Hvorfor hørte jeg ikke på Göran Persson?

Hvem gidder høre taler i virkeligheten når vi kan se dem på TV eller nett?

Stu­den­ter­sam­fun­net i Bergen er 75 år. I den anled­ning har de har lagd et imponerende Jubileum­spro­gram som i går kul­min­erte med Grung-fore­lesnin­gen 2009. Her for­t­alte den tidligere svenske statsmin­is­ter Göran Per­son om finan­skrise, kli­makrise og poli­tisk krise. 2009 er veival­genes år sier han.

Det tror jeg i hvert fall han sa, men jeg vet ikke, for jeg kom ikke til fore­draget. Jeg hadde bestemt at jeg skulle gå, men jeg gikk ikke. Da jeg i dag passerte for­di plakat­en som inviterte til fore­draget tenk­te jeg: Dumt jeg ikke fikk hørt Pers­son igår, nå han var i Bergen; men jeg har jo hørt ham så mange gange før på radio og tv, og jeg kan jo alltid gå på net­tet. Hvis ikke dette fore­draget lig­ger online, lig­ger det sikkert noe som likner.

Medieforskere som Joshua Mey­rowitz har pekt på at medi­ene senker poli­tik­erne ned til van­lige folk. Vi ser dem så ofte at de ikke mer frem­står som ledere, men bare like van­lige som oss. Men de samme feil og man­gler. Poli­tik­eren, ja selv statsmin­is­teren, er ikke mer så spe­siell. Göran Pers­son er spe­siell, men når det kom­mer til stykket er han visst likev­el ikke mer spe­siell enn at jeg heller gjorde noe annet da han talte.

Når har du selv vært og hørt på en poli­tisk tale eller et offentlig fore­drag med en kjent poli­tik­er? Hvor mange går på Youngstor­get når poli­tikere taler der? På Tor­gal­men­nin­gen i Bergen eller på tor­get i Fredrik­stad, Bodø, eller hvilken som helst annen by i Norge. Som regel er det tem­melig tynt med tilhørere. Selv når statsmin­is­teren taler er det god plass — i hvert fall i Bergen.

På den ene siden giv­er medi­ene poli­tik­erne opp­merk­somhet og gjør dem til folkek­jendis­er. Det skulle tilsi at vi møter opp, når de kom­mer til vår by for å holde tale. Men på den annen side har vi hørt og sett dem så mange gange før i medi­ene, og net­tet gir oss mulighet for å høre tal­en når vi selv skulle ønske det. Da er det god plass på tor­get når for eksem­pel en par­tiled­er som Liv Signe Navarsete (Sp) kom­mer for å holde tale.

Hvis en poli­tik­er ønsker å tiltrekke et pub­likum til sine offentlige pre­sen­tasjon­er, krev­er det at han eller hun klare å for­mulere seg retorisk engas­jerende og skape en attrak­tiv karis­ma­tisk karak­ter. Som for eksem­pel Barack Oba­ma. Da han talte i Berlin før han ble pres­i­dent møtte mer enn 200.000 men­nesker opp. Her var det ikke så god plass foran scenen.

Jeg tip­per at de 198.900 ikke kom så mye for å høre et poli­tisk pro­gram eller for å få lek­sjon­er i ver­dens til­stand. De kom for å høre taleren Barack Obama.

Obama i Berlin

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

 1. Knut A. Tornes says:

  Takk for en tankevekkende kom­men­tar, Kjeld­sen. Jeg ville også, muli­gens, nor­malt ha reson­nert som deg (og “folk flest”), men nå hadde jeg det priv­i­legium å være med som arrangør — og måtte der­for komme. Og jeg angr­er så defin­i­tivt ikke. 

  Göran Pers­son har nem­lig, i til­legg til sol­id sakkunnskap og poli­tisk pon­dus, noen retoriske fer­digheter som langt overgår det vi er vant med fra Jens, Jensen og andre norske top­poli­tikere. Pers­son evnet å gripe pub­likum på en måte jeg aldri har opplevd før, og det skyldes nok i stor grad hans bruk av de klas­siske retoriske virkemi­dler. Tilsynela­tende helt uanstrengt talte han tin­drende klart og tydelig — helt uten (skriftlig) manus, “fuske­lapp” eller syn­lige tenkepauser. Tal­en var like fullt used­van­lig veld­ispon­ert, med klare logiske reson­nementer og naturlige over­ganger mel­lom ele­mentene. Og han bruk­te et vell av språk­lige virkemi­dler som gjen­t­agelser og allit­terasjon (“tips og triks” som han også ga oss et innblikk under diskusjo­nen etter selve foredraget).

  Dette er ikke mitt fagfelt, men oppvis­nin­gen svarte til det lille jeg har lest om ide­a­lene i klas­sisk retorikk. Her burde langt flere, både leg­folk og fag­folk som deg, kjent sin besøkelses­tid — og tros­set mekanis­mene du så tankevekkende beskriv­er i kom­mentaren din. Imi­dler­tid: Stu­den­tra­dioen var til stede med opp­tak­sut­styr, så her kan det, hvis teknikken fungerte, finnes spen­nende ver­balt analy­se­ma­te­ri­ale for både retorikkstu­den­ter og ‑forskere.

 2. Takk for din kom­men­tar Knut,

  jeg forstår godt at du er glad for at du del­tok. Jeg ville som skrevet også gjerne ha hørt fore­draget — og hadde jo egentlig bestemt meg for å gå. Men dessverre forsvant jeg i hverda­gens møter og jobb. Min reson­nement var — som anty­det — ikke så mye argu­men­tasjon for ikke å gå, som det var en pleiende etter­rasjon­alis­er­ing etter det gikk opp for meg at jeg hadde mis­set noe inter­es­sant og relevant.

 3. For de som er inter­esserte kan Stu­den­tra­dioens opp­tak av Pers­son høres her: 

  Fore­drag Göran Persson

  Lyden er desverre ikke opti­mal, da vi ikke hadde muligheten til å koble til lydan­legget. Håper likev­el det kan være til nytte!

  Hilsen Mari, ans­varlig redak­tør i Studentradioen

til toppen