Han måler gardinene

Mine venner, vi har dem presis hvor vi vil ha dem! De leder og vi er ... øhhh, langt etter. Om den retoriske verdien av å måle gardiner i Det hvite hus.

22 dager før valg­da­gen gjor­de John McCain i en valg­tale i Vir­gi­nia opp sta­tus over sin og mot­kan­di­da­tens posi­sjon i valg­kam­pen:

Vi er 6 pro­sent etter. De nasjo­na­le medi­er har avskre­vet oss. Sena­tor Oba­ma måler gar­di­ne­ne

Måler gar­di­ne­ne? Hva skal nå det bety? McCains til­hen­ge­re buet høy­lytt. De lik­te tyde­lig­vis ikke at Oba­ma måler gar­di­ner. Å ankla­ge en mot­stan­der for å måle gar­di­ne­ne («Measu­ring the dra­pes») i en ame­ri­kansk pre­si­dent­valg­kamp, betyr nem­lig at den­ne kan­di­da­ten er så selv­sik­ker og over­mo­dig på at han vil sei­re, at han alle­re­de er hol­der på å måle opp de gar­di­ne­ne han vil ha i Det hvi­te hus.

Det er litt usik­kert når den­ne meta­fo­ren opp­sto, men både Bush jr. og sr. har brukt den. Da Geor­ge Bush sr. i 1992 ble utford­ret av Bill Clin­ton, for­tal­te han om mel­din­ger som sa at Clin­ton alle­re­de før val­get var over­stått var i gang med å plan­leg­ge over­gan­gen:
 

Jeg for­ven­tet nes­ten at når jeg kom over til det ova­le kon­tor, vil­le jeg fin­ne ham der, i gang med å måle gar­di­ne­ne.

 
Sli­ke ankla­ger om over­dre­ven selv­sik­ker­het og over­mot (som van­lig­vis er hybris som fører til fall) er et karak­te­ran­grep som skal frem­stil­le mot­stan­de­ren som mer opp­tatt av makt — og seg selv — enn fol­ket og folke­sty­ret. McCain fort­sat­te da også sin gar­din­for­tel­ling med å si føl­gen­de:

Men vet dere hva. Vet dere hva de glem­te? De glem­te å la dere bestem­me. Mine ven­ner, vi har dem pre­sis hvor vi vil ha dem.

 
«Vi har dem pre­sis hvor vi vil ha dem» — øøhhh? Vi er seks pro­sent­po­eng etter og er i fare for at tape alle vippe­sta­te­ne. Det går pre­sis som plan­lagt, vi hol­der på å tape val­get.…..

Bort­sett fra den ikke sær­lig tro­ver­di­ge utta­lel­sen om at «Vi har dem pre­sis hvor vi vil ha dem» er gar­din-måler-reto­rik­ken ikke så dum. Ingen liker folk som er over­dre­vet selv­sik­re og tar sei­e­ren på for­skudd. Og det er en god stra­te­gi for å mobi­li­se­re kam­panje­ar­bei­de­re og poten­si­el­le vel­ge­re. McCain har tid­li­ge­re vist at han kan­skje er like mye come-back kid som Clin­ton var det.

Det vet Oba­ma, og det er der­for at han hele tiden insis­te­rer på at alle i kam­pan­jen må job­be like hardt som de har gjort siden begyn­nel­sen. Det er der­for de frem­de­les sen­der ut mail og ber om dona­sjo­ner til kam­pan­jen: Også bidrag på 5 dol­lar er vel­kom­men. Og det er der­for han — på tross av at han leder sik­kert — frem­de­les fører en intens valg­kamp og opp­ild­ner alle som vil lyt­te til å stem­me for håp og for­and­ring.

For i en slik holm­gang kan kort tid være lang tid.

McCain om gar­di­ner ser du her: 

TEMA

R

etorikk

102 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen