Den fjerde statsmakt i “Second Life”

Den virtuelle verdenen "Second Life" kan også by på virtuelle aviser -- der journalistene møter særegne dilemmaer.

De siste årene har det vært en kraftig økn­ing i antallet men­nesker som involver­er seg i såkalte virtuelle ver­den­er. Dette er kan­skje aller best eksem­pli­fis­ert gjen­nom det hyp­pig medieom­talte ”World of War­craft” (Bliz­zard Enter­tain­ment), men også andre virtuelle ver­den­er som ”RuneScape” (Jagex Ltd.) og ”Sec­ond Life” (Lin­den Lab) har opp­nådd stor suk­sess. Det som skiller sist­nevnte app­likasjon fra de fleste andre online-baserte virtuelle ver­den­er er at man i ”Sec­ond Life” ikke baser­er seg på et under­liggende spill­sys­tem som pådriv­er for han­dling. ”Sec­ond Life” er snarere en virtuell ver­sjon av en nettpor­tal, hvor man primært deltar for å kom­mu­nis­ere og bygge relasjon­er med andre men­nesker, samt etablere et ”alter­na­tivt liv” hvor man kan jobbe og dri­ve med ting man ikke har muligheten til i det virke­lige liv. 

Mange av app­likasjo­nens brukere job­ber for eksem­pel i ”Sec­ond Life” med å designe og selge virtuelle klær, juvel­er og møbler som man kan kjøpe gjen­nom app­likasjo­nens egen val­u­ta, Lin­den-dol­lars. Andre spekulerer i å kjøpe og utvikle virtuelle lan­dom­råder som bygges ut med hus, lei­ligheter, kon­tor­bygg etc, som så igjen leies ut til andre brukere. Det fak­tum at man gjen­nom Lin­den Labs nettsider kan vek­sle inn Lin­den-dol­lars i ekte dol­lars har sågar bidratt til at enkelte av disse eien­dom­sutviklerne har tjent gode penger på ”Sec­ond Life.”

Ansatte i den virtuelle avisen SL Newspaper (ill: Second Life/Kristian Jensen)

Redak­sjo­nen i den virtuelle avisen SL News­pa­per (ill: Sec­ond Life/Kristian Jensen).

Sist, men ikke minst, eksis­ter­er det i ”Sec­ond Life” flere avis­er som har spe­sialis­ert seg på å formi­dle nyheter som finner sted inne i ”Sec­ond Life.” En slik form for meta­jour­nal­is­tikk er et inter­es­sant fenomen der­som man ser på hvilke etiske og demokratiske kon­tek­ster slike avis­er oper­erer i. Der­som man bedriv­er jour­nal­is­tikk innen­for en virtuell ver­den hvor man ikke må forholde seg til fast­sat­te lover og regler (sett bort fra de obskure ”Terms of Ser­vice” enhver bruk­er må akseptere ved første innlog­ging), og sam­tidig oper­erer i en kon­tekst hvor man kan inneha den klas­siske funksjo­nen som ”vak­t­bikkje” over­for mak­tha­vere, åpn­er dette for inter­es­sante prob­lem­still­inger i forhold til etikk og demokrati.

Etikk i “Second Life”

Der­som vi beg­yn­ner med å se på den etiske kon­tek­sten, er det først og fremst det totale fraværet av en ”vær varsom”-plakat som tilsynela­tende kan lede virtuelle avis­er inn i etiske dilem­maer. I et inter­vju med avatarfig­urene James T. Juno og Dana Van­mo­er, som sam­men led­er ”SL News­pa­per,” en av de største avisene i ”Sec­ond Life,” fikk jeg opplyst at avisen oper­erer uten noen som helst form for off­isielt etisk regelverk. De etiske og moralske val­gene avisens jour­nal­is­ter tar baser­er seg utelukkende på skjønn og per­son­lige vur­deringer. Juno opplyste rik­tig­nok at avisen har visse interne regler som følges. Blant annet skal avisen ikke inneholde pornografisk mate­ri­ale; avisens jour­nal­is­ter skal ikke anklage noen for noe der­som man ikke har klare fak­ta som ret­tfer­dig­gjør det; og sist, men ikke minst, skal per­son­er som henges ut få mulighet til å svare for seg.

Journalistavatarer i Second Life (ill: Second Life/Kristian Jensen)

BILDET: Juno og Van­mo­er, avatar­jour­nal­is­ter (ill.: Sec­ond Life/Kristian Jensen).

Van­mo­er for­t­alte videre om en situ­asjon hvor avisen val­gte å droppe en artikkel av frykt for at enkelte per­son­er kunne blitt ”såret” av artikke­lens innhold. Det fak­tum at avisen, til tross for at den ikke må forholde seg til en off­isiell etikkplakat, likev­el innehar visse etiske ret­ningslin­jer skyldes ifølge Van­mo­er at ”it comes down to rep­u­ta­tion and we have a high stand­ing because of our choices.” 

”SL News­pa­per” oper­erer der­for kun innen­for et selv­val­gt etisk ram­mev­erk som preges av sub­jek­tive vur­deringer omkring hva som er ”rik­tig” og ”galt” å skrive om. Dette gjelder andre avis­er i ”Sec­ond Life” også. Avatarfig­uren Pix­eleen Mis­tral, som er en av sje­fredak­tørene i den mer tabloid anlagte ”The Sec­ond Life Her­ald,” informerte meg om at man innen­for denne avisen også kun tar avgjørelser basert på skjønn redak­tørene imel­lom. Fraværet av en off­isiell etikk kan nok enklest fork­lares med at man gjerne ikke ser på avis­er basert i virtuelle ver­den­er som ”ekte” avis­er. Av den grunn eksis­ter­er det ikke noen grunn til å etablere et ”moral­sk regelverk” som avatar­er i den virtuelle ver­de­nen må leve opp til. Tankegan­gen synes å være at der­som en gruppe men­nesker ønsker å starte en ”liksom”-avis innen­for en virtuell ver­den kan ikke dette gjøre noe skade, og der­for er det heller ikke nød­vendig å imple­mentere et etisk ram­mev­erk. En slik tankegang er imi­dler­tid nok­så naiv, da det flere ganger har vist seg at grensene mel­lom det ”virtuelle” og det ”virke­lige” er mer fly­tende enn man først kan få inntrykk av. Det fak­tum at man f.eks. kan vek­sle inn Lin­den-dol­lars i ekte val­u­ta er et eksem­pel på at innhold i ”Sec­ond Life” kan ha rel­e­vans utover det rent virtuelle. Flere av avisene i ”Sec­ond Life” løn­ner ofte jour­nal­is­tene sine i Lin­den-dol­lars, som alt­så kan vek­sles i ekte dollars.

Videre finnes det eksem­pler på at hen­delser som har fun­net sted i ”Sec­ond Life” har fått store kon­sekvenser i virke­ligheten. Nylig ble det kjent at et britisk ektepar skilte seg etter at kvin­nen i forhold­et oppdaget at man­nens avatar i ”Sec­ond Life” hadde sex med en kvin­nelig avatar — noe som av kvin­nen ble opp­fat­tet som utroskap. Å hevde at hen­delser som finner sted i en virtuell ver­den egentlig ikke finner sted er der­for en foren­kling av fenomenet. Fravær av et etisk ram­mev­erk kan alt­så i ver­ste fall få ganske tragiske kon­sekvenser uten­for den virtuelle ver­de­nen, og en større debatt omkring etikk og virtuelle ver­den­er bør abso­lutt tas — særlig med tanke på den stadig økende vek­sten i antall brukere som involver­er seg i virtuelle ver­den­er. På de off­isielle nettsi­dene til Sec­ond Life oppl­y­ses det at det off­isielt er reg­istr­ert rundt 16 mil­lion­er brukere av ”Sec­ond Life”. Av disse logget litt i overkant av en halv mil­lion brukere seg inn den siste uken før jul (tall opp­datert 24. desem­ber 2008 — se sta­tis­tikkside). App­likasjo­nen har også hatt en jevn pågang av nye brukere helt siden opp­starten i 2002 (se pre­sen­tasjon av rel­e­vante data). Nå er kan­skje ikke dette et imponerende høyt antall men­nesker på ver­dens­ba­sis, men det hersker likev­el ingen tvil om at virtuelle ver­den­er generelt gjen­nomgår stadig vekst og utvikling, og jo flere men­nesker som involver­er seg i slike ver­den­er, desto vik­tigere blir de etiske aspek­tene knyt­tet til slike applikasjoner. 

Demokrati i “Second Life”

Fra et demokratisk per­spek­tiv er bildet enda mer obskurt. Den tradis­jonelle nyhetsin­sti­tusjo­nen skal i et reelt demokratisk sam­funn fun­gere som en ”vak­t­bikkje” over­for stats­mak­ten. Prob­lemet i ”Sec­ond Life” er imi­dler­tid at ”sam­fun­net” her langt i fra er noe demokrati. All ”makt” i forhold til hvilke lover og regler som til enhver tid er gjeldende lig­ger hos Lin­den Lab og ikke hos app­likasjo­nens brukere. Lin­den Lab utst­ed­er direk­tiv­er uten noen som helst form for ”debatt” i en offentlig sfære, og avstemn­ing er også et fremme­dord. James Juno fra ”SL News­pa­per” rea­gerte sågar kun med et ”lol” (laugh out loud) da jeg spurte om muligheten for at Lin­den Lab vil invitere bruk­erne av ”Sec­ond Life” til å stemme i enkelt­sak­er. I så måte er ”Sec­ond Life” ved første øyekast nærmere et dik­tatur enn et demokrati, og Pix­eleen Mis­tral fra ”The Sec­ond Life Her­ald” kom med denne krasse karak­ter­is­tikken i inter­vju med meg: 

The polit­i­cal land­scape in SL is (at best) a fas­cist state where the game gods do favors for some in-world busi­ness­es. LL (Lin­den Lab) rou­tine­ly tries to mobi­lize groups of res­i­dent to harass oth­ers in the forums and sup­port LL’s poli­cies. The favored few try to main­tain their insid­er posi­tion by suck­ing up to the Lin­dens. In oth­er words, the polit­i­cal envi­ron­ment is rife with corruption.

Likev­el er det ikke helt kor­rekt å karak­teris­ere ”Sec­ond Life” som et rent dik­tatur hvor kun per­son­er som er ”nær” mak­thav­erne får høste fruk­tene av sam­fun­net. I et dik­tatur ville f.eks. ikke en avis som ”SL News­pa­per” hatt så fritt spillerom som den tross alt har. All ”sen­sur” fore­tatt i avisen blir jo, som nevnt oven­for, imple­mentert av avisen selv, og ikke av noe overord­net organ. Ytrings­fri­heten er med andre ord nærmest ube­grenset. Lin­den Labs funksjon er der­for heller å definere grun­nre­g­lene for app­likasjo­nen ”Sec­ond Life”, og alt utover dette blir over­latt til seg selv. Videre er det ytterst vik­tig å huske på at ”Sec­ond Life” først og fremst er et pro­dukt utviklet av Lin­den. Hov­ed­for­målet med app­likasjo­nen er der­for, sett fra Lin­dens øyne, å være en app­likasjon fir­maet kan tjene penger på. For at pro­duk­tet skal selge er det der­for vik­tig for Lin­den at brukere fak­tisk har lyst til å invol­vere seg i pro­duk­tet. En virtuell ver­den med et enormt og kom­plis­ert regelverk ville sannsyn­ligvis ikke appellert særlig til allmennheten. 

Pixeleen Mistral, journalistavatar (ill:: Second Life/Kristian Jensen)

Pix­eleen Mis­tral, jour­nal­is­ta­vatar (ill:: Sec­ond Life/Kristian Jensen).

Edward Cas­trono­va, en av de frem­ste forskerne på online-baserte virtuelle ver­den­er, skriv­er i boken Syn­thet­ic Worlds (2005) at det er på bak­grunn av dette kom­mer­sielle for­målet vi først og fremst finner en fork­lar­ing på hvor­for det poli­tiske sys­temet er slik det er i virtuelle ver­den­er. Utvikleren av en virtuell ver­den vil sette opp et sys­tem med grun­nre­gler som kan bal­ansere mel­lom det å gi bruk­eren et bra pro­dukt sam­tidig som pro­duk­tet kan generere inntek­ter for utvikleren. Utover de fast­spikrede grun­nre­g­lene er det der­for som regel liten eller ingen kon­troll med hva som foregår i ver­de­nen, etter­som dette gir bruk­eren stort spillerom — noe som gjør ver­de­nen inter­es­sant, mang­foldig og dynamisk. 

De virtuelle avisene i ”Sec­ond Life” oper­erer der­for innen­for et sam­funn som i stor grad er preget av anar­ki, men hvor “stats­mak­ten”, rep­re­sen­tert ved Lin­den Lab, fra tid til annen utøver en makt som har klare dik­ta­toriske trekk. Avisene har særlig kri­tis­ert Lin­den for imple­menter­ing av lover og regler knyt­tet til bolig- og eien­dom­spoli­tikken i ”Sec­ond Life.” Kjøp, salg og leie av lan­dom­råder i ”Sec­ond Life” har for en del brukere blitt big busi­ness, og det er ofte innen­for dette markedet at store penger kan tjenes. Sta­tis­tikk fra Sec­ond Lifes off­isielle nettsider vis­er at det i novem­ber 2008 var 59.422 brukere som hadde en pos­i­tiv cash flow på måneds­ba­sis (det vil si at bruk­eren tjen­er mer enn ved­k­om­mende for­bruk­er), og av disse tjente 181 brukere over 5.000 US dollars.

Lokalene til SL Newspaper (ill: Second Life/Kristian Jensen)

“Loka­lene” til SL News­pa­per (ill: Sec­ond Life/Kristian Jensen).

Sam­tidig er det også innen­for dette fel­tet at ”Sec­ond Life” kan med­føre store kost­nad­er for en bruk­er. Det er ikke uvan­lig at et lan­dom­råde kan koste flere hun­dre ekte dol­lars ved kjøp, i til­legg til at eierne så må betale en fast avgift til Lin­den hver måned. Land- og eien­dom­spoli­tikken er der­for et naturlig ankepunkt å angripe Lin­den på etter­som denne poli­tikken berør­er nesten alle mek­tige aktør­er i ver­de­nen. Nylig, i okto­ber 2008, opp­stod det for eksem­pel vold­somme pro­test­er mot Lin­den Lab, både fra avis­er og fra eien­dom­sutviklere, etter at Lin­den økte prisen på såkalte ”Open Spaces” med 125 dol­lars per måned. ”Open Spaces” var et tilbud Lin­den kom med til de største lan­deierne. For prisen av et enkelt lan­dom­rå­dene fikk en fire ekstra tomter knyt­tet til et eksis­terende område. Menin­gen var, ifølge Lin­den, at dette området skulle brukes til å utvikle park­er, innsjøer etc. — der­av navnet ”Open Spaces.” De bil­lige lan­dom­rå­dene gjorde det imi­dler­tid svært lukra­tivt for lan­deierne å bygge lei­lighets­bygg, kon­tor­bygg og kom­mer­sielle bygg. Dette førte til ekstra press på Lin­dens ser­vere etter­som lan­dom­rå­dene nå inneholdt mye mer data enn det de i utgangspunk­tet var bereg­net for. ”Sec­ond Life”-applikasjonen har hyp­pig blitt kri­tis­ert for å fremvise data tregt og ”hakkete” og denne utbyg­gin­gen bidro til å forsterke dette prob­lemet. Dette kom alt­så i til­legg til at bruk­erne utviklet lan­dom­rå­dene annerledes enn det Lin­den øns­ket. Lin­den rea­gerte der­for med prisøkn­ing for ”Open Spaces” i til­legg til at Lin­den drastisk reduserte meng­den data disse områ­dene kan fremvise (det er f.eks. nå mulig å ha mak­si­malt 20 avatar­er som opphold­er seg i området).

Alt dette har imi­dler­tid ført til store pro­test­er fra eien­dom­sutviklere i ”Sec­ond Life”, som hevder at de under utbyg­gin­gen fikk god­kjen­nelse av Lin­den til å kon­struere bygninger og at de nå sit­ter igjen med det de men­er er verdiløst land. Dette illus­tr­erer utfor­drin­gen Lin­den har med tanke på å oppret­tholde bal­ansen mel­lom bruk­er­venn­lighet og muligheten til økte inntek­ter. Ved å øke prisen på land vil dette føre til mer penger for Lin­den der­som antallet lan­deiere blir oppret­tholdt, men ved å gjøre de store eien­dom­sutviklerne i ”Sec­ond Life” frus­tr­erte kan dette med­føre en reduk­sjon i antall brukere. Slik kan Lin­den til syvende og sist kan komme verre ut økonomisk enn før denne loven ble implementert.

Protestaksjon i Second Life (ill: Second Life/Kristian Jensen)

Virtuell protes­tak­sjon mot virtuell eien­dom­spoli­tikk (ill: Sec­ond Life/Kristian Jensen).

Som nevnt har denne sak­en vært heftig debat­tert i ”Sec­ond Life“s egne avis­er, men det er lite som tyder på at avisene, eller den generelle bruk­er av ”Sec­ond Life” for den saks skyld, har særlig makt til å påvirke de direk­tiv­er som Lin­den imple­menter­er. En åpen offentlig sfære er tilnærmet fraværende. Juno og Van­mo­er nevnte i inter­vjuet jeg hadde med dem at de ofte kri­tis­er­er Lin­den der­som de føler at det opp­tr­er uret­tfer­dig eller uetisk, men de er sam­tidig fullt klar over at de har liten sjanse til å få Lin­den til å reversere sine direktiver. 

Det betyr imi­dler­tid ikke at all kri­tikk av Lin­den er død­født. I et inter­vju med den anerk­jente forskeren Hen­ry Jenk­ins forteller Peter Lud­low, sjef for ”The Sec­ond Life Her­ald”, at avisen hadde fått tak i et notat sendt til store lan­deiere hvor disse eierne ble informert om at prisen på pri­vate øyområder i “Sec­ond Life” ville øke i nærmeste fremtid, og at disse eierne der­for kunne gjøre et kupp ved å kjøpe øyene før prisøknin­gen fant sted. Det fak­tum at ”Sec­ond Life Her­ald” fikk pub­lis­ert denne infor­masjo­nen førte til at Lin­den nå måte åpne tilbudet for alle ”Sec­ond Life”-brukere. Lud­low hevder at dette var et eksem­pel på at virtuell jour­nal­is­tikk fak­tisk kan ha en vaktbikkjefunksjon.

Fremtidsvyer for virtuelle verdener

Til syvende og sist er det likev­el vanske­lig å påstå at jour­nal­is­tikk innen­for ”Sec­ond Life” kan ha en særlig stor mak­tutøvende funksjon. I de til­fel­lene hvor Lin­den fak­tisk har reversert direk­tiv­er har dette som regel vært et resul­tat av at Lin­den i den virke­lige ver­den har blitt kri­tis­ert i utal­lige diskusjons­fo­ra og e‑poster. ”Sec­ond Life”-avisene har i disse situ­asjonene der­for hov­ed­sake­lig fungert som opplysningskilder, og det er gjen­nom opplysningsspred­ning, heller enn som direk­te vak­t­bikkje over­for Lin­den, at avisene har utøvet makt.

Second Life Heralds "lokaler" (ill: Second Life/Kristian Jensen)

Sec­ond Life Her­alds “lokaler” (ill: Sec­ond Life/Kristian Jensen).

Eksem­pelet fra ”The Sec­ond Life Her­ald” er i så måte et hed­erlig unntak, hvor den virtuelle avisen fak­tisk var tonean­givende for at Lin­den ble stilt til ans­var. Sam­tidig er det påfal­l­ende at dette eksem­plet net­topp fant sted innen­for det fel­tet der Lin­den først og fremst er sår­bart — nem­lig det fak­tum at ”Sec­ond Life” først og fremst er et sal­gspro­dukt. Den illo­jaliteten Lin­den i dette til­fel­let viste over­for bruk­erne ved å favoris­ere noen frem­for andre, kunne poten­sielt ha ført til svært stort frafall av brukere som følte seg uret­tfer­dig behandlet. 

På andre punk­ter, hvor kri­tikk ikke vil ha noe å si fra eller til i forhold til Lin­dens overord­nete mål, virk­er det dog, som nevnt over­for, at nyhet­sjour­nal­is­tikken i ”Sec­ond Life” primært har en oppl­y­sende rolle heller enn en mak­t­funksjon. Det inter­es­sante blir imi­dler­tid å se om denne rollen for­blir fast­spikret slik den er nå, eller om den i fremti­den vil frem­stå annerledes. James Juno og Dana Van­mo­er fra ”SL News­pa­per” hevder at en ver­sjon av ”Sec­ond Life” hvor ”mak­thav­erne” blir val­gt basert på avstemn­ing er en utopisk visjon som ikke virk­er særlig real­is­tisk i dag. Pix­eleen Mis­tral fra ”The Sec­ond Life Her­ald” uttryk­te også at “what I am inter­est­ed in is see­ing a fed­er­a­tion of peo­ple who own and run their own worlds. But democ­ra­cy and Lin­den Lab’s busi­ness mod­el are fun­da­men­tal­ly opposed.”

Spørsmålet blir da om den stadig økende pop­u­lar­iteten knyt­tet til fenomenet virtuelle ver­den­er gjør det mulig at man i fremti­den vil kunne ha net­topp en slik virtuell ver­den som Pix­eleen Mis­tral ønsker. I en slik ver­den vil etikk og demokrati være høyak­tuelle aspek­ter, og den virtuelle jour­nal­is­tikken vil da kunne få en rolle som lign­er mer på den rollen jour­nal­is­tikk har i den virke­lige verden. 

1 KOMMENTAR

  1. Pix­eleen Mis­tral er for­resten iden­tisk med inter­nett­pi­onéren Mark McCahill

    http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_P._McCahill

til toppen