Valgstoff og retorikk mest lest i 2009

En liten årsrapport fra redaksjonen i Vox Publica.

I 2009 gjorde vi de største foran­drin­gene med Vox Pub­li­ca siden starten i novem­ber 2006. I juni la vi om til ny design, og i høst lanserte vi flere nye blog­ger. Tem­a­tisk sat­set vi mye på analyser av val­gkam­p­en, og flere av disse sak­ene var blant de mest leste artik­lene i fjor.

To mål var spe­sielt vik­tige for oss med desig­nen­drin­gen: Å styrke det visuelle preget og å gi leserne større mulighet til å nav­igere på tvers av sek­sjon­er, artik­ler og “mod­uler” i mag­a­sinet. Vi økte stør­relsen på for­side­plakat­en og la om til rullerende vis­ning av disse illus­trasjonene. Slik har vi fått mulighet til å vise fram mer enn en topp­sak av gan­gen. Ved å la ele­menter i høyre spalte “følge med” til artikkel­nivå blir det let­tere å ori­en­tere seg på tvers i mag­a­sinet, ikke bare via menyer. 

Daniel Stri­et­zel og Tan­ja Flåan gjorde mesteparten av jobben med det nye designet, mens Håvard Legreid sto for de aller fleste hov­ed­sak­splakatene, illus­trasjon­er og vignetter (se hans reflek­sjon­sar­tikkel om arbei­det med forsideplakatene).

Innholdsmes­sig var val­gkam­p­en til stort­ingsval­get sen­tral: Jens Kjeld­sen skrev om retoriske aspek­ter i Retorikkbloggen, mens Svei­n­ung Arne­sen tok for seg målinger og predik­sjon­er i Val­gbloggen. Jour­nal­is­tisk inno­vasjon, spe­sielt knyt­tet til utviklin­gen av “jour­nal­is­tikk som pro­gram­mer­ing” og videre­bruk av offentlige data, har vært årets andre hovedtema. 

De fem mest leste artiklene i 2009:

Sam­le­side for par­timålinger, av Svei­n­ung Arnesen.
Val­go­mater er ikke for “moro skyld”, av Ida Aalen.
His­to­riefortelling i kode: Pro­gram­mer­ing som jour­nal­is­tikk, av Torgeir Uberg Nærland.
Apro­pos for­dum­ming, av Jostein Gripsrud.
Sejer­st­ed: Reg­jerin­gen vis­er man­gel på forståelse for ytrings­fri­heten, av Torgeir Uberg Nærland.

Retorikkbloggen var den mest leste enkelt­sek­sjo­nen i magasinet.

Slik fant lesere fram til Vox Pub­li­ca i 2009:

  • 50 pros­ent kom fra lenker på andre nettst­ed­er (2008: 42 prosent)
  • 33 pros­ent kom fra søke­mo­tor­er (2008: 43 prosent)
  • 17 pros­ent kom direk­te til for­si­den (2008: 16 prosent)

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen