Hvilket menneske er du? Klasse 1 eller klasse 2?

I Skandinavia liker vi at mennesker er like. Derfor skjuler vi ulikheten retorisk. Likefullt deler vi språklig mennesker opp i klasser

For noen dager siden fløy jeg med SAS fra Nor­ge til utlan­det. Pur­se­ren i kabi­nen for­tal­te med vel­vil­lig og ser­vice­høf­lig stem­me om meny­en som vil­le bli ser­vert for rei­sen­de på Busi­ness class og Eco­no­my Extra. Til maten kun­ne man vel­ge mel­lom fle­re drikke­va­rer: brus, øl, vin. Og til kaf­fen kan­skje en Cog­nac? Alt inklu­dert i pri­sen. Det­te gjaldt de førs­te 10–12 rek­ker i fly­et. Da pur­se­ren had­de for­talt om de gode til­bud på Busi­ness class, og der­et­ter på Eco­no­my Extra, var hun nådd ned til Eco­no­my – og ikke noe eks­tra. Øre­ne spis­ser seg, hva kan man for­ven­te seg her nede bak. Sva­ret: Still­het. Ikke et ord, ikke en kiks, ingen kaf­fe eller te. Pur­se­ren kan selv­føl­ge­lig ikke si: «Og til dere bak i fly­et. Siden dere ikke har betalt full pris ser­ve­rer vi ikke kaf­fe til dere.

Men still­he­ten blir nes­ten pin­lig, for­di den gjør det så tyde­lig at det er for­skjell på folk: førs­te klas­se og annen klas­se, for­rest i fly­et og bakerst i fly­et.

Pur­se­ren utfør­te dår­lig reto­rikk – og dår­lig ser­vice. Hun skul­le hel­ler ha sagt som en annen pur­ser gjor­de det da jeg for noen måne­der siden også fløy med SAS. Etter hen­nes vel­komst og de inn­le­den­de for­ma­li­te­ter var over­stått, sa hun:

For de av våre gjes­ter som har valgt å rei­se på Busi­ness Class og Eco­no­my Extra vil vi ser­ve­re en lett anret­ning samt kal­de og var­me drik­ke. Hvis du har valgt å rei­se på Eco­no­my Class har du mulig­het for å kjø­pe mat og drik­ke.

Språ­ket ska­per frem­de­les et skil­le. Men nå frem­står det mind­re som fas­te karak­ter­trekk ved de som sit­ter for­rest og de som sit­ter bakerst, og mer som et fri­vil­lig valg. Jeg må kan­skje beta­le 20 kro­ner for en kaf­fe på rek­ke 32, men jeg har valgt det selv.

Ver­den er fylt med dår­lig ser­vice og dår­lig reto­rikk – og oftest er det to sider av sam­me sak. Hel­dig­vis skal det skal ikke sto­re språk­li­ge end­rin­ger til før det som er dår­lig kan bli bra.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Så hvis jeg tol­ker deg rik­tig her, så argu­men­te­rer du for at man skal opp­rett­hol­de klasse­skil­ler gjen­nom å skju­le dem reto­risk? Høres ut som busi­ness as usu­al, her i den vest­li­ge ver­den. ;-)

  2. Vel, busi­ness class as usu­al… Jeg er ikke helt sik­ker. Vi må lære å aksep­te­re at det er for­skjel­ler i i ver­den — og så må vi gjø­re noe med de for­skjel­ler vi ikke liker.

    Men der­for kan vi jo godt være høf­li­ge. Når du flyr øko­no­mi-klas­se er du godt klar over at du den­ne gang ikke had­de pen­ger (eller lyst?) til å fly busi­ness. Men der­for har du anta­ge­lig ikke noe øns­ke om å høre pur­se­ren for­tel­le deg det igjen.

    Og for res­ten … den bol­len de får på Busi­ness class er ikke såå god.…

til toppen