«Jaha, jeg har rundet 25. Ønsk meg lykke til…»

19. januar 2009 ble journalisten Anastasia Baburova skutt og drept av en leiemorder i Moskva. Les utdrag fra bloggen hennes.

Man­dag 19. janu­ar 2009 ble jour­na­list Anas­ta­sia Babu­ro­va (25) og men­neske­retts­ad­vo­kat Sta­nislav Marke­lov (34) skutt ned og drept i Mosk­va, midt på lyse dagen noen kvar­ta­ler unna Kreml. Babu­ro­va had­de akku­rat inter­vju­et Marke­lov om en etter­forsk­ning av høyre­eks­tre­me ung­doms­be­ve­gel­ser. Det er ennå uklart om Babu­ro­va var et til­fel­dig offer eller om hun prøv­de å gri­pe fatt i gjer­nings­man­nen, skri­ver The Eco­nomist. Babu­ro­va var jour­na­list­stu­dent på fem­te året og job­bet for Nova­ja Gaze­ta, avi­sen til Anna Polit­kovs­ka­ja.

I nes­ten to år blog­get Babu­ro­va om hvor­dan hun els­ket rulle­skøy­ter, hatet pen­ger, var frust­rert over Win­dows Vis­ta, og om øken­de des­il­lu­sjo­nert­het med den nasjo­na­lis­tis­ke poli­tik­ken i Putins Russ­land. Her er noen utdrag fra blog­gen hen­nes.

14.06.2007

Jeg gikk på rulle­skøy­ter. Førs­te gang. Fra 12 til 2 (etter mid­natt selv­føl­ge­lig).

Jeg falt

Over­ras­ket over antal­let idio­ter der ute

Had­de ikke kne­be­skyt­te­re på og vil fort­set­te med det. Har ikke engang hjelm =)

Bur­de ha keeper­hans­ker i ste­det for hen­der.

Bruk­te halve tiden med stør­rel­se 39 skøy­ter (3 stør­rel­ser for sto­re) før jeg hus­ket at man kan stil­le dem =))

Vil ha CD-spil­ler nes­te gang, gans­ke kje­de­lig uten. Eller kjø­pe en palm pilot, gå på ICQ og gå med rol­ler­bla­des.

20.06.2007

Jeg prøv­de å se meg selv om en 10 års tid

Fikk det ikke til =)

Vet noen hva/hvem de vil bli? =)

24.07.2007

Den 32. mai

Et van­lig år har 365 dager og seks timer

Man plus­ser sam­men dis­se 6 time­ne og får en dag til

Så hvert fjer­de år er skudd­år

Men har hvert år nøy­ak­tig 365 dager og 6 timer? Det viser seg at det har det ikke….

Et van­lig år har 365 dager, 6 timer og i til­egg 3 sekun­der! Tre!

Tre sekun­der av ikke regist­rert tid!

Over år blir dis­se sekun­de­ne til minut­ter

Over tiår blir det timer

I tiden byen har eksis­tert får vi en eks­tra dag – den 32. mai

Jeg håper at alle vet hvor det­te stam­mer fra?

11.08.2007

Jeg våk­net i dag mor­ges

Jeg had­de lyst på vod­ka

Med en ski­ve sitron

Krys­tall­klar

Og isen­de kald

Jeg øns­ker fak­tisk å være glad =)

15.08.2007

Jeg ser at jeg har fått et live­jour­nal-virus fra cat_named_cat.
Lag en lis­te over dine 7 mest ver­di­ful­le ting, dine skat­ter, ting du els­ker og ald­ri vil­le gi bort. Send lis­ten til 7 and­re men­nes­ker, ting….

Lenoch­ka. Jeg kan ikke lage en lis­te med syv ver­di­ful­le ting. ”Ting er bare vik­ti­ge for men­nes­ker som ikke kan mis­te dem” ©. Jeg ser meg rundt… der er data­ma­ski­nen — jeg kun­ne tren­ge en IBM mini­bær­bar. Et godt våpen, red­skap — ja, men å stje­le er enten kost­bart eller galt.

En dik­ta­fon, et kame­ra? En meka­nisk dik­ta­fon og et kame­ra med en halv­død matri­se?=)

Cam­ping­ut­styr, et ansten­dig staf­fe­li og ikke bare deler fra and­re gam­le ting?…
Ja også tid da, TID til å gjø­re alt det­te.

Med and­re ord, jeg har ikke en enes­te funk­sjo­nell ting jeg er for­nøyd med og som ikke tren­ger en opp­gra­de­ring. Kan­skje bade­drak­ten =)

Gene­relt er jeg en uni­ver­sa­list. Jeg fore­trek­ker å ikke bli vant til ting, men være kapa­bel til å job­be med alle ting. Det­te er en del av hva fri­het betyr for meg.
Jeg er redd for at alt det mate­ri­el­le for meg kun betyr mulig­he­ten til å leve på den­ne pla­ne­ten. Helst had­de jeg mat og varmt vann i til­legg. Det­te har muli­gens med pen­ger å gjø­re… men pen­ger er ikke vik­tig i seg selv, det vik­ti­ge er mulig­he­ten til å tje­ne pen­ger.

Men jeg kan ikke lis­te opp 7 ikke-mate­ri­el­le ting hel­ler.

Jeg vil bare navn­gi en og det er for­stå­el­se.

Jeg snak­ker i kraft av å være en per­son som har hatt feber i to dager… grun­net mine spø­kel­ser +) på et hvil­ket som helst nivå — bevisst, ube­visst, med ord, uten, til og med gjen­nom egre­go­re, gjen­nom chak­ru bai-huei, gjen­nom dine fin­ger­tup­per — men slik at men­nes­ker for­står hver­and­re.

Sor­ry, jeg kom­mer ikke til å sen­de det­te vide­re. Da vil dis­se syv kom­me i sam­men og rund­jule meg i en eller annen mørk bak­gate.

OPPDATERING (helt på siden, men en OPPDATERING). Tem­pe­ra­tur­må­ler!!! Det er det jeg tren­ger nå, jeg har det ikke og jeg har ikke råd til å kjø­pe det. Kan­skje noen kan låne meg en?=))))

DOBBELOPPDATERING, om det er ting vi snak­ker om.

Kjæ­re venner/inner. Er det noen som har lyst på en sølv­ring og et hals­kje­de? Jeg kan mai­le bil­der) og … har noen barn eller bare er glad i grev­lin­ger =) Jeg har to myke leker jeg kan gi dere. En av dem kan til og med syn­ge en filo­so­fisk sang.

03.10.2007

Det er topp å vand­re rundt, om nat­ten

I går glem­te jeg at trik­ken slut­ter å gå rett etter 1 på nat­ten, og jeg måt­te dra til en annen metro­sta­sjon, der­fra er det mye kjap­pe­re å gå …

Ingen had­de lyst til å gi meg skyss, og jeg had­de ikke lyst til å beta­le, ende­lig stop­pet en buss for å ta meg med for førs­te gang i mitt liv, den var på vei til gara­sjen, etter det bruk­te jeg en og en halv time på å fin­ne vei­en, på måfå, men jeg fant frem til slutt!

Mør­ket og den soven­de byen var vid­un­der­lig…

Ver­den er mye bed­re om nat­ten enn om dagen.

08.10.2007

Hva kan ha skjedd rundt oss og i den men­nes­ke­li­ge bevisst­het gjen­nom de sis­te (n?) åre­ne, hvis en 60 år gam­mel fyl­lik som prø­ver å bry­te seg inn i en kvin­nes lei­lig­het midt på nat­ten, ikke bru­ker den klas­sis­ke ”jeg bry­ter opp døra, pip, pip, pip”, men sier ”jeg spren­ger døra og jeg vil spren­ge huset, jeg er en ter­ro­rist” — uten et enes­te banne­ord?

19.11.2007

Det er vans­ke­lig å se inn i øyne­ne til en stu­dent fra Korea som akku­rat har blitt slått i hodet av to unge idio­ter som hop­per av trik­ken i fart, gir en Sieg Heil-hil­sen og løper sin vei.

De kopie­rer tyde­lig­vis tek­nik­ken til lom­me­ty­ve­ne.

01.02.1008

Et hjerte­skjæ­ren­de hyl

Win­dows Vis­ta sucks! SUCKSS!!!! Fuck­ing crap!

08.03.2008 Kvinne­da­gen

Gra­tu­le­rer med dagen, gut­ter og jen­ter.

Jeg vet ikke helt hva vi fei­rer den­ne gan­gen, års­da­gen for en streik blant veve­re i New York, eller en ny erkjen­nel­se av den hedens­ke fei­rin­gen for de førs­te fug­le­ne eller de førs­te bloms­te­ne, men… spil­ler det noen rol­le?

Jeg vil gjer­ne øns­ke alle sam­men to ting: 1) ikke å ska­de hver­and­re; 2) og ikke å lyve, hvor vans­ke­lig det­te enn måt­te være.

Selv om beg­ge dis­se tin­ge­ne er vik­ti­ge.

Ja, det å ikke lyve er vik­tigst.

Ha en god vår.

18.04.2008

Mosk­va, Tvers­kaya, Ta byen til­ba­ke

Det var mor­somt =)
Der var omtrent 200 men­nes­ker, fra kano­nen ved Kreml til Bel­oruss­kaya metro­sta­sjon. Ute på vei­ene.

Det var en ikke-lov­lig marsj mot makt­mis­bru­ken hos poli­ti og påtale­myn­dig­het. Hen­del­se­ne fra 4. og 14. april — rund­ju­lin­gen av unge men­nes­ker på politi­sta­sjo­nen i Sokol­ni­ki og opp­løs­nin­gen av en fre­de­lig pik­nik på Sla­vans­kaya-plas­sen kan sies å være for­an­led­nin­gen til mar­sjen, fak­tum er at alle for­står at politi­vold skjer hele tiden.

Der var et sort flagg med ”Nei til mis­bruk” skre­vet med hvi­te bok­sta­ver. Fyr­ver­ke­ri, flyge­bla­der, hode­tør­klær, hane­kam­mer og hip­pi­er i farge­rike klær. Det var til og med en jen­te med en liten baby. Helt uli­ke men­nes­ker, men alle sang de det sam­me:

”Nei til en politi­stat”, ”Sam­men er vi uover­vin­ne­li­ge”, ”Det er en skam å være politi­mann”, ”Vårt moder­land er vår men­nes­ke­lig­het” (min favo­ritt :), ”Det­te er vår by!”

Noen få flyge­bla­der ble gitt til politi­menn =)

Forbi­pas­se­ren­de og sjå­fø­re­ne lik­te også hva de så.

Kan­skje for­di slag­or­de­ne vi rop­te fra midt­en av Tvers­kaya-gaten had­de sam­me inn­hold som sam­ta­le­ne mel­lom van­li­ge folk langt borte fra poli­tik­kens ver­den – med and­re ord, man­ge men­nes­ker er dritt­leie av poli­ti­et og man­ge men­nes­ker er dritt­leie av tom­me offi­si­el­le nyhets­mel­din­ger… og hvor man­ge år har det­te pågått?

”La oss gå sam­men med dem”, sa en jen­te til en venn da de pas­ser­te oss.

Fre­dag kveld. Vår. Gøy.

Vår­en tok til gate­ne og lot alle føle dens nær­vær.

Og den­ne mar­sjen — den­ne ulov­li­ge mar­sjen ned en av Mosk­vas hoved­ga­ter ble ikke stop­pet. Ingen for­søk­te engang å stop­pe oss.

Hva betyd­de det?

Uan­sett, jeg tror en pre­se­dens har blitt etab­lert. Det er men­nes­ker i Mosk­va som er for­be­redt på å ta til gate­ne og at det er mer enn bare 10 eller 20 av dem. Og det­te er ikke noen betalt ”dis­si­dent­marsj» :)

Vår­en vil vise oss hva som nå vil skje.

04.05.2008

Se en film = begå orga­ni­sert kri­mi­na­li­tet

I dag rundt 6 på mor­ge­nen, på Jer­ry Rubin-klub­ben som man­ge av dere kjen­ner, anholdt politi­of­fi­se­rer 25 men­nes­ker. Blant de anhold­te fan­tes ”van­li­ge” politi­menn og offi­se­rer fra depar­te­men­tet mot orga­ni­sert kri­mi­na­li­tet.

På det­te tids­punk­tet ble det vist en film på klub­ben.

”Vi har sig­na­ler om at dere ser på en ulov­lig film og plan­leg­ger masse­dis­tri­bu­sjon”, var grun­nen som ble gitt for anhol­del­se­ne. Det er uttøm­men­de juri­dis­ke argu­men­ter, ikke sant?

Når du skrur på TV-appa­ra­tet nes­te gang, lukk døren godt. Hvem vet hvil­ke ”sig­na­ler” poli­ti­et vil mot­ta den­ne gang.

Alle de 25 til­skuer­ne ble fra­tatt sine doku­men­ter og ført til Gagain­skoe-kon­to­ret i innen­riks­de­par­te­men­tet. Der ble fin­ger­av­tryk­ke­ne deres tatt, noe som er strikk i strid med para­graf ZH i artik­kel 9 i loven ”Om fin­ger­av­trykk­re­gist­re­ring”.

Iføl­ge det­te doku­men­tet er det å ta fin­ger­av­trykk bare lov­lig når det ikke er annen måte å bevi­se en per­sons vir­ke­li­ge iden­ti­tet.

07.06.2008

Biler påtent i Mosk­va

Synes ikke du også at det å set­te fyr på biler er en stor pro­vo­ka­sjon? Eller det bere­der grun­nen for frem­ti­di­ge pro­vo­ka­sjo­ner?

for­di nå er det­te noe man kan beskyl­de hvil­ken som helst oppo­si­sjon og anti-auto­ri­tær grup­pe som av og til utover gren­se­ne til lene­stols­po­li­tik­ken for å gjø­re.

Nå har den mys­tis­ke ”men­talt for­styr­re­de brann­stif­te­ren” til­hen­ge­re i Perm-regio­nen og i selve Mosk­va, iføl­ge politi­de­par­te­men­tets presse­sen­ter, det er kan­skje mer enn en brann­stif­ter.

nå kan alle bli beskyldt for øns­ke om å utnyt­te situa­sjo­nen, når det var så lett og logisk å leg­ge skyl­den for bran­ne­ne på en gal­ning.

Sam­ti­dig er det også en ny grunn til et tøf­fe­re poli­ti og annen stren­ge­re kon­troll.

07.06.2008

Jeg hater pen­ger. I prin­sip­pet. Som feno­men. Jeg hater pen­ger.

24.06.2008

Bebo­ere i Khim­ki og de «Grøn­ne» beskyt­ter sko­gen

I Khim­ki i nær­he­ten av Mosk­va har folk etab­lert en cam­ping­plass for å beskyt­te sko­gen mot ulov­lig fel­ling av trær.

Sel­ska­pet «Kapi­tal Stroi Kon­strukt­si­ya», eid av «Yuniks» har alle­re­de øde­lagt over 10 hek­tar skog i nær­he­ten av lands­byen Vas­hu­ti­no. De skal bru­ke områ­det til et han­dels- og lager­kom­pleks. Nye områ­der av sko­gen står på fel­lings­lis­ten. Akti­vis­te­ne som nå bor i telt i sko­gen vil fort­set­te sin mot­stand til det kom­mer en offi­si­ell utta­lel­se om at fel­lin­gen av trær vil stop­pe, sier Vla­di­mir, en akti­vist fra De Grøn­ne i Russ­land. Pro­tes­ten støt­tes aktivt av de loka­le beboer­ne, regio­n­ad­mi­ni­stra­sjo­nen og poli­ti­et, da fel­lin­gen ble utført på tross av natur­verns­lo­ven. Cam­ping­plas­sen har alle­re­de blitt en suk­sess — dage­ne og net­te­ne akti­vis­te­ne har bodd der ute i tel­te­ne sine, har en ikke sett mer fel­ling av trær.

«Dis­se pøb­le­ne må stop­pe fel­lin­gen av trær og slut­te å bry­te loven», sa Vla­di­mir. Han sa at fel­lin­gen ble utført på en bar­ba­risk måte — med grave­ma­ski­ner som for­styr­rer fau­na­en og øde­leg­ger dyr og fug­ler. Inn­byg­ger­ne i Vas­hu­ti­no vil ikke at bar­na deres skal opp­le­ve noe slikt.

Cam­ping­ak­sjo­nen i Khim­ki er den and­re pro­tes­ten av det­te sla­get gjen­nom­ført av De Grøn­ne. Den førs­te ble holdt i Nakha­binskys sko­ger og ble orga­ni­sert som dag­li­ge våke­net­ter.

Nylig ble Khim­ki-sko­gen også tru­et av pro­sjek­tet Mosk­va-Peters­burg, byg­gin­gen av en kom­mer­si­ell motor­vei.

02.07.2008

I Ryazan Oblast nær byen Sas­o­vo vil en til­sva­ren­de cam­ping­plass bli etab­lert den 5. juli, repre­sen­tan­ter fra beve­gel­sen «Regn­bu­ens vok­te­re», og komi­te­en for den fol­ke­li­ge beve­gel­sen «For­svar den øko­lo­gis­ke trygg­he­ten til Sas­o­vo-regio­nen», vil del­ta.

10 km fra Sas­o­vo blir en fab­rikk for pro­duk­sjon av fenyl­for­mal­de­hyd-har­piks utbygd ved en eksis­te­ren­de kje­mi­ka­lie­fab­rikk. Inn­byg­ger­ne i regio­nen er kate­go­risk imot den­ne utbyg­gin­gen da den vil for­uren­se luft og vann med kje­mi­ka­li­er. Øde­leg­gel­sen av natu­ren betyr at men­nes­ker ofte­re vil utvik­le kreft, ast­ma og ben- og mus­kel­li­del­ser. Lov­lig­he­ten av å pro­du­se­re fenyl­for­mal­de­hyd-har­piks ved fab­rik­ken har blitt debat­tert i uli­ke retts­in­stan­ser og byg­nin­gen har blitt for­seg­let. En regio­nal folke­av­stem­ning vis­te at 92,5% av inn­byg­ger­ne er mot­stan­de­re av en fenyl­for­mal­de­hyd-fab­rikk rett ved hjem­me­ne sine. Til tross for det­te er det infor­ma­sjon som tyder på at fab­rikk­ei­er­ne vil star­te pro­duk­sjo­nen i juli.

Cam­ping­ak­sjo­nens mål er å ret­te opp­merk­som­het mot lokal­be­folk­nin­gen, som blir full­sten­dig igno­rert, og mot ide­er som øko­lo­gisk trygg­het. Akti­ve jord­bruks­om­rå­der fin­nes i hele Sas­o­vo-regio­nen.

13.08.2008

VIKTIG! Akti­vis­ter i Sas­o­vo angre­pet..

Idag rundt 10 på mor­ge­nen ble akti­vis­te­ne nær lands­byen Nizh­nee Maltsevo angre­pet. De ble angre­pet av sik­ker­hets­vak­ter fra fab­rik­ken de pro­te­ste­rer imot. Det hele star­tet da to hai­ke­re fra Uly­anovsk duk­ket opp og sa de til­fel­dig­vis had­de fun­net ut hvor cam­ping­plas­sen lå. Vi ga dem te, vis­te dem elven… og så dro de vide­re…

Fle­re timer sene­re brøt det ut en slåss­kamp mel­lom fab­rik­kens sik­ker­hets­vak­ter (det var slik de intro­du­ser­te seg. En per­son var i uni­form og fil­met alt — han øns­ket tyde­lig­vis å doku­men­te­re over­for arbeids­gi­ver at opp­dra­get var full­ført). Blant angri­per­ne var også de to «hai­ker­ne» fra tid­li­ge­re på dagen. De for­klar­te akti­vis­te­ne at de befant seg på fab­rik­kens områ­de osv. To akti­vis­ter ble rund­jult. En av sik­ker­hets­vak­te­ne spray­et en akti­vist med bil­ma­ling (han unn­gikk ska­der tak­ket være bril­le­ne sine), og sik­tet også på en annen per­sons øyne. Den­ne per­sonen klar­te hel­dig­vis å snu seg så malin­gen kun traff kame­ra­et. Der­et­ter star­tet sik­ker­hets­vak­te­ne å sky­te (muli­gens gass­pis­to­ler, men det­te var uklart) og kas­te rundt seg med mur­stein. De dro en av akti­vis­te­ne inn i en vare­bi­le­ne de had­de ankom­met i og holdt ham ulov­lig der inne gans­ke len­ge, for så å la ham gå. De kjør­te så inn på fab­rikk­om­rå­det og for­svant.

I dag klok­ken 2 på etter­mid­da­gen vil det fin­ne sted et aksjons­møte mot opp­star­ten av fenyl­for­mal­de­hyd-har­piks-fab­rik­ken.

13.08.2008

Så vind, høst vir­vel­vind

Det kom et kjapt svar på angre­pe­ne i Sas­o­vo: rundt 700 demon­stran­ter, svært sin­te over opp­star­ten av en ny og far­lig del av kje­mi­ka­lie­fab­rik­ken og over behand­lin­gen av and­re akti­vis­ter, brøt seg inn på fab­rikk­om­rå­det, heng­te opp ban­ne­re og fes­tet sitt ulti­ma­tum på fab­rikk­di­rek­tø­rens vin­du.

Alle som ikke er uin­ter­es­sert i oblas­tets skjeb­ne er invi­tert til å del­ta i aksjo­nen.

08.08.2008

Saa­ka­sj­vi­li er en dritt­sekk.

Å lure sitt eget folk på den måten, at det går an.

UPD. Det­te er IKKE et for­svar for impe­ri­al poli­tikk, og jeg for­står ikke at noen kan tro det.

De rus­sis­ke myn­dig­he­te­ne treng­te kri­gen i Sør-Osse­tia mye mer enn de treng­te fre­den. Vi for­står det­te. Og karak­te­ris­tisk, leder­ne i Geor­gia for­stod det også.

Han skjøn­te det — han skap­te situa­sjo­nen, tok et skritt som fører til at Russ­land ikke kun­ne unn­gå mili­tær kon­flikt. Garan­tert. Dere angri­per, vi får inter­na­sjo­nal støt­te for men­neske­ret­tig­he­te­ne, vi er den sva­ke­re part.

Alle får et lite styk­ke PR. Og ikke la noen få såret sine følel­ser — sær­lig.

Men hva med men­nes­ke­ne, den leven­de pris for den­ne PR — de kan gå og hen­ge seg.

..for­res­ten, den rus­sis­ke bør­sen fort­set­te å fal­le…

Nei, det er helt tyde­lig, hvor­for skul­le myn­dig­he­te­ne bry seg om befolk­nin­gen når de kan deva­lu­ere rube­len med 56 kopek mot dol­la­ren på en dag — men alt har sin gren­se, ikke sant?

La døren stå på gløtt, slik at man i etter­kant kan rope at man har blitt rob­bet! Det er en kon­spi­ra­sjon, for svar­te. Et nytt svik.

08.09.2008

Jeg fikk ikke sove; jeg for­lot huset kl 7 om mor­ge­nen, og så en myr­det per­son på bak­ken.

De holdt på å feie, og områ­det — kun 30 minut­ter fra Den røde plass, hvis du er hel­dig med en samletaxi — had­de ikke våk­net enda.

Følel­sen av at hele ver­den går til hel­ve­te øker hele tiden.

Og jeg må være i retts­sa­len om en time.

14.09.2008

Jeg vet ikke hvor­dan jeg skal til­gi.

Eller bli sin­na hel­ler. Jeg vil bare for­svin­ne.

04.11.2008

I etter­kant av 4. novem­ber

Det knus­te speils dag — man kan ikke kal­le den­ne dagen noe annet.

Pro­kla­me­ring om «enig­het og for­soning» ender opp som menings­løst mis­nøye i gate­ne i det vir­ke­li­ge liv. Det har gått tre år siden nasjo­na­lis­te­ne prøv­de å kap­re den his­to­ris­ke fei­rin­gen, hus­ket ved navn som Minin og Pozhar­sky og fri­gjø­rin­gen av Mosk­va. Nasjo­na­lis­te­ne øns­ker å byt­te kjær­lig­het til fedre­lan­det og dets beskyt­tel­se mot hatet til frem­me­de og så mot alle «ikke-rus­se­re». De glem­mer at nasjo­na­lis­me ald­ri leder til fri­het, kun til under­tryk­kel­se, og at ingen fri­gjø­ring noen gang har blitt gjen­nom­ført under nasjo­na­lis­mens ban­ner.

19.11.2008

Anti-fascis­me er ingen for­bry­tel­se

I går, 18. novem­ber og ikke langt fra utgan­gen til metro­sta­sjo­nen Novo­kuz­nets­kaya var det en demon­stra­sjon mot for­føl­gel­sen av anti-fascis­ter i Russ­land. Antal­let del­ta­ke­re var nøy­ak­tig likt antal­let gitt i opp­lys­nings­bre­vet. Men jour­na­lis­ter og and­re men­nes­ker inter­es­sert i pro­blem­stil­lin­gen kom også for å se på.

En anti-fascist fra Mosk­va Alex­ei «Shko­bar» Ole­si­nov ble arres­tert den 6. novem­ber. Han ble sik­tet for kri­mi­nell volds­bruk etter at han kom i slåss­kamp med en vakt på en klubb, selv om han alle­re­de er bøte­lagt for det­te for­hol­det.

I til­legg satt Alex­ei inne i over en uke uten at advo­kat og slekt­nin­ger fikk besø­ke ham.

Og det vik­tigs­te, slik man­ge kil­der bekref­ter, sik­tel­sen mot ham og gra­den av til­bake­hol­den­het i behand­lin­gen er bevis for at hoved­an­kla­gen mot ham er del­ta­kel­se i en anti-fascis­tisk beve­gel­se.

30.11.2008

25

Jaha, jeg har run­det 25.

Ønsk meg lyk­ke til…

Om artikkelen og Open Democracy

OpenDemocracy logo


Den­ne artik­ke­len ble først pub­li­sert på nett­ste­det Open Democracy. Den gjen­gis her under Crea­ti­ve Com­mons-lisens Attri­bu­tion-Non-Com­mer­ci­al-No Deri­va­ti­ve Works 2.0 UK: Eng­land & Wales. Over­satt fra engelsk av Olav Anders Øvre­bø.

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen