– Open Access mot kunnskapsapartheid

-- Skal penger og makt avgjøre hvem som får tilgang til kunnskap, spør professor Rune Nilsen.

– Når det kun er miljøer med makt og penger som har til­gang til forskn­ingsre­sul­tater, før­er dette til et kunnskap­sapartheid, men­er Rune Nilsen, pro­fes­sor og direk­tør ved Sen­ter for inter­nasjon­al helse, Uni­ver­sitetet i Bergen.

Det er kost­bart å abon­nere på viten­skapelige tidsskrifter. Slik holdes fat­tige del­er av ver­den uten­for forsker­sam­fun­net, og det er dette Nilsen kaller et kunnskap­sapartheid. Open Access — fri til­gang til forskn­ingslit­ter­atur over inter­nett — kan motvirke dette kunnskapsskil­let, men­er Nilsen. Pro­fes­soren har lenge vært en markant fork­jem­per for Open Access i Norge.

– Kan vi akseptere et bevisst apartheid? Skal penger og makt avgjøre hvem som får til­gang til kunnskap, spør Nilsen.

Han men­er at kunnskap bør være en åpen are­na, og der­for er Open Access vik­tig. Kunnskaps­de­parte­mentet har nå bedt forskn­ingsmiljøet om råd om tiltak som kan stim­ulere til mer bruk av Open Access i Norge.

Positive virkninger

Open Access har pos­i­tive virkninger både for insti­tut­tene og forskn­ingsmiljøet generelt, men­er Nilsen. Mange viten­skapelige tidsskrifter er svært dyre å abon­nere på, noe som blir mer syn­lig når insti­tut­tene får min­dre og min­dre bud­sjett til forskn­ingslit­ter­atur. Pub­lis­er­ing i Open Access-tidsskrifter og ‑arkiv­er gir forskerne økt syn­lighet i utlandet. Forsknin­gen kan bli mer sitert, noe som øker “impact” et forskn­ingsar­beid har. Impact indik­er­er hvor vik­tig et forskn­ingsar­beid er.

Artik­ler som pub­lis­eres i viten­skapelige tidsskrift er fagfelle­vur­dert, det vil si at forskere innen samme fagfelt går gjen­nom artikke­len og vur­der­er arbei­dets kvalitet og rel­e­vans. Enkelte men­er at fagfelle­vur­derin­gen kan svekkes når forskn­ing pub­lis­eres fritt.

– Det er en mis­forståelse at Open Access kan skade kvalitetssikrin­gen av forskn­ingsre­sul­tatene. Sterk fagfelle­vur­der­ing er til stede også i åpne pub­lis­er­ingsnettverk, sier Nilsen.

Restriktive forlag

Nilsen påpeker at arbei­det med Open Access ikke bare er lett. Noen av de større for­lagshusene er fremde­les restrik­tive med hen­syn til til­gang til pub­lis­ert materiale.

Nilsen er kri­tisk til at for­lagshusene eies av inve­stor­er som krev­er 10–20 pros­ent avkast­ning. Tidligere var det i større grad forskn­ing­sor­gan­isas­jon­er som pub­lis­erte forskn­ing. Disse bry­dde seg i hov­ed­sak om spred­ning av forskn­ings­ma­te­ri­ale. Prof­itt var min­dre viktig.

– Det er et paradoks at den dig­i­talis­erte ver­densendrin­gen har ført med seg en sterkere marked­spro­fi­ler­ing av forskn­ing, sam­tidig som dig­i­tale medi­er aldri har gjort det let­tere å pub­lis­ere forskn­ing til lave kost­nad­er, sier Nilsen.

UB hjelper fagmiljøer

Uni­ver­sitets­bib­lioteket i Bergen (UB) startet i høst et arbeid med net­tbasert pub­lis­er­ing av forskn­ing. Pros­jek­tet er kalt Bergen Open Access Pub­lish­ing.

UB tilbyr teknisk hjelp og opplæring til fag­miljøer som ønsker å utgi åpne elek­tro­n­iske pub­likasjon­er. Målet er at pros­jek­tet skal ende opp i en felles norsk tidsskrifttjeneste.

Fakta om Open Access

  • Forskn­ingsre­sul­tater har i hov­ed­sak blitt pub­lis­ert i viten­skapelige tidsskrift som kan være meget kost­bare å abon­nere på. Det er uni­ver­sitets­bib­liotekene som har sør­get for til­gang til disse tidsskriftene. Dette bruk­er de 70 til 80 pros­ent av totalt bud­sjett på.
  • Grun­ntanken bak Open Access er at forskn­ingsre­sul­tater skal være all­ment tilgjen­gelig. Denne tanken blir nå virke­lig­gjort gjen­nom pub­lis­er­ing på internett.
  • Man gjør forskn­ing tilgjen­gelig gjen­nom at man pub­lis­er­er tidsskrift og bok­serier, og at forskerne selv pub­lis­er­er gjen­nom insti­tusjonelle arkiv.
  • Målet et effek­tivt sys­tem for åpen viten­skapelig kom­mu­nikasjon, og bre­dest mulig spred­ning av forskningsresultater.
  • De fleste uni­ver­siteter og høyskol­er i Norge har beg­y­nt et slikt arbeid hvor forskn­ing pub­lis­eres og er tilgjen­gelig gjen­nom søke­mo­toren Nor­we­gian Open Research Archives (NORA).
  • Kilde: Openaccess.no, wiki om fri til­gang til viten­skapelige resultater.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen