Mediescenen presenterer: BLODBAD PÅ BØRSEN

Drama i fem akter.

I rol­le­ne:
Per Périg­non: grå­dig kon­su­ment.
Fred Mac: låne- og bank­ve­sen.
Max Mar­ked (lett schi­zo­fren): øko­no­misk teori.
Line By: media.
Stats­mak­ten er inkar­nert i Stu­re Stat.

***

Hvem av de mistenkte detonerte bomben, og hva var den laget av?

***

Forspill: Subprime

Per Périg­non: Hei, Fred! Kan du være med og pyn­te mitt finan­si­el­le jule­tre? Fami­lie, hus, bil…
Fred Mac: Ja, det kos­ter å være kar om dagen. Men Per, du sit­ter nå ikke sååå godt i det, gjør du vel? Jeg må sjek­ke med Max.
Max Mar­ked: Går glatt. Lån ham pen­ger, splitt opp gjelds­bre­vet og der­med risi­ko­en, og selg det vide­re. Jeg kal­ler det Zzzubpri­me — som i pri­ma!

***

Første akt: Børsfest

(Låne­fest hos Fred­dy Mac)
Per Périg­non: Låne­fest, sier du? Låner du ut champag­ne og alt?
Fred Mac: Yes! Kom, kom!
Per Périg­non: (ler hele vei­en til Fred­dy Mac)
Max Mar­ked: Varig vekst i USA1.
Per Périg­non: Skål!

***

Andre akt: Fortrenging

(Dagen der­på)
Line By: Kreditt­kri­sen som rys­ter ver­dens­mar­ke­det har nå også nådd Hol­ly­wood2.
Max Mar­ked: Det­te er en liten bank­kri­se. Ikke en stor3.
Line By: IMF-topp adva­rer mot virk­nin­gen av kreditt­kri­sen4.
Per Périg­non (ennå ikke rik­tig nyk­ter): Beta­ler snart til­ba­ke, jeg skal bare ha en SUV. Må ha en!
Fred Mac: Joda, jeg er nå ikke små­skå­ren. Men litt høy­ere ren­te den­ne gang, hva?
Per Périg­non: $$ Kaching! $$
Line By: Jappe­ti­den er til­ba­ke5.

***

Tredje akt: Blåmandag

(Per Périg­non brå­våk­ner til blå­man­dag)
Max Mar­ked: Ren­ten sti­ger. Bolig­pri­sen syn­ker!
Per Périg­non (stram­mer inn bel­tet): Sor­ry, Mac! Det­te lånet vet jeg ikke om jeg fik­ser like­vel. Au — ner­ve­ne mine.
Fred Mac: Ikke du også, Per! Nå kan jeg vir­ke­lig ikke sto­le på noen.
Max Mar­ked: Til tross for fal­len­de pri­ser på bolig­mar­ke­det med uro­vek­ken­de salg til under takst og stor uro på de inter­na­sjo­na­le finans­mar­ke­de­ne, så vil den øko­no­mis­ke veks­ten fort­set­te6.
Line By: Slapp av — opp­gan­gen fort­set­ter!7

***

Fjerde akt: Black Tuesday

Line By: Ny «Svart Tirs­dag»?8
Line By: 900 000 ame­ri­ka­ne­re kan bli hus­løse9.
Per Périg­non: Hjelp meg!
Fred Mac: Nei, hjelp meg!
Line By: Fan­nie og Fred­die stu­per10.
Stu­re Stat: Folk har mis­tet svært mye av til­li­ten til finans­mar­ke­det. Sto­re deler av USAs finans­sys­tem står i fare for å bli lagt ned11.
Line By: 1929 — her kom­mer vi12.

***

Teppet faller

Line By (skri­ker): BLODBAD PÅ OSLO BØRS13.
Per Périg­non: (hand­lings­lam­met)
Max Mar­ked: (bruk­ket rygg)

På gul­vet lig­ger en lapp med Line Bys sis­te ord: (pun­ch­line) Con­fi­den­ce is eve­rything in finan­ce14.

For­tvil der­med ikke, kjæ­re pub­li­kum. Ha hel­ler til­lit til at hel­te­ne, de ven­der som regel til­ba­ke.

***

Kil­der
1. Davæ­ren­de sen­tral­bank­sjef i USA, Alan Greens­pan, refe­rert i Aften­pos­ten Mor­gen 21. juli 2005, s. 20.
2. Finan­ci­al Times: Credit crunch hits $1bn MGM finan­ce plan, 16. august 2007.
3. Sjef­øko­nom i First Secu­ri­ties Harald M. Andre­as­sen, kro­nikk i Dagens Nærings­liv 21. sep­tem­ber 2007.
4. Finan­ci­al Times: IMF head warns on impact of credit cri­sis, 7. okto­ber 2007.
5. Fædre­lands­ven­nen 30. okto­ber 2007, s. 2.
6. Kon­junk­tur­rap­port fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå omtalt i Dag­bla­det 30. novem­ber 2007.
7. Dag­bla­det 30. novem­ber 2007.
8. Øko­no­misk Rap­port 21. janu­ar 2008.
9. E24 6. mars 2008.
10. E24 15. juli 2008.
11. NRK 25. sep­tem­ber 2008.
12. Dagens Nærings­liv 11. okto­ber 2008.
13. NA24 15. okto­ber 2008.
14. The Eco­nomist 9. okto­ber 2008.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen