Bekymret for helsen til fengslet kinesisk aktivist

Menneskerettighetsaktivisten Hu Jias kritikk av de kinesiske myndighetene har kostet ham dyrt.

Akti­vis­ten Hu Jia (35) ble arres­tert i desem­ber i fjor, etter å ha kri­ti­sert de kine­sis­ke myn­dig­he­te­ne for å ha brutt løf­te­ne om å bed­re men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen i lan­det før Bei­jing-OL. Han sit­ter fort­satt fengs­let, bekref­ter Gerald Kador Folk­vord, råd­gi­ver og Kina-eks­pert i Amne­sty Inter­na­tio­nal Nor­ge. Han kan for­tel­le om har­de til­stan­der i feng­se­let.

– Fami­li­en får av og til besø­ke ham under stren­ge vil­kår, men den størs­te bekym­rin­gen er akti­vis­tens dår­li­ge helse. Hu Jia har en lever­syk­dom, og fami­li­en fryk­ter at han ikke får de medi­si­ne­ne han tren­ger, sier Folk­vord.

– I et kine­sisk feng­sel er man ald­ri trygg på om man blir behand­let på ordent­lig måte. Jeg er bekym­ret for hva slags arbeid han er satt til å gjø­re i feng­se­let. Straff i form av fysisk arbeid kan være svært far­lig for ham på grunn av hans helse­til­stand, leg­ger han til.

Favoritt til fredsprisen

Hu Jia ble nevnt som en av favo­rit­te­ne til Nobels freds­pris for 2008, men Nobel­ko­mi­te­en valg­te å gi pri­sen til den fins­ke diplo­ma­ten Mart­ti Ahtisaari. På for­hånd had­de blant and­re leder for Insti­tutt for freds­forsk­ning Stein Tøn­nes­son tip­pet på Hu Jia og Gao Zhis­heng, en annen kine­sisk akti­vist, som vin­ne­re. Tøn­nes­son hev­der at Nobel­ko­mi­te­en len­ge har vært på utkikk etter en god kine­sisk kan­di­dat. Tiden var nå moden, sær­lig for­di som­mer-OL ikke før­te til de for­bed­rin­ge­ne i men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen man had­de ven­tet, frem­he­vet Tøn­nes­son.

Spe­ku­la­sjo­ne­ne om en freds­pris til kine­sis­ke akti­vis­ter fikk kine­sis­ke myn­dig­he­ter til å ryk­ke ut med en advar­sel i høst: en tals­mann for Kinas uten­riks­de­par­te­ment sa at man håpet på en «rik­tig avgjø­rel­se» og at Nobel­ko­mi­te­en ikke vil­le «såre følel­se­ne til det kine­sis­ke folk.»

Fra fek­ting under OL i Bei­jing 2008 (foto: Robert Sca­les) CC-lisens: by-nc-sa

Hu Jia reg­nes for å være den mest kjen­te av dagens kine­sis­ke regime­kri­ti­ke­re. Dalai Lama, som ble til­delt freds­pri­sen i 1989, er den hit­til enes­te kine­se­ren som har vun­net.

Fra miljøvern til menneskerettigheter

Hu Jia har i man­ge år vært en av Kinas mest kjen­te og betyd­nings­ful­le men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ter og dis­si­den­ter. Han star­tet sitt akti­vi­tets­ar­beid i uni­ver­si­tets­ti­den, da først og fremst gjen­nom miljø­verns­a­ker. Sene­re har han blant annet enga­sjert seg i arbei­det med å fore­byg­ge HIV og AIDS, og er sær­lig kjent for sitt enga­sje­ment for å løs­late poli­tis­ke fan­ger gjen­nom kam­pan­jer.

Men Hu Jias kamp for men­neske­ret­tig­he­te­ne og kri­tikk av myn­dig­he­te­ne har ikke gått upå­ak­tet hen, til tross for at Kinas grunn­lov stad­fes­ter inn­byg­ger­nes rett til å ytre seg fritt. Han har vært anholdt av poli­ti­et fle­re gan­ger, og har i måneds­lan­ge peri­oder vært satt under hus­ar­rest. Hu Jia har stilt krav om å få vite hvil­ken del av kine­sisk lov han blir dømt etter, men ankla­ge­ne mot ham har ofte vært ukla­re. Kri­mi­nel­le hand­lin­ger er vidt defi­nert, og involve­rer blant annet “sam­funns­fiendt­lig virk­som­het” og “for­styr­ring av offent­lig ro og orden.”

Under hus­ar­res­ten fort­sat­te han sitt arbeid med å spre infor­ma­sjon ved hjelp av blant annet e‑post og webka­me­ra, og på den måten har han vært i stand til å knyt­te for­bin­del­ser mel­lom kine­sis­ke akti­vis­ter og uten­ver­de­nen. Hu Jias kone, AIDS-akti­vis­ten Zeng Jinyan, skrev blogg fra tiden da hen­nes mann satt under hus­ar­rest. Blogg­si­den ble etter hvert inter­na­sjo­nalt kjent.

Arrestasjon og husarrest

Ved hjelp av et webka­me­ra del­tok Hu Jia i en par­la­men­ta­risk EU-høring i Brus­sel i novem­ber 2007. Tema­et for hørin­gen var men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen i Kina. Her kri­ti­ser­te han Kina for ikke å hol­de løf­te­ne om å bed­re men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen i lan­det før OL.

– Det er iro­nisk at en av per­sone­ne med ansvar for orga­ni­se­rin­gen av de olym­pis­ke leke­ne er lede­ren for byrå­et for offent­lig sik­ker­het, som er ansvar­lig for så man­ge brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne.

– Det er vel­dig alvor­lig at de offi­si­el­le løf­te­ne ikke blir holdt før leke­ne, uttal­te han.

Måne­den etter, den 27. desem­ber, brøt et titalls sivil­kled­de politi­menn seg inn i akti­vist­pa­rets lei­lig­het i Bei­jing. Hu Jia ble vare­tekts­fengs­let, og fle­re politi­menn ble igjen for å over­våke hans kone. Tele­fon- og inter­nett­for­bin­del­sen i lei­lig­he­ten ble brutt. Poli­ti­et gjen­nom­før­te raid mot fle­re and­re nett­dis­si­den­ter den sam­me dagen.

Presse­fri­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen Repor­te­re uten gren­ser hev­der at tids­punk­tet for rai­de­ne ikke var til­fel­dig, etter­som de fant sted sam­ti­dig med at det inter­na­sjo­na­le sam­fun­nets søke­lys var ret­tet mot dra­pet på Benazir Bhut­to i Pakis­tan. Orga­ni­sa­sjo­nen mener at de kine­sis­ke myn­dig­he­te­ne bruk­te den­ne anled­nin­gen til å slå ned på ytrings­fri­hets­ak­ti­vis­te­ne.

Hu Jia ble etter arresta­sjo­nen utsatt for 47 lang­va­ri­ge avhør. Han ble nek­tet besøk av fami­lie og advo­ka­ter, og med­ak­ti­vis­te­ne hans fikk ikke del­ta i retts­sa­ken. Advo­ka­te­ne fikk ikke mer enn tre dager på seg til å for­be­re­de saken. Den 3. april i år ble Hu Jia dømt til tre år og seks måne­ders feng­sel, til­talt for å ha “his­set opp til sam­funns­fiendt­lig virk­som­het.” I til­legg mis­tet han sine poli­tis­ke ret­tig­he­ter i ett år.

Arresta­sjo­nen og hus­ar­res­ten før­te til ster­ke reak­sjo­ner fra det inter­na­sjo­na­le sam­fun­net. TV-bil­de­ne av hans kone som ble satt i hus­ar­rest og nek­tet kon­takt med omver­de­nen, gikk ver­den over. Fle­re orga­ni­sa­sjo­ner kom på banen og kri­ti­ser­te det som fant sted, og stil­te krav om en løs­la­tel­se av Hu Jia, blant dem EU, Repor­te­re uten gren­ser og Amne­sty Inter­na­tio­nal. Mot­ak­sjo­ne­ne skul­le vise seg å være fånyt­tes, og Hu Jia ble sit­ten­de i feng­sel.

Fortsatt under observasjon

Hus­ar­res­ten av Hu Jias kone var­te ved i tiden fram mot OL, men like før åpnings­se­re­mo­ni­en for­svant hun spor­løst.

– Zeng Jinyan ble fjer­net fra Bei­jing og tvangs­flyt­tet til et annet sted, for å bli hind­ret i å ha kon­takt med inter­na­sjo­na­le jour­na­lis­ter, hev­der Folk­vord. Han kan for­tel­le at Zeng Jinyan frem­de­les er under streng obser­va­sjon av poli­ti­et.

Svømmehallen Watercube, OL i Beijing 2008 (foto: hazeMX)

Svøm­me­hal­len Water­cu­be, OL i Bei­jing 2008 (foto: hazeMX, pub­li­sert under en Crea­ti­ve Com­mons-lisens.)

– Hun er fort­satt strengt bevok­tet, og poli­ti­et pas­ser på at folk ikke slip­per inn til hen­ne og snak­ker med hen­ne.

Folk­vord er sær­lig bekym­ret for parets dat­ter Qian­ci, som ble født i novem­ber 2007.

– Det­te sped­bar­net vokser ikke bare opp uten sin far, men også hos en mor som nes­ten ikke har fri­het til å gå ut og hand­le og gjø­re den slags fun­da­men­ta­le ting, sier han. Qian­ci blir av Repor­te­re uten gren­ser reg­net for å være ver­dens yngs­te poli­tis­ke fan­ge.

Håpet som brast

Da den inter­na­sjo­na­le olym­pis­ke komi­té (IOC) i 2001 bestem­te at Kina skul­le bli verts­na­sjon for de olym­pis­ke som­mer­le­ke­ne i 2008, ble det tent et håp hos man­ge. Et slikt arran­ge­ment ble sett på som en gyl­len mulig­het for det inter­na­sjo­na­le sam­fun­net til å leg­ge press på de kine­sis­ke myn­dig­he­te­ne for å for­bed­re men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen i lan­det.

Det skul­le vise seg at dis­se øns­ke­ne ikke ble inn­fridd. I tiden før OL ble det sta­dig rap­por­tert om gro­ve brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne. I et for­søk på å “ren­se” OL-byen, ble hundre­tu­se­ner av men­nes­ker sendt til omsko­le­rings­lei­rer uten til­ta­le eller dom. Titu­se­ner ble tvun­get til å for­la­te sine hjem grun­net den vold­som­me utbyg­gin­gen av OL-anleg­ge­ne, uten å få til­strek­ke­lig kom­pen­sa­sjon for det. Det ble meldt om en utbredt bruk av tor­tur, og den stat­li­ge sen­su­ren av medie­ne ble skjer­pet. Et stort antall men­neske­retts­ak­ti­vis­ter ble satt i hus­ar­rest eller arres­tert. Fra World Associa­tion of New­pa­pers og World Edi­tors Forum kom det mel­din­ger om at minst 30 jour­na­lis­ter og 50 nett­dis­si­den­ter satt fengs­let i Kina.

Må ikke bli glemt

Folk­vord håper nå på en for­bed­ring av men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen i Kina.

– Håpet er at et stort fokus på men­neske­ret­tig­he­te­ne i Kina som vi nå har hatt, gjør at myn­dig­he­te­ne for­står at de må gjø­re noe med men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen.

Sær­lig håper han at myn­dig­he­te­ne hol­der sitt åre­lan­ge løf­te om å for­bed­re og avskaf­fe den noto­ris­ke omsko­le­rin­gen i lan­det. Han for­tel­ler at det fort­satt sit­ter svært man­ge kine­se­re i straffe­ar­beids­lei­rer.

– Det­te er per­soner som ble fjer­net fra Bei­jing for­di myn­dig­he­te­ne ikke øns­ket at de skul­le kon­tak­te de uten­lands­ke besø­ken­de som kom til lan­det, folk som rett og slett var i vei­en.

Folk­vord poeng­te­rer hvor vik­tig det er å fort­set­te kam­pen for men­neske­ret­tig­he­te­ne.

– Vi håper det går rik­tig vei, men det er for tid­lig å bedøm­me ennå. Det vik­ti­ge er at kam­pen for men­neske­ret­tig­he­te­ne i Kina fort­set­ter og ikke blir glemt nå når OL er over.

Om det er håp om at Hu Jia vil bli løs­latt før tiden, synes han er vans­ke­lig å spå.

– Hu Jias advo­ka­ter ble hind­ret i å anke dom­men, og feng­sels­dom­men mot ham står. Myn­dig­he­te­ne har sagt at han først om et år kan søke løs­la­tel­se. Men når det er sagt, kan det all­tid opp­stå mulig­he­ter for at en per­son slip­per ut av feng­sel.

– Det vik­ti­ge er at man opp­rett­hol­der foku­set på ham og ikke minst pas­ser på hvor­dan situa­sjo­nen er for hans fami­lie, sier Folk­vord.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert 9. okto­ber, og opp­da­tert 10. okto­ber etter avgjø­rel­sen om Nobels freds­pris.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen