Vil ha frislipp av forskning

Regjeringen vil fremme fri tilgang til forskningslitteratur, og får råd fra en ekspertgruppe av forskere.

Kunn­skaps­de­par­te­men­tet har tatt ini­tia­tiv for å frem­me såkalt Open Access, åpen til­gang til fag­fel­le­vur­dert forsk­nings­ma­te­ria­le. Med eks­pert­hjelp vil de sti­mu­le­re til at mer forsk­nings­ma­te­ria­le blir fritt til­gjen­ge­lig.

En arbeids­grup­pe av fors­ke­re opp­nevnt av Uni­ver­si­tets- og høg­skole­rå­det (UHR) er i gang med å utar­bei­de for­slag som skal gjø­re Open Access-pub­li­se­ring mer utbredt i Nor­ge. Bak­grun­nen er en fore­spør­sel Kunn­skaps­de­par­te­men­tet send­te til UHR og Nor­ges forsk­nings­råd i juni i år. I et brev ber depar­te­men­tet om for­slag og råd om hvor­dan man kan sti­mu­le­re til Open Access. Begre­pet har blitt svært kjent innen forsk­nings­fel­tet både i Nor­ge og ellers i ver­den de sis­te åre­ne. Ved hjelp av åpne data­ba­ser og fritt til­gjen­ge­li­ge, nett­ba­ser­te tids­skrif­ter vil en gjø­re forsk­nings­re­sul­ta­ter til­gjen­ge­lig kost­nads­fritt for and­re fors­ke­re og for et stør­re pub­li­kum. Det­te fin­nes til en viss grad i dag. Alle de nors­ke uni­ver­si­te­te­ne har opp­ret­tet insti­tu­sjo­nel­le arki­ver, men fore­lø­pig er ord­nin­gen fri­vil­lig og lite brukt.

Ønsker økt tilgang

– Vi øns­ker å bidra til bed­re til­gang til forsk­nings­re­sul­ta­te­ne. Vi vil sik­re at de blir brukt også av dem som ikke har til­gang via tids­skriftabon­ne­ment, eksem­pel­vis på grunn av øko­no­mis­ke begrens­nin­ger, sier Marie Arne­berg, senior­råd­gi­ver i Kunn­skaps­de­par­te­men­tet. Hun for­tel­ler vide­re at det­te gjel­der all­menn­he­ten, men også fors­ke­re ved små insti­tu­sjo­ner og i utvik­lings­land.

Lede­ren for UHRs arbeids­grup­pe Yng­vild Waste­son for­tel­ler at de har star­tet arbei­det, men at det frem­de­les er et styk­ke igjen.

– Vi had­de vårt førs­te møte 8. sep­tem­ber, hvor vi laget en skis­se for hva som skal skje vide­re, men pro­ses­sen er fort­satt i start­fa­sen, sier Waste­son, som er pro­rek­tor ved Nor­ges vete­ri­nær­høg­sko­le. Hun vil ikke spe­ku­le­re i hva for­sla­ge­ne til arbeids­grup­pen vil føre med seg.

– Det er frem­de­les for tid­lig å si hvil­ket utfall og inn­virk­ning for­sla­ge­ne vi kom­mer med vil få, sier hun.

Del av større bilde

Depar­te­men­tet for­tel­ler at det har vært et økt press i det sis­te på å set­te i verk til­tak ved­rø­ren­de Open Access.

– Spe­si­elt ame­ri­kans­ke Natio­nal Insti­tu­tes of Health (NIH) og pre­sti­sje­tun­ge uni­ver­si­te­ter har satt det på dags­or­den, sier Arne­berg.

Waste­son bekref­ter at det er en øken­de mot­stand i forsk­nings­mil­jø­et mot de sto­re for­la­ge­nes pub­li­ka­sjons- og pris­po­li­tikk. Fle­re fors­ke­re, blant dem Rune Nil­sen ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, har i lang tid for­søkt å få til en ord­ning som gir åpen til­gang til forsk­nings­do­ku­men­ter. Ini­tia­ti­vet fra Kunn­skaps­de­par­te­men­tet er der­for ledd i en pro­sess som har pågått len­ge.

Delte meninger

Men ikke alle er like eni­ge i at Open Access er ute­luk­ken­de posi­tivt. Fle­re fryk­ter at en poli­tikk som støt­ter Open Access vil føre til fær­re mulig­he­ter for pub­li­se­ring i pre­sti­sje­tun­ge tids­skrif­ter.

UHRs arbeids­grup­pe vil på bak­grunn av det­te lyt­te til fle­re inter­es­sen­ter. Fors­ker­for­bun­det, Forsk­nings­rå­det, for­lag og for­fat­te­re skal alle få lov til å kom­me med sine inn­spill om saken.

Tidsplan

For­sla­ge­ne fra Uni­ver­si­tets- og høg­skole­rå­det skul­le i utgangs­punk­tet leve­res depar­te­men­tet innen 1. desem­ber i år, men fris­ten har blitt utsatt til 1. febru­ar 2009. Senior­råd­gi­ver Arne­berg i Kunn­skaps­de­par­te­men­tet for­tel­ler at de vil ta stil­ling til en even­tu­ell videre­fø­ring av Open Access i forsk­nings­mel­din­gen regje­rin­gen vil leg­ge frem i 2009.

Se også:
Bre­vet fra Kunn­skaps­de­par­te­men­tet til UHR (pdf, 168 kB).

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen