Kongos fredskjempe

Pastor Bulambo Lembelembe Josué mottar Raftoprisen 2008. Med det blir han mer enn et ansikt for håp om fred.

Hver måned dør 45 000 men­nesker som følge av krigshan­dlinger i Kon­go. Omkring halv­parten av disse er barn. I en peri­ode på ti år har kri­gen i lan­det utslet­tet over 5,4 mil­lion­er men­nesker, ifølge en rap­port fra The Inter­na­tion­al Res­cue Com­mit­tee. Det tilsvar­er hele befolknin­gen i Dan­mark. De siste dagene har nyhetene fra Kon­go igjen vært ill­e­varslende.

Ikke siden Hitler her­jet i Europa har en krig vært mer dødbringende.

— Katas­tro­fen i Kon­go er verre enn vi kan forestille oss, sier led­er for priskomi­teen i Raftos­tif­telsen Arne Lil­jedahl Lyn­ngård til Vox Publica. 

De nye krigshan­dlin­gene i Kon­go de siste dagene har gjort Rafto­prisen for 2008 enda mer aktuell. Prisen er tildelt pas­tor Bulam­bo Lem­belem­be Josué for hans fred­sar­beid i Kon­go. I disse dager er prisvin­neren i Norge, og selve over­rekkelsen finner sted 2. novem­ber i Bergen.

Bulambo Lembelembe Josué


Rafto­pris-mot­tak­er Pas­tor Bulam­bo Lem­belem­be Josué uten­for Com­mu­nauté des Eglis­es Libres de Pen­tecôte en Afrique CELPA). Dette er CEL­PAs eien­dom i Bokavu i Øst-Kon­go. Foto: Tor Magne Kommedal/Raftostiftelsen.

Konfliktens bakgrunn

Kon­flik­ten i provin­sene Nord- og Sør-Kivu har sitt utspring i folke­mordet i Rwan­da i 1994 og den første kri­gen i Kon­go som startet i 1996. Daværende pres­i­dent Mobu­tu møtte press som følge av en demokra­tis­er­ings­bølge som skylte over Afri­ka, og Alliansen av demokratiske styrk­er for frigjøring av Kon­go (AFDL) samar­bei­det med Ugan­da og Rwan­da for å styrte Mobutu. 

Med oppo­sisjon­sled­er Lau­rent Kabi­la i spis­sen førte opp­tøyene til at Mobu­tu rømte lan­det. Da han senere døde i Marokko, erk­lærte Kabi­la seg som pres­i­dent. Men det som så ut som en ny og frisk start i et tilsynela­tende demokratisk Kon­go, ble tvert imot beg­yn­nelsen på en ny krig. 

Kabi­la gjorde nem­lig helomvend­ing og beor­dret sine tidligere allierte fra Rwan­da og Ugan­da til å for­late lan­det. Med det startet kon­flik­ten pas­tor Bulam­bo Lem­belem­be Josué engas­jer­er seg i og kjem­per mot i dag, den andre kri­gen i Kon­go.

Hjelper voldtektsofre og barnesoldater

Bulam­bo Lem­belem­be Josué har siden 1995 vært led­er av CELPA, en sam­menslut­ning av pinse­menigheter. Organ­isas­jo­nen har hjulpet tusen­vis av vold­tat­te kvin­ner med medisin­sk og psykol­o­gisk oppføl­ging. Kvinnene har også fått støtte til å starte egne næringsvirk­somheter. Også bar­nesol­dater hjelpes gjen­nom tunge tider, etter sek­suell mis­bruk og trau­ma­tiske krigsopplevelser. 

Pas­toren arbei­der ut fra sitt klare budskap:

— Vi kan ikke lenger akseptere at våre døtre, våre søstre og våre kon­er blir vold­tatt. Det skal være mulig for kvin­ner å være trygge. Det er vårt ans­var å gjøre livet trygt.

I til­legg til å bistå krig­sofrene under de svært vanske­lige forhold­ene, er Bulam­bo Lem­belem­be Josué visepres­i­dent for det protes­tantiske kirk­erådet Eglise du Christ au Con­go (ECC) i den østlige Kivu-regio­nen. Kirkeled­eren kjem­per i denne still­in­gen for å spre bud­skap om fred og nestekjærlighet, samt å bevis­st­gjøre folket om demokratiske verdier. 

Lyn­ngård er ikke i tvil om hvor betyd­nings­full pas­toren har vært og fort­satt er for landet.

— Bulam­bo har brukt hele sitt vok­sne liv på å kjempe for respekt for både men­neskeverd og men­neskerettigheter i Kon­go. Han har utvist stort mot enda han både har blitt truet på livet og nesten kastet ut av lan­det. Jobben hans er hel­hetlig, med fokus på både sosial­pros­jek­ter for demokrati­et, samt san­itet­shjelp og oppføl­ging, sier Lynngård.

Verst siden 2. verdenskrig

Rafto­prisen består av et diplom og 10.000 dol­lar i prispenger. Prisens stør­relse blir uansett sym­bol­sk i forhold til omfanget av kon­flik­ten i Kongo. 

— Krisen i Kon­go er den ver­ste siden andre ver­den­skrig. Likev­el får den min­dre opp­merk­somhet enn kon­flik­ter i både Irak og Dar­fur. Rafto­prisen blir et lite virkemid­del i en stor kamp, sier priskomitélederen. 

En av dem som har bidratt mest til slik nød­vendig opp­merk­somhet over tid, er foto­jour­nal­is­ten Mar­cus Bleas­dale. Boken og mul­ti­me­diepro­duk­sjo­nen Rape of a Nation tar for seg Kon­gos kriger.

2. novem­ber er Bulam­bo Lem­belem­be Josué i Bergen for å få over­rakt Rafto­prisen 2008 på Den Nationale Scene. Under norges­besøket vil han også tre­ffe statssekretær Ray­mond Johansen i Utenriksdepartementet. 

Med Rafto­prisen føl­ger det som kan bli Kon­gos vik­tig­ste håp om en vei ut av elendigheten, nem­lig opp­merk­somhet fra ver­dens medier. 

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen