Bekymret for helsen til fengslet kinesisk aktivist

Menneskerettighetsaktivisten Hu Jias kritikk av de kinesiske myndighetene har kostet ham dyrt.

Aktivis­ten Hu Jia (35) ble arrestert i desem­ber i fjor, etter å ha kri­tis­ert de kine­siske myn­dighetene for å ha brutt løftene om å bedre men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen i lan­det før Bei­jing-OL. Han sit­ter fort­satt fengslet, bekrefter Ger­ald Kador Folkvord, råd­giv­er og Kina-ekspert i Amnesty Inter­na­tion­al Norge. Han kan fortelle om harde til­stander i fengselet.

– Fam­i­lien får av og til besøke ham under strenge vilkår, men den største bekym­rin­gen er aktivis­tens dårlige helse. Hu Jia har en lever­syk­dom, og fam­i­lien fryk­ter at han ikke får de medisinene han trenger, sier Folkvord.

– I et kine­sisk fengsel er man aldri trygg på om man blir behan­dlet på ordentlig måte. Jeg er bekym­ret for hva slags arbeid han er satt til å gjøre i fengse­let. Straff i form av fysisk arbeid kan være svært farlig for ham på grunn av hans helsetil­stand, leg­ger han til.

Favoritt til fredsprisen

Hu Jia ble nevnt som en av favorit­tene til Nobels fred­spris for 2008, men Nobelkomi­teen val­gte å gi prisen til den finske diplo­mat­en Mart­ti Ahti­saari. På forhånd hadde blant andre led­er for Insti­tutt for freds­forskn­ing Stein Tøn­nes­son tip­pet på Hu Jia og Gao Zhisheng, en annen kine­sisk aktivist, som vin­nere. Tøn­nes­son hevder at Nobelkomi­teen lenge har vært på utkikk etter en god kine­sisk kan­di­dat. Tiden var nå mod­en, særlig for­di som­mer-OL ikke førte til de forbedrin­gene i men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen man hadde ven­tet, fremhevet Tønnesson.

Speku­lasjonene om en fred­spris til kine­siske aktivis­ter fikk kine­siske myn­digheter til å rykke ut med en advarsel i høst: en tals­mann for Kinas uten­riks­de­parte­ment sa at man håpet på en “rik­tig avgjørelse” og at Nobelkomi­teen ikke ville “såre følelsene til det kine­siske folk.”

Fra fek­t­ing under OL i Bei­jing 2008 (foto: Robert Scales) CC-lisens: by-nc-sa

Hu Jia reg­nes for å være den mest kjente av dagens kine­siske regimekri­tikere. Dalai Lama, som ble tildelt fred­sprisen i 1989, er den hit­til eneste kine­seren som har vunnet.

Fra miljøvern til menneskerettigheter

Hu Jia har i mange år vært en av Kinas mest kjente og betyd­nings­fulle men­neskerettighet­sak­tivis­ter og dis­si­den­ter. Han startet sitt aktivitet­sar­beid i uni­ver­sitet­sti­den, da først og fremst gjen­nom miljøvern­sak­er. Senere har han blant annet engas­jert seg i arbei­det med å fore­bygge HIV og AIDS, og er særlig kjent for sitt engas­je­ment for å løs­late poli­tiske fanger gjen­nom kampanjer.

Men Hu Jias kamp for men­neskerettighetene og kri­tikk av myn­dighetene har ikke gått upåak­tet hen, til tross for at Kinas grunnlov stad­fester innbyg­gernes rett til å ytre seg fritt. Han har vært anholdt av poli­ti­et flere ganger, og har i måned­slange peri­oder vært satt under husar­rest. Hu Jia har stilt krav om å få vite hvilken del av kine­sisk lov han blir dømt etter, men ankla­gene mot ham har ofte vært uklare. Krim­inelle han­dlinger er vidt defin­ert, og involver­er blant annet “sam­funns­fiendtlig virk­somhet” og “forstyrring av offentlig ro og orden.”

Under husar­resten fort­sat­te han sitt arbeid med å spre infor­masjon ved hjelp av blant annet e‑post og webkam­era, og på den måten har han vært i stand til å knytte forbindelser mel­lom kine­siske aktivis­ter og uten­ver­de­nen. Hu Jias kone, AIDS-aktivis­ten Zeng Jinyan, skrev blogg fra tiden da hennes mann satt under husar­rest. Blog­gsi­den ble etter hvert inter­nasjon­alt kjent.

Arrestasjon og husarrest

Ved hjelp av et webkam­era del­tok Hu Jia i en par­la­men­tarisk EU-høring i Brus­sel i novem­ber 2007. Temaet for hørin­gen var men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen i Kina. Her kri­tis­erte han Kina for ikke å holde løftene om å bedre men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen i lan­det før OL.

– Det er iro­nisk at en av per­son­ene med ans­var for organ­is­erin­gen av de olymp­iske lekene er led­eren for byrået for offentlig sikker­het, som er ans­varlig for så mange brudd på menneskerettighetene.

– Det er veldig alvorlig at de off­isielle løftene ikke blir holdt før lekene, uttalte han.

Måne­den etter, den 27. desem­ber, brøt et titalls sivilk­led­de politi­menn seg inn i aktivist­parets lei­lighet i Bei­jing. Hu Jia ble varetek­ts­fengslet, og flere politi­menn ble igjen for å overvåke hans kone. Tele­fon- og inter­net­tforbindelsen i lei­ligheten ble brutt. Poli­ti­et gjen­nom­førte raid mot flere andre nettdis­si­den­ter den samme dagen.

Presse­fri­het­sor­gan­isas­jo­nen Reportere uten grenser hevder at tid­spunk­tet for raidene ikke var til­feldig, etter­som de fant sted sam­tidig med at det inter­nasjonale sam­fun­nets søkelys var ret­tet mot drapet på Benazir Bhut­to i Pak­istan. Organ­isas­jo­nen men­er at de kine­siske myn­dighetene bruk­te denne anled­nin­gen til å slå ned på ytringsfrihetsaktivistene.

Hu Jia ble etter arrestasjo­nen utsatt for 47 lang­varige avhør. Han ble nek­tet besøk av fam­i­lie og advokater, og medak­tivis­tene hans fikk ikke delta i rettssak­en. Advokatene fikk ikke mer enn tre dager på seg til å for­berede sak­en. Den 3. april i år ble Hu Jia dømt til tre år og seks måned­ers fengsel, tiltalt for å ha “his­set opp til sam­funns­fiendtlig virk­somhet.” I til­legg mis­tet han sine poli­tiske ret­tigheter i ett år.

Arrestasjo­nen og husar­resten førte til sterke reak­sjon­er fra det inter­nasjonale sam­fun­net. TV-bildene av hans kone som ble satt i husar­rest og nek­tet kon­takt med omver­de­nen, gikk ver­den over. Flere organ­isas­jon­er kom på banen og kri­tis­erte det som fant sted, og stilte krav om en løs­la­telse av Hu Jia, blant dem EU, Reportere uten grenser og Amnesty Inter­na­tion­al. Motak­sjonene skulle vise seg å være fånyttes, og Hu Jia ble sit­tende i fengsel.

Fortsatt under observasjon

Husar­resten av Hu Jias kone varte ved i tiden fram mot OL, men like før åpn­ingsser­e­monien forsvant hun sporløst.

– Zeng Jinyan ble fjer­net fra Bei­jing og tvangs­fly­t­tet til et annet sted, for å bli hin­dret i å ha kon­takt med inter­nasjonale jour­nal­is­ter, hevder Folkvord. Han kan fortelle at Zeng Jinyan fremde­les er under streng obser­vasjon av politiet.

Svømmehallen Watercube, OL i Beijing 2008 (foto: hazeMX)

Svøm­me­hallen Water­cube, OL i Bei­jing 2008 (foto: hazeMX, pub­lis­ert under en Cre­ative Com­mons-lisens.)

– Hun er fort­satt strengt bevok­tet, og poli­ti­et pass­er på at folk ikke slip­per inn til henne og snakker med henne.

Folkvord er særlig bekym­ret for parets dat­ter Qian­ci, som ble født i novem­ber 2007.

– Dette sped­bar­net vokser ikke bare opp uten sin far, men også hos en mor som nesten ikke har fri­het til å gå ut og han­dle og gjøre den slags fun­da­men­tale ting, sier han. Qian­ci blir av Reportere uten grenser reg­net for å være ver­dens yng­ste poli­tiske fange.

Håpet som brast

Da den inter­nasjonale olymp­iske komité (IOC) i 2001 bestemte at Kina skulle bli vert­snasjon for de olymp­iske som­mer­lekene i 2008, ble det tent et håp hos mange. Et slikt arrange­ment ble sett på som en gyllen mulighet for det inter­nasjonale sam­fun­net til å legge press på de kine­siske myn­dighetene for å forbedre men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen i landet.

Det skulle vise seg at disse ønskene ikke ble inn­fridd. I tiden før OL ble det stadig rap­portert om grove brudd på men­neskerettighetene. I et forsøk på å “rense” OL-byen, ble hun­dretusen­er av men­nesker sendt til omsko­ler­ingsleir­er uten tiltale eller dom. Titusen­er ble tvunget til å for­late sine hjem grun­net den vold­somme utbyg­gin­gen av OL-anleggene, uten å få tilstrekke­lig kom­pen­sasjon for det. Det ble meldt om en utbredt bruk av tor­tur, og den statlige sen­suren av medi­ene ble skjer­pet. Et stort antall men­neskerettsak­tivis­ter ble satt i husar­rest eller arrestert. Fra World Asso­ci­a­tion of New­pa­pers og World Edi­tors Forum kom det meldinger om at minst 30 jour­nal­is­ter og 50 nettdis­si­den­ter satt fengslet i Kina.

Må ikke bli glemt

Folkvord håper nå på en forbedring av men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen i Kina.

– Håpet er at et stort fokus på men­neskerettighetene i Kina som vi nå har hatt, gjør at myn­dighetene forstår at de må gjøre noe med menneskerettighetssituasjonen.

Særlig håper han at myn­dighetene hold­er sitt åre­lange løfte om å forbedre og avskaffe den notoriske omsko­lerin­gen i lan­det. Han forteller at det fort­satt sit­ter svært mange kine­sere i straffearbeidsleirer.

– Dette er per­son­er som ble fjer­net fra Bei­jing for­di myn­dighetene ikke øns­ket at de skulle kon­tak­te de uten­landske besøk­ende som kom til lan­det, folk som rett og slett var i veien.

Folkvord poengter­er hvor vik­tig det er å fort­sette kam­p­en for menneskerettighetene.

– Vi håper det går rik­tig vei, men det er for tidlig å bedømme ennå. Det vik­tige er at kam­p­en for men­neskerettighetene i Kina fort­set­ter og ikke blir glemt nå når OL er over.

Om det er håp om at Hu Jia vil bli løs­latt før tiden, synes han er vanske­lig å spå.

– Hu Jias advokater ble hin­dret i å anke dom­men, og fengsels­dom­men mot ham står. Myn­dighetene har sagt at han først om et år kan søke løs­la­telse. Men når det er sagt, kan det alltid opp­stå muligheter for at en per­son slip­per ut av fengsel.

– Det vik­tige er at man oppret­thold­er fokuset på ham og ikke minst pass­er på hvor­dan situ­asjo­nen er for hans fam­i­lie, sier Folkvord.

Artikke­len ble først pub­lis­ert 9. okto­ber, og opp­datert 10. okto­ber etter avgjørelsen om Nobels fredspris.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen