Vil ha frislipp av forskning

Regjeringen vil fremme fri tilgang til forskningslitteratur, og får råd fra en ekspertgruppe av forskere.

Kunnskaps­de­parte­mentet har tatt ini­tia­tiv for å fremme såkalt Open Access, åpen til­gang til fagfelle­vur­dert forskn­ings­ma­te­ri­ale. Med eksperth­jelp vil de stim­ulere til at mer forskn­ings­ma­te­ri­ale blir fritt tilgjengelig.

En arbei­ds­gruppe av forskere opp­nevnt av Uni­ver­sitets- og høgskol­erådet (UHR) er i gang med å utar­bei­de forslag som skal gjøre Open Access-pub­lis­er­ing mer utbredt i Norge. Bak­grun­nen er en fore­spørsel Kunnskaps­de­parte­mentet sendte til UHR og Norges forskn­ingsråd i juni i år. I et brev ber departe­mentet om forslag og råd om hvor­dan man kan stim­ulere til Open Access. Begrepet har blitt svært kjent innen forskn­ings­fel­tet både i Norge og ellers i ver­den de siste årene. Ved hjelp av åpne data­bas­er og fritt tilgjen­gelige, net­tbaserte tidsskrifter vil en gjøre forskn­ingsre­sul­tater tilgjen­gelig kost­nads­fritt for andre forskere og for et større pub­likum. Dette finnes til en viss grad i dag. Alle de norske uni­ver­sitetene har oppret­tet insti­tusjonelle arkiv­er, men foreløpig er ord­nin­gen friv­il­lig og lite brukt.

Ønsker økt tilgang

– Vi ønsker å bidra til bedre til­gang til forskn­ingsre­sul­tatene. Vi vil sikre at de blir brukt også av dem som ikke har til­gang via tidsskriftabon­nement, eksem­pelvis på grunn av økonomiske begren­sninger, sier Marie Arneberg, senior­råd­giv­er i Kunnskaps­de­parte­mentet. Hun forteller videre at dette gjelder all­mennheten, men også forskere ved små insti­tusjon­er og i utviklingsland.

Led­eren for UHRs arbei­ds­gruppe Yngvild Waste­son forteller at de har startet arbei­det, men at det fremde­les er et stykke igjen.

– Vi hadde vårt første møte 8. sep­tem­ber, hvor vi laget en skisse for hva som skal skje videre, men pros­essen er fort­satt i start­fasen, sier Waste­son, som er prorek­tor ved Norges vet­er­inærhøgskole. Hun vil ikke spekulere i hva forsla­gene til arbei­ds­grup­pen vil føre med seg.

– Det er fremde­les for tidlig å si hvilket utfall og innvirkn­ing forsla­gene vi kom­mer med vil få, sier hun.

Del av større bilde

Departe­mentet forteller at det har vært et økt press i det siste på å sette i verk tiltak vedrørende Open Access.

– Spe­sielt amerikanske Nation­al Insti­tutes of Health (NIH) og prestis­je­tunge uni­ver­siteter har satt det på dag­sor­den, sier Arneberg.

Waste­son bekrefter at det er en økende mot­stand i forskn­ingsmiljøet mot de store for­la­genes pub­likasjons- og prispoli­tikk. Flere forskere, blant dem Rune Nilsen ved Uni­ver­sitetet i Bergen, har i lang tid forsøkt å få til en ord­ning som gir åpen til­gang til forskn­ings­doku­menter. Ini­tia­tivet fra Kunnskaps­de­parte­mentet er der­for ledd i en pros­ess som har pågått lenge.

Delte meninger

Men ikke alle er like enige i at Open Access er utelukkende pos­i­tivt. Flere fryk­ter at en poli­tikk som støt­ter Open Access vil føre til færre muligheter for pub­lis­er­ing i prestis­je­tunge tidsskrifter.

UHRs arbei­ds­gruppe vil på bak­grunn av dette lytte til flere inter­essen­ter. Forsker­for­bun­det, Forskn­ingsrådet, for­lag og for­fat­tere skal alle få lov til å komme med sine inn­spill om saken.

Tidsplan

Forsla­gene fra Uni­ver­sitets- og høgskol­erådet skulle i utgangspunk­tet leveres departe­mentet innen 1. desem­ber i år, men fris­ten har blitt utsatt til 1. feb­ru­ar 2009. Senior­råd­giv­er Arneberg i Kunnskaps­de­parte­mentet forteller at de vil ta still­ing til en eventuell videre­føring av Open Access i forskn­ingsmeldin­gen reg­jerin­gen vil legge frem i 2009.

Se også:
Brevet fra Kunnskaps­de­parte­mentet til UHR (pdf, 168 kB).

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen