Nyhetsbrev fra Vox Publica: Etter de små grønne menn

Uavhengig journalistikk som offer for Russlands anneksjon av Krim. Andre temaer: Asylbarn; NRK-debatten.

Nye artik­ler
Muli­ge virk­nin­ger av NRK på nett
Er NRKs nett­avis en nær kon­kur­rent til and­re nett­avi­ser? Hind­rer NRK and­re nett­avi­ser i å ta betalt fra bru­ker­ne? Et svar til kri­ti­ker­ne av SNF-rap­por­ten om kon­kur­ran­se på nett. Av Lars Sør­gard

– Du kan ikke være uav­hen­gig jour­na­list på Krim
Å bli væren­de hjem­me på Krim-halv­øya had­de vært det sam­me som å gi fra seg fri­he­ten sin, sier den ukrains­ke jour­na­lis­ten Valen­ty­na Samar. Nå job­ber pris­vin­ne­ren for å hind­re makt­mis­bruk og kor­rup­sjon på Krim og i Ukrai­na. Av Eli­se Kru­se

Adjøss, vir­ke­lig­het
Den bor­ger­li­ge tenk­nin­gen rundt NRK for­hol­der seg ikke til sam­me vir­ke­lig­het som fors­ke­re. Det er et pro­blem. Av Eirik Nymark Espe­rås og Mag­nus Hoem Iver­sen

Med­bor­ger­pa­ne­let
Hold­nin­ger til opp­holds­til­la­tel­se: Asyl­barn ver­sus asyl­sø­ker
Fors­ke­re til­knyt­tet Norsk med­bor­ger­pa­nel ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen har brukt et eks­pe­ri­ment for å under­sø­ke om nors­ke med­bor­ge­re vekt­leg­ger asyl­barn frem­for voks­ne asyl­sø­ke­re. Det gjør de. Av Mikael Poul Johan­nes­son

Beta Pub­li­ca
Digi­tal per­fek­sjo­nis­me
Noen reflek­sjo­ner om nett­pub­li­se­ring, utløst av et lite ikon. Av Olav A. Øvre­bø

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen