Stille etter stormen

Kronikk i Bergens Tidende forklarer Obamas retorikk og retorikkens renessanse.

Etter den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen slut­tet, har det vært stil­le på reto­rikk­blog­gen. For mye reise­virk­som­het har ført til for lite reto­rikk­blog­ging.

Inn­til reto­rikk­blog­gen ven­der til­ba­ke, kan reto­rikk­in­ter­es­ser­te nyte en gjen­nom­tenkt og vel­for­mu­lert kro­nikk i Ber­gens Tiden­de om Oba­mas reto­rikk og reto­rik­kens renes­san­se. For­fat­ter­ne er Mar­tin Grü­ner Lar­sen og Tryg­ve Trond­hu­us Svens­son:

Se nær­me­re på:  http://www.bt.no/meninger/kronikk/article655201.ece 

«Bush har brukt åtte år til å gra­ve mid­del­klas­sen ned i et hull. Nå plan­leg­ger McCain å bru­ke spa­den til å gra­ve dype­re», sa Barack Oba­ma nylig i en tale. Det er med slik reto­rikk han har vun­net frem som pre­si­dent­kan­di­dat.

TEMA

R

etorikk

102 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

til toppen