“Jaha, jeg har rundet 25. Ønsk meg lykke til…”

19. januar 2009 ble journalisten Anastasia Baburova skutt og drept av en leiemorder i Moskva. Les utdrag fra bloggen hennes.

Mandag 19. jan­u­ar 2009 ble jour­nal­ist Anas­ta­sia Baburo­va (25) og men­neskerettsad­vokat Stanislav Markelov (34) skutt ned og drept i Mosk­va, midt på lyse dagen noen kvar­taler unna Kreml. Baburo­va hadde akku­rat inter­vjuet Markelov om en etter­forskn­ing av høyreek­streme ung­doms­beveg­elser. Det er ennå uklart om Baburo­va var et til­feldig offer eller om hun prøvde å gripe fatt i gjern­ings­man­nen, skriv­er The Econ­o­mist. Baburo­va var jour­nal­ist­stu­dent på femte året og job­bet for Nova­ja Gaze­ta, avisen til Anna Politkovska­ja.

I nesten to år blogget Baburo­va om hvor­dan hun els­ket rulleskøyter, hatet penger, var frus­tr­ert over Win­dows Vista, og om økende desil­lusjon­er­thet med den nasjon­al­is­tiske poli­tikken i Putins Rus­s­land. Her er noen utdrag fra bloggen hennes.

14.06.2007

Jeg gikk på rulleskøyter. Første gang. Fra 12 til 2 (etter mid­natt selvfølgelig).

Jeg falt

Over­ras­ket over antallet idiot­er der ute

Hadde ikke knebeskyt­tere på og vil fort­sette med det. Har ikke engang hjelm =)

Burde ha keep­er­hansker i stedet for hender.

Bruk­te halve tiden med stør­relse 39 skøyter (3 stør­relser for store) før jeg hus­ket at man kan stille dem =))

Vil ha CD-spiller neste gang, ganske kjedelig uten. Eller kjøpe en palm pilot, gå på ICQ og gå med rollerblades.

20.06.2007

Jeg prøvde å se meg selv om en 10 års tid

Fikk det ikke til =)

Vet noen hva/hvem de vil bli? =)

24.07.2007

Den 32. mai

Et van­lig år har 365 dager og seks timer

Man plusser sam­men disse 6 timene og får en dag til

Så hvert fjerde år er skuddår

Men har hvert år nøyak­tig 365 dager og 6 timer? Det vis­er seg at det har det ikke….

Et van­lig år har 365 dager, 6 timer og i tilegg 3 sekun­der! Tre!

Tre sekun­der av ikke reg­istr­ert tid!

Over år blir disse sekun­dene til minutter

Over tiår blir det timer

I tiden byen har eksis­tert får vi en ekstra dag – den 32. mai

Jeg håper at alle vet hvor dette stam­mer fra?

11.08.2007

Jeg våknet i dag morges

Jeg hadde lyst på vodka

Med en skive sitron

Krys­tal­lk­lar

Og isende kald

Jeg ønsker fak­tisk å være glad =)

15.08.2007

Jeg ser at jeg har fått et live­jour­nal-virus fra cat_named_cat.
Lag en liste over dine 7 mest verdi­fulle ting, dine skat­ter, ting du elsker og aldri ville gi bort. Send lis­ten til 7 andre men­nesker, ting….

Lenochka. Jeg kan ikke lage en liste med syv verdi­fulle ting. ”Ting er bare vik­tige for men­nesker som ikke kan miste dem” ©. Jeg ser meg rundt… der er data­mask­i­nen — jeg kunne trenge en IBM minibær­bar. Et godt våpen, red­skap — ja, men å stjele er enten kost­bart eller galt.

En dik­ta­fon, et kam­era? En mekanisk dik­ta­fon og et kam­era med en halvdød matrise?=)

Campingut­styr, et ans­tendig staffe­li og ikke bare del­er fra andre gam­le ting?…
Ja også tid da, TID til å gjøre alt dette.

Med andre ord, jeg har ikke en eneste funksjonell ting jeg er fornøyd med og som ikke trenger en opp­grader­ing. Kan­skje badedrakten =)

Generelt er jeg en uni­ver­sal­ist. Jeg fore­trekker å ikke bli vant til ting, men være kapa­bel til å jobbe med alle ting. Dette er en del av hva fri­het betyr for meg.
Jeg er redd for at alt det materielle for meg kun betyr muligheten til å leve på denne plan­eten. Helst hadde jeg mat og varmt vann i til­legg. Dette har muli­gens med penger å gjøre… men penger er ikke vik­tig i seg selv, det vik­tige er muligheten til å tjene penger.

Men jeg kan ikke liste opp 7 ikke-materielle ting heller.

Jeg vil bare navn­gi en og det er forståelse.

Jeg snakker i kraft av å være en per­son som har hatt feber i to dager… grun­net mine spøkelser +) på et hvilket som helst nivå — bevisst, ube­visst, med ord, uten, til og med gjen­nom egre­gore, gjen­nom chakru bai-huei, gjen­nom dine fin­ger­tup­per — men slik at men­nesker forstår hverandre.

Sor­ry, jeg kom­mer ikke til å sende dette videre. Da vil disse syv komme i sam­men og rund­jule meg i en eller annen mørk bakgate.

OPPDATERING (helt på siden, men en OPPDATERING). Tem­per­atur­måler!!! Det er det jeg trenger nå, jeg har det ikke og jeg har ikke råd til å kjøpe det. Kan­skje noen kan låne meg en?=))))

DOBBELOPPDATERING, om det er ting vi snakker om.

Kjære venner/inner. Er det noen som har lyst på en sølvring og et hal­skjede? Jeg kan maile bilder) og … har noen barn eller bare er glad i grevlinger =) Jeg har to myke lek­er jeg kan gi dere. En av dem kan til og med syn­ge en filosofisk sang.

03.10.2007

Det er topp å van­dre rundt, om natten

I går glemte jeg at trikken slut­ter å gå rett etter 1 på nat­ten, og jeg måtte dra til en annen met­rostasjon, der­fra er det mye kjap­pere å gå …

Ingen hadde lyst til å gi meg skyss, og jeg hadde ikke lyst til å betale, endelig stop­pet en buss for å ta meg med for første gang i mitt liv, den var på vei til garas­jen, etter det bruk­te jeg en og en halv time på å finne veien, på måfå, men jeg fant frem til slutt!

Mør­ket og den sovende byen var vidunderlig…

Ver­den er mye bedre om nat­ten enn om dagen.

08.10.2007

Hva kan ha skjedd rundt oss og i den men­neske­lige bevis­s­thet gjen­nom de siste (n?) årene, hvis en 60 år gam­mel fyl­lik som prøver å bryte seg inn i en kvinnes lei­lighet midt på nat­ten, ikke bruk­er den klas­siske ”jeg bry­ter opp døra, pip, pip, pip”, men sier ”jeg sprenger døra og jeg vil sprenge huset, jeg er en ter­ror­ist” — uten et eneste banneord?

19.11.2007

Det er vanske­lig å se inn i øynene til en stu­dent fra Korea som akku­rat har blitt slått i hodet av to unge idiot­er som hop­per av trikken i fart, gir en Sieg Heil-hilsen og løper sin vei.

De kopier­er tydeligvis teknikken til lommetyvene.

01.02.1008

Et hjerteskjærende hyl

Win­dows Vista sucks! SUCKSS!!!! Fuck­ing crap!

08.03.2008 Kvinneda­gen

Grat­ulerer med dagen, gut­ter og jenter.

Jeg vet ikke helt hva vi feir­er denne gan­gen, års­da­gen for en streik blant vevere i New York, eller en ny erk­jen­nelse av den hedenske feirin­gen for de første fug­lene eller de første blom­stene, men… spiller det noen rolle?

Jeg vil gjerne ønske alle sam­men to ting: 1) ikke å skade hveran­dre; 2) og ikke å lyve, hvor vanske­lig dette enn måtte være.

Selv om begge disse tin­gene er viktige.

Ja, det å ikke lyve er viktigst.

Ha en god vår.

18.04.2008

Mosk­va, Tver­skaya, Ta byen tilbake

Det var morsomt =)
Der var omtrent 200 men­nesker, fra kanonen ved Kreml til Belorusskaya met­rostasjon. Ute på veiene.

Det var en ikke-lovlig marsj mot mak­t­mis­bruken hos poli­ti og påtale­myn­dighet. Hen­delsene fra 4. og 14. april — rund­julin­gen av unge men­nesker på poli­tis­tasjo­nen i Sokol­ni­ki og oppløs­nin­gen av en fre­delig piknik på Sla­van­skaya-plassen kan sies å være foran­led­nin­gen til marsjen, fak­tum er at alle forstår at poli­tivold skjer hele tiden.

Der var et sort flagg med ”Nei til mis­bruk” skrevet med hvite bok­staver. Fyrverk­eri, fly­ge­blad­er, hode­tørk­lær, hanekam­mer og hip­pi­er i farg­erike klær. Det var til og med en jente med en liten baby. Helt ulike men­nesker, men alle sang de det samme:

”Nei til en poli­ti­s­tat”, ”Sam­men er vi uovervin­nelige”, ”Det er en skam å være politi­mann”, ”Vårt mod­er­land er vår men­neske­lighet” (min favoritt :), ”Dette er vår by!”

Noen få fly­ge­blad­er ble gitt til politimenn =)

For­bipasserende og sjåførene lik­te også hva de så.

Kan­skje for­di slagor­dene vi ropte fra midten av Tver­skaya-gat­en hadde samme innhold som sam­ta­l­ene mel­lom van­lige folk langt borte fra poli­tikkens ver­den – med andre ord, mange men­nesker er drit­tleie av poli­ti­et og mange men­nesker er drit­tleie av tomme off­isielle nyhetsmeldinger… og hvor mange år har dette pågått?

”La oss gå sam­men med dem”, sa en jente til en venn da de passerte oss.

Fredag kveld. Vår. Gøy.

Våren tok til gatene og lot alle føle dens nærvær.

Og denne marsjen — denne ulovlige marsjen ned en av Moskvas hov­edgater ble ikke stop­pet. Ingen forsøk­te engang å stoppe oss.

Hva bety­dde det?

Uansett, jeg tror en presedens har blitt etablert. Det er men­nesker i Mosk­va som er for­beredt på å ta til gatene og at det er mer enn bare 10 eller 20 av dem. Og dette er ikke noen betalt ”dis­si­dent­marsj” :)

Våren vil vise oss hva som nå vil skje.

04.05.2008

Se en film = begå organ­is­ert kriminalitet

I dag rundt 6 på mor­ge­nen, på Jer­ry Rubin-klubben som mange av dere kjen­ner, anholdt poli­tioff­is­er­er 25 men­nesker. Blant de anholdte fantes ”van­lige” politi­menn og off­is­er­er fra departe­mentet mot organ­is­ert kriminalitet.

På dette tid­spunk­tet ble det vist en film på klubben.

”Vi har sig­naler om at dere ser på en ulovlig film og plan­leg­ger massedis­tribusjon”, var grun­nen som ble gitt for anhold­elsene. Det er uttøm­mende juridiske argu­menter, ikke sant?

Når du skrur på TV-appa­ratet neste gang, lukk døren godt. Hvem vet hvilke ”sig­naler” poli­ti­et vil mot­ta denne gang.

Alle de 25 tilskuerne ble fratatt sine doku­menter og ført til Gagain­skoe-kon­toret i innen­riks­de­parte­mentet. Der ble fin­ger­avtrykkene deres tatt, noe som er strikk i strid med para­graf ZH i artikkel 9 i loven ”Om fingeravtrykkregistrering”.

Ifølge dette doku­mentet er det å ta fin­ger­avtrykk bare lovlig når det ikke er annen måte å bevise en per­sons virke­lige identitet.

07.06.2008

Bil­er påtent i Moskva 

Synes ikke du også at det å sette fyr på bil­er er en stor pro­vokasjon? Eller det bered­er grun­nen for frem­tidi­ge provokasjoner?

for­di nå er dette noe man kan beskylde hvilken som helst oppo­sisjon og anti-autoritær gruppe som av og til utover grensene til len­estol­spoli­tikken for å gjøre.

Nå har den mys­tiske ”men­talt forstyrrede branns­tifteren” tilhen­gere i Perm-regio­nen og i selve Mosk­va, ifølge poli­tide­parte­mentets press­esen­ter, det er kan­skje mer enn en brannstifter.

nå kan alle bli beskyldt for ønske om å utnytte situ­asjo­nen, når det var så lett og logisk å legge skylden for brannene på en galning.

Sam­tidig er det også en ny grunn til et tøf­fere poli­ti og annen stren­gere kontroll.

07.06.2008

Jeg hater penger. I prin­sip­pet. Som fenomen. Jeg hater penger.

24.06.2008

Beboere i Khim­ki og de “Grønne” beskyt­ter skogen

I Khim­ki i nærheten av Mosk­va har folk etablert en camp­ing­plass for å beskytte sko­gen mot ulovlig felling av trær.

Sel­skapet «Kap­i­tal Stroi Kon­struk­t­siya», eid av «Yuniks» har allerede øde­lagt over 10 hek­tar skog i nærheten av lands­byen Vashuti­no. De skal bruke området til et han­dels- og lagerkom­pleks. Nye områder av sko­gen står på fellingslis­ten. Aktivis­tene som nå bor i telt i sko­gen vil fort­sette sin mot­stand til det kom­mer en off­isiell uttalelse om at fellin­gen av trær vil stoppe, sier Vladimir, en aktivist fra De Grønne i Rus­s­land. Protesten støttes aktivt av de lokale beboerne, region­ad­min­is­trasjo­nen og poli­ti­et, da fellin­gen ble utført på tross av naturvernsloven. Camp­ing­plassen har allerede blitt en suk­sess — dagene og net­tene aktivis­tene har bodd der ute i tel­tene sine, har en ikke sett mer felling av trær.

«Disse pøb­lene må stoppe fellin­gen av trær og slutte å bryte loven», sa Vladimir. Han sa at fellin­gen ble utført på en bar­barisk måte — med grave­mask­in­er som forstyrrer fau­naen og øde­leg­ger dyr og fugler. Innbyg­gerne i Vashuti­no vil ikke at bar­na deres skal oppleve noe slikt.

Campin­gak­sjo­nen i Khim­ki er den andre protesten av dette slaget gjen­nom­ført av De Grønne. Den første ble holdt i Nakhabin­skys skoger og ble organ­is­ert som daglige våkenetter.

Nylig ble Khim­ki-sko­gen også truet av pros­jek­tet Mosk­va-Peters­burg, byg­gin­gen av en kom­mer­siell motorvei.

02.07.2008

I Ryazan Oblast nær byen Saso­vo vil en tilsvarende camp­ing­plass bli etablert den 5. juli, rep­re­sen­tan­ter fra beveg­elsen «Reg­n­buens vok­tere», og komi­teen for den folke­lige beveg­elsen «Forsvar den økol­o­giske tryg­gheten til Saso­vo-regio­nen», vil delta.

10 km fra Saso­vo blir en fab­rikk for pro­duk­sjon av fenyl­formalde­hyd-harpiks utbygd ved en eksis­terende kjemikaliefab­rikk. Innbyg­gerne i regio­nen er kat­e­gorisk imot denne utbyg­gin­gen da den vil forurense luft og vann med kjemikalier. Øde­leggelsen av naturen betyr at men­nesker oftere vil utvikle kreft, ast­ma og ben- og muskel­lidelser. Lov­ligheten av å pro­dusere fenyl­formalde­hyd-harpiks ved fab­rikken har blitt debat­tert i ulike rettsin­stanser og bygnin­gen har blitt forseglet. En region­al folkeavstemn­ing viste at 92,5% av innbyg­gerne er mot­standere av en fenyl­formalde­hyd-fab­rikk rett ved hjemmene sine. Til tross for dette er det infor­masjon som tyder på at fab­rikkeierne vil starte pro­duk­sjo­nen i juli.

Campin­gak­sjo­nens mål er å rette opp­merk­somhet mot lokalbe­folknin­gen, som blir full­s­tendig ignor­ert, og mot ideer som økol­o­gisk tryg­ghet. Aktive jord­bruk­som­råder finnes i hele Sasovo-regionen.

13.08.2008

VIKTIG! Aktivis­ter i Saso­vo angrepet..

Idag rundt 10 på mor­ge­nen ble aktivis­tene nær lands­byen Nizh­nee Malt­se­vo angrepet. De ble angrepet av sikker­hetsvak­ter fra fab­rikken de pro­test­er­er imot. Det hele startet da to haikere fra Ulyanovsk dukket opp og sa de til­feldigvis hadde fun­net ut hvor camp­ing­plassen lå. Vi ga dem te, viste dem elven… og så dro de videre…

Flere timer senere brøt det ut en slåsskamp mel­lom fab­rikkens sikker­hetsvak­ter (det var slik de intro­duserte seg. En per­son var i uni­form og fil­met alt — han øns­ket tydeligvis å doku­mentere over­for arbei­ds­giv­er at opp­draget var fullført). Blant angriperne var også de to «haik­erne» fra tidligere på dagen. De fork­larte aktivis­tene at de befant seg på fab­rikkens område osv. To aktivis­ter ble rund­jult. En av sikker­hetsvak­tene sprayet en aktivist med bil­ma­l­ing (han unngikk skad­er takket være bril­lene sine), og sik­tet også på en annen per­sons øyne. Denne per­so­n­en klarte heldigvis å snu seg så malin­gen kun traff kam­er­aet. Deretter startet sikker­hetsvak­tene å skyte (muli­gens gasspis­tol­er, men dette var uklart) og kaste rundt seg med murstein. De dro en av aktivis­tene inn i en vare­bi­lene de hadde ankom­met i og holdt ham ulovlig der inne ganske lenge, for så å la ham gå. De kjørte så inn på fab­rikkom­rådet og forsvant.

I dag klokken 2 på etter­mid­da­gen vil det finne sted et aksjon­s­møte mot opp­starten av fenylformaldehyd-harpiks-fabrikken.

13.08.2008

Så vind, høst virvelvind

Det kom et kjapt svar på angrepene i Saso­vo: rundt 700 demon­stran­ter, svært sinte over opp­starten av en ny og farlig del av kjemikaliefab­rikken og over behan­dlin­gen av andre aktivis­ter, brøt seg inn på fab­rikkom­rådet, hengte opp ban­nere og fes­tet sitt ulti­ma­tum på fab­rikkdi­rek­tørens vindu.

Alle som ikke er uin­ter­essert i oblastets skjeb­ne er invitert til å delta i aksjonen.

08.08.2008

Saakasjvili er en drittsekk.

Å lure sitt eget folk på den måten, at det går an.

UPD. Dette er IKKE et forsvar for impe­r­i­al poli­tikk, og jeg forstår ikke at noen kan tro det.

De rus­siske myn­dighetene trengte kri­gen i Sør-Osse­tia mye mer enn de trengte fre­den. Vi forstår dette. Og karak­ter­is­tisk, led­erne i Geor­gia forstod det også.

Han skjønte det — han skapte situ­asjo­nen, tok et skritt som før­er til at Rus­s­land ikke kunne unngå mil­itær kon­flikt. Garan­tert. Dere angriper, vi får inter­nasjon­al støtte for men­neskerettighetene, vi er den svakere part.

Alle får et lite stykke PR. Og ikke la noen få såret sine følelser — særlig.

Men hva med men­neskene, den lev­ende pris for denne PR — de kan gå og henge seg.

..for­resten, den rus­siske børsen fort­sette å falle…

Nei, det er helt tydelig, hvor­for skulle myn­dighetene bry seg om befolknin­gen når de kan deval­uere rube­len med 56 kopek mot dol­laren på en dag — men alt har sin grense, ikke sant?

La døren stå på gløtt, slik at man i etterkant kan rope at man har blitt rob­bet! Det er en kon­spir­asjon, for svarte. Et nytt svik.

08.09.2008

Jeg fikk ikke sove; jeg for­lot huset kl 7 om mor­ge­nen, og så en myrdet per­son på bakken.

De holdt på å feie, og området — kun 30 min­ut­ter fra Den røde plass, hvis du er heldig med en sam­le­taxi — hadde ikke våknet enda.

Følelsen av at hele ver­den går til hel­vete øker hele tiden.

Og jeg må være i rettssalen om en time.

14.09.2008

Jeg vet ikke hvor­dan jeg skal tilgi.

Eller bli sin­na heller. Jeg vil bare forsvinne.

04.11.2008

I etterkant av 4. november

Det knuste speils dag — man kan ikke kalle denne dagen noe annet.

Proklamer­ing om «enighet og for­son­ing» ender opp som meningsløst mis­nøye i gatene i det virke­lige liv. Det har gått tre år siden nasjon­al­is­tene prøvde å kapre den his­toriske feirin­gen, hus­ket ved navn som Minin og Pozharsky og frigjørin­gen av Mosk­va. Nasjon­al­is­tene ønsker å bytte kjærlighet til fedrelandet og dets beskyt­telse mot hatet til fremmede og så mot alle «ikke-russere». De glem­mer at nasjon­al­isme aldri led­er til fri­het, kun til under­trykkelse, og at ingen frigjøring noen gang har blitt gjen­nom­ført under nasjon­al­is­mens banner.

19.11.2008

Anti-fas­cisme er ingen forbrytelse

I går, 18. novem­ber og ikke langt fra utgan­gen til met­rostasjo­nen Novokuznet­skaya var det en demon­strasjon mot for­føl­gelsen av anti-fas­cis­ter i Rus­s­land. Antallet deltakere var nøyak­tig likt antallet gitt i opplysnings­brevet. Men jour­nal­is­ter og andre men­nesker inter­essert i prob­lem­still­in­gen kom også for å se på.

En anti-fas­cist fra Mosk­va Alex­ei «Shko­bar» Olesinov ble arrestert den 6. novem­ber. Han ble sik­tet for krim­inell volds­bruk etter at han kom i slåsskamp med en vakt på en klubb, selv om han allerede er bøte­lagt for dette forholdet.

I til­legg satt Alex­ei inne i over en uke uten at advokat og slek­t­ninger fikk besøke ham.

Og det vik­tig­ste, slik mange kilder bekrefter, sik­telsen mot ham og graden av tilbake­hold­en­het i behan­dlin­gen er bevis for at hov­edan­kla­gen mot ham er deltakelse i en anti-fascis­tisk bevegelse.

30.11.2008

25

Jaha, jeg har run­det 25.

Ønsk meg lykke til…

Om artikkelen og Open Democracy

OpenDemocracy logo


Denne artikke­len ble først pub­lis­ert på nettst­edet Open Democ­ra­cy. Den gjengis her under Cre­ative Com­mons-lisens Attri­bu­tion-Non-Com­mer­cial-No Deriv­a­tive Works 2.0 UK: Eng­land & Wales. Over­satt fra engel­sk av Olav Anders Øvrebø.

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen