Valgstoff og retorikk mest lest i 2009

En liten årsrapport fra redaksjonen i Vox Publica.

I 2009 gjor­de vi de størs­te for­and­rin­ge­ne med Vox Pub­li­ca siden star­ten i novem­ber 2006. I juni la vi om til ny design, og i høst lan­ser­te vi fle­re nye blog­ger. Tema­tisk sat­set vi mye på ana­ly­ser av valg­kam­pen, og fle­re av dis­se sake­ne var blant de mest les­te artik­le­ne i fjor.

To mål var spe­si­elt vik­ti­ge for oss med designend­rin­gen: Å styr­ke det visu­el­le pre­get og å gi leser­ne stør­re mulig­het til å navi­ge­re på tvers av sek­sjo­ner, artik­ler og «modu­ler» i maga­si­net. Vi økte stør­rel­sen på for­side­pla­ka­ten og la om til rul­le­ren­de vis­ning av dis­se illust­ra­sjo­ne­ne. Slik har vi fått mulig­het til å vise fram mer enn en topp­sak av gan­gen. Ved å la ele­men­ter i høy­re spal­te «føl­ge med» til artik­kel­nivå blir det let­te­re å ori­en­te­re seg på tvers i maga­si­net, ikke bare via menyer. 

Dani­el Strie­tzel og Tan­ja Flå­an gjor­de meste­par­ten av job­ben med det nye desig­net, mens Håvard Legreid sto for de aller fles­te hoved­saks­pla­ka­te­ne, illust­ra­sjo­ner og vig­net­ter (se hans reflek­sjons­ar­tik­kel om arbei­det med forsideplakatene).

Inn­holds­mes­sig var valg­kam­pen til stor­tings­val­get sen­tral: Jens Kjeld­sen skrev om reto­ris­ke aspek­ter i Reto­rikk­blog­gen, mens Svein­ung Arne­sen tok for seg målin­ger og pre­dik­sjo­ner i Valg­b­log­gen. Jour­na­lis­tisk inno­va­sjon, spe­si­elt knyt­tet til utvik­lin­gen av «jour­na­lis­tikk som pro­gram­me­ring» og videre­bruk av offent­li­ge data, har vært årets and­re hovedtema. 

De fem mest leste artiklene i 2009:

Sam­le­side for parti­må­lin­ger, av Svein­ung Arnesen.
Valg­o­ma­ter er ikke for «moro skyld», av Ida Aalen.
His­to­rie­for­tel­ling i kode: Pro­gram­me­ring som jour­na­lis­tikk, av Tor­geir Uberg Nærland.
Apro­pos for­dum­ming, av Jostein Gripsrud.
Sejer­sted: Regje­rin­gen viser man­gel på for­stå­el­se for ytrings­fri­he­ten, av Tor­geir Uberg Nærland.

Reto­rikk­blog­gen var den mest les­te enkelt­sek­sjo­nen i magasinet.

Slik fant lese­re fram til Vox Pub­li­ca i 2009:

  • 50 pro­sent kom fra len­ker på and­re nett­ste­der (2008: 42 prosent)
  • 33 pro­sent kom fra søke­mo­to­rer (2008: 43 prosent)
  • 17 pro­sent kom direk­te til for­si­den (2008: 16 prosent)

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen