gård til Vox Pub­li­ca.

De nye krigs­hand­lin­ge­ne i Kon­go de sis­te dage­ne har gjort Raft­opri­sen for 2008 enda mer aktu­ell. Pri­sen er til­delt pas­tor Bulam­bo Lem­belem­be Josué for hans freds­ar­beid i Kon­go. I dis­se dager er pris­vin­ne­ren i Nor­ge, og selve over­rek­kel­sen fin­ner sted 2. novem­ber i Ber­gen.

Bulambo Lembelembe Josué


Raft­opris-mot­ta­ker Pas­tor Bulam­bo Lem­belem­be Josué uten­for Com­mu­nauté des Egli­ses Libres de Pentecôte en Afri­que CELPA). Det­te er CEL­PAs eien­dom i Bok­a­vu i Øst-Kon­go. Foto: Tor Mag­ne Kommedal/Raftostiftelsen.

Konfliktens bakgrunn

Kon­flik­ten i pro­vin­se­ne Nord- og Sør-Kivu har sitt utspring i folke­mor­det i Rwan­da i 1994 og den førs­te kri­gen i Kon­go som star­tet i 1996. Davæ­ren­de pre­si­dent Mobutu møt­te press som føl­ge av en demo­kra­ti­se­rings­bøl­ge som skyl­te over Afri­ka, og Alli­an­sen av demo­kra­tis­ke styr­ker for fri­gjø­ring av Kon­go (AFDL) sam­ar­bei­det med Ugan­da og Rwan­da for å styr­te Mobutu.

Med oppo­si­sjons­le­der Lau­rent Kabi­la i spis­sen før­te opp­tøy­ene til at Mobutu røm­te lan­det. Da han sene­re døde i Marok­ko, erklær­te Kabi­la seg som pre­si­dent. Men det som så ut som en ny og frisk start i et til­syne­la­ten­de demo­kra­tisk Kon­go, ble tvert imot begyn­nel­sen på en ny krig.

Kabi­la gjor­de nem­lig hel­om­ven­ding og beord­ret sine tid­li­ge­re alli­er­te fra Rwan­da og Ugan­da til å for­la­te lan­det. Med det star­tet kon­flik­ten pas­tor Bulam­bo Lem­belem­be Josué enga­sje­rer seg i og kjem­per mot i dag, den and­re kri­gen i Kon­go.

Hjelper voldtektsofre og barnesoldater

Bulam­bo Lem­belem­be Josué har siden 1995 vært leder av CELPA, en sam­men­slut­ning av pinse­me­nig­he­ter. Orga­ni­sa­sjo­nen har hjul­pet tusen­vis av vold­tat­te kvin­ner med medi­sinsk og psy­ko­lo­gisk opp­føl­ging. Kvin­ne­ne har også fått støt­te til å star­te egne nærings­virk­som­he­ter. Også barne­sol­da­ter hjel­pes gjen­nom tun­ge tider, etter sek­su­ell mis­bruk og trau­ma­tis­ke krigsopp­le­vel­ser.

Pas­to­ren arbei­der ut fra sitt kla­re bud­skap:

— Vi kan ikke len­ger aksep­te­re at våre døt­re, våre søst­re og våre koner blir vold­tatt. Det skal være mulig for kvin­ner å være tryg­ge. Det er vårt ansvar å gjø­re livet trygt.

I til­legg til å bistå krigs­of­re­ne under de svært vans­ke­li­ge for­hol­de­ne, er Bulam­bo Lem­belem­be Josué vise­pre­si­dent for det pro­tes­tan­tis­ke kirke­rå­det Egli­se du Christ au Con­go (ECC) i den øst­li­ge Kivu-regio­nen. Kirke­le­de­ren kjem­per i den­ne stil­lin­gen for å spre bud­skap om fred og neste­kjær­lig­het, samt å bevisst­gjø­re fol­ket om demo­kra­tis­ke ver­di­er.

Lynn­gård er ikke i tvil om hvor betyd­nings­full pas­to­ren har vært og fort­satt er for lan­det.

— Bulam­bo har brukt hele sitt voks­ne liv på å kjem­pe for respekt for både men­neske­verd og men­neske­ret­tig­he­ter i Kon­go. Han har utvist stort mot enda han både har blitt tru­et på livet og nes­ten kas­tet ut av lan­det. Job­ben hans er hel­het­lig, med fokus på både sosial­pro­sjek­ter for demo­kra­ti­et, samt sani­tets­hjelp og opp­føl­ging, sier Lynn­gård.

Verst siden 2. verdenskrig

Raft­opri­sen består av et diplom og 10.000 dol­lar i pris­pen­ger. Pri­sens stør­rel­se blir uan­sett sym­bolsk i for­hold til omfan­get av kon­flik­ten i Kon­go.

— Kri­sen i Kon­go er den ver­ste siden and­re ver­dens­krig. Like­vel får den mind­re opp­merk­som­het enn kon­flik­ter i både Irak og Dar­fur. Raft­opri­sen blir et lite virke­mid­del i en stor kamp, sier pris­ko­mité­le­de­ren.

En av dem som har bidratt mest til slik nød­ven­dig opp­merk­som­het over tid, er foto­jour­na­lis­ten Mar­cus Bleas­da­le. Boken og mul­ti­me­die­pro­duk­sjo­nen Rape of a Nation tar for seg Kon­gos kri­ger.

2. novem­ber er Bulam­bo Lem­belem­be Josué i Ber­gen for å få over­rakt Raft­opri­sen 2008 på Den Natio­na­le Sce­ne. Under nor­ges­be­sø­ket vil han også tref­fe stats­sek­re­tær Ray­mond Johan­sen i Uten­riks­de­par­te­men­tet.

Med Raft­opri­sen føl­ger det som kan bli Kon­gos vik­tigs­te håp om en vei ut av elen­dig­he­ten, nem­lig opp­merk­som­het fra ver­dens medi­er.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen