Kristianiabohemen som ble folkebibliotekenes far

Han var en av de verste ranglefantene i den beryktede Kristianiabohemen på 1880-tallet. Så korket Haakon Nyhuus igjen flaska, brettet opp ermene og ble Deichmans legendariske sjef.

I trappe­gan­gen opp til tred­je etas­je i Deich­manske bib­liotek i Oslo står en byste av en mann med fipp­skjegg, som ser beslutt­somt fram­for seg. De fær­reste som går for­bi, vet nok hvem dette er. Men Haakon Nyhu­us, som bysten forestiller, var ifølge Arne Kil­dal, mangeårig sjefs­bib­liotekar ved Bergen offentlige bib­liotek, den største begavelse i norsk folke­bib­liotekvesens his­to­rie. Nyhu­us foran­dret alt, mente Kil­dal. Fra å inn­føre åpne hyller, slik at lån­erne selv kunne gå rundt og bla i bøkene og velge dem som fris­tet, til å utforme ret­ningslin­jer for de norske folke­bib­liotekene. Han holdt fore­drag, skrev inn­legg i avisene og så det i det hele tatt som sin mis­jon å reformere bib­liotekvesenet. Da han døde for 100 år siden i år, bare 47 år gam­mel, ble det følt som et enormt tap. Ikke bare for bib­liotekene, men for hele lan­dets kul­turliv, skriv­er Nils Johan Ring­dal i Deich­manske bib­lioteks historie.

Ung og opposisjonell

Haakon Nyhu­us (1866–1913) kom opprin­nelig fra Trysil, der faren var bestyr­er for et sven­sk skogsel­skap og stort­ings­mann. Begge forel­drene døde tidlig, og han tilbrak­te mye av oppvek­sten hos en onkel i Sverige. Han vendte tilbake til hjem­lan­det for å ta artium i 1883 og ble stu­dent ved uni­ver­sitetet i Kris­tia­nia. Der kom han i kon­takt med Hans Jæger, led­er­skikkelsen i den såkalte Kris­tia­ni­abo­he­men. Den harde kjer­nen i bohemkret­sen besto av Jæger, kun­st­ner­paret Oda og Chris­t­ian Kro­hg, Haakon Nyhu­us og et titalls andre unge som var i oppo­sisjon til det rådende, borg­erlige sam­fun­net. Kun­st­nerne Edvard Munch og Frits Thaulow befant seg i ytterkan­ten av miljøet, sam­men med blant andre Oda Kro­hgs søster Bokken Las­son, som senere startet revysce­nen Chat Noir.

Haakon Nyhuus (1866-1913). Fotograf ukjent.

Haakon Nyhu­us (1866–1913). Fotograf ukjent.

Uttrykket Kris­tia­ni­abo­he­men fes­tet seg ettertrykke­lig da Hans Jæger i 1885 utga roma­nen Fra Kris­tia­nia-Bohê­men. Den han­dlet om lett gjenkjen­nelige per­son­er i bohem­miljøet. Også Haakon Nyhu­us fig­ur­erte, under navnet Gaarder eller “lille, tykke Gaarder” som han gjerne ble kalt. Både de ero­tiske scenene og den inngående beskriv­elsen av selv­mordet til en ung mann i bohemkret­sen gjorde at boka slo ned som en bombe. Boka ble beslaglagt av poli­ti­et etter bare noen timer i salg. Hans Jæger ble dømt til 80 dagers fengsel. Den skan­dalis­erte for­fat­teren ble ifølge Arne Gar­borg “Kris­tia­nia Bys store Mon­strum og Spetakel”. Jæger hadde gjort alvor av sitt lit­terære pro­gram, som var inspir­ert av den franske nat­u­ral­is­ten Émile Zola. Et av Kris­tia­ni­abo­he­mens berømte ni bud var: “Du skal skrive dit eget liv.”

Debuterte sammen med Jæger

Haakon Nyhu­us ful­gte også et stykke på vei dette budet. I 1888 ga han sam­men med Hans Jæger ut nov­el­le­sam­lin­gen Kris­tia­nia-billed­er. Nyhu­us’ nov­el­le hadde tit­te­len “Son­ja”. Bokken Las­son var mod­ell for den kvin­nelige hov­ed­per­so­n­en. Bohe­men fra Trysil skal ha vært ulykke­lig forels­ket i den livlige embets­man­ns­dat­teren fra Homansbyen.

Kris­tia­nia-billed­er ble stort sett møtt med taushet. Men både Arne Gar­borg og for­fat­terkol­le­gaen Hans Aan­rud var pos­i­tive til Nyhu­us’ nov­el­le. Lovor­dene fra disse to gjør at man kan lure på hva Nyhu­us kunne ha drevet det til hvis han hadde fort­satt sin for­fat­tergjern­ing, men­er Halvor Fos­li, Kris­tia­ni­abo­he­mens biograf. Nyhu­us skal også ha vært opphavs­mann til to av tek­stene i Hans Jægers Nov­el­let­ter, som kom året etter.

Det var med lige­frem for­færdelse at jeg saa hvorledes bøgerne haandteredes

Samværet med Jæger var ikke uten dra­matikk. På denne tida innledet Hans Jæger et forhold til Oda Kro­hg. Dette forhold­et, med sek­suelle skildringer langt forut for sin tid, var gjen­nom­gang­stemaet i trilo­gien Syk kjær­li­het som Jæger ga ut i årene 1893–1902. Trilo­gien ble for­budt i hele Nor­den. Mens forhold­et var på det mest tur­bu­lente delte Nyhu­us og Jæger hus. En dag var Jæger forsvun­net. Han hadde bestemt seg for å ta livet av seg. Men det ble med planene. I Syk kjær­li­het skriv­er Jæger at han synes synd på Gaarder (Nyhu­us), som må bo sam­men “me mei gale mann”.

Etter noen år tok Haakon Nyhu­us avskjed med bohem­miljøet. Ryk­tene ville ha det til at slek­ta i Trysil hen­tet ham hjem igjen. De ville få ham bort fra det tvil­somme sel­skapet han hadde havnet i og kan­skje pense ham inn på mer nyt­tige sysler. Nyhu­us var en fes­tløve, i den grad at han fikk pas­set sitt påskrevet i Kris­tia­ni­abo­he­mens tidsskrift Impres­sion­is­ten under vignetten “Fyll!”. Han gjorde seg også bemer­ket som skue­spiller i flere av Stu­den­ter­sam­fun­nets oppset­ninger. Særlig ble han hus­ket som bal­le­ri­na i stykket “Kjærlighe­dens seier eller Det forheksede pul­ver.” Mot slut­ten ram­let kjolen hans helt util­sik­tet av, fortelles det i Stu­den­ter­sam­fun­nets his­to­rie. “Som en liden kulerund amor­in, skju­lende sine yndighed­er… triller lille Haakon under den overfyldte sals frenetiske bifald ud mel­lom kulis­serne. Det var nydelig!”

Reiser til Chicago

Det var trolig i året 1890 Haakon Nyhu­us gikk om bord på Amerik­abåten, med bil­let­ten betalt av onke­len. Han endte opp i Chica­go hvor han etter hvert fikk seg en assis­ten­tjobb ved fag­bib­lioteket New­ber­ry Library. Han ble lagt merke til av sin sjef, den anerk­jente amerikanske bib­liotekaren William Fred­er­ic Poole, og avanserte raskt. Etter et par år ble han ansatt som led­er for kat­a­lo­gavdelin­gen ved Chica­go Pub­lic Library. Dette var en tid med en rivende utvikling i det amerikanske bib­liotekvesenet. Drøyt tyve år tidligere hadde Melvil Dewey lansert sin bane­bry­tende des­i­malk­las­si­fikasjon. Samme Dewey hadde også oppret­tet ver­dens første bib­liotek­skole i New York. En sterk demokrati- og folkeop­plysningsånd gjen­nom­syret bib­liotekene. Disse ide­a­lene sat­te ifølge Arne Kil­dal varige spor hos Nyhuus.

Chicago Public Library, bildet tatt mellom 1890 og 1901 (foto: Library of Congress)

Chica­go Pub­lic Library, bildet tatt mel­lom 1890 og 1901 (foto: Library of Congress)

Syv år senere var han tilbake igjen i Kris­tia­nia. Han hadde fått høre at det var plan­er om å reor­gan­is­ere Deich­man. 31-årin­gen som vendte hjem var en annen enn den som reiste ut. Han smak­te ikke lenger alko­hol. Og han hadde giftet seg med Kathin­ka (“Kin­ka”) Korsvig fra Kris­tiansand som han hadde møtt i Chica­go. I 1898 ble han sjef for Deich­manske bibliotek.

Moderniserer Deichman

Det var en for­mi­da­bel opp­gave som ven­tet. Deich­man hadde ennå ikke fått sin egen bygn­ing på Ham­mers­borg, og loka­lene i Kris­t­ian IVs gate var trange og dårlige. Bok­massen var elendig, per­son­alet uøvd og pub­likum savnet det Nyhu­us kalte “bib­liotekkul­tur”. “Det var med lige­frem for­færdelse at jeg saa hvorledes bøgerne haandtere­des”, skrev han i sin første årsmelding.

Han forsto at han måtte omforme bib­lioteket fra grun­nen av. Noen for­bilder fantes verken i Norge eller Nor­den. Han kunne heller ikke uten videre over­føre alt han hadde lært i USA, for­di bud­sjet­tet han fikk tildelt fra Oslo kom­mune ikke kunne sam­men­lik­nes med det de amerikanske bib­liotekene hadde å rutte med. 4000 kro­ner var satt av til bokkjøp til Deich­mans sen­tral­bib­liotek. De nye fil­ia­lene som var plan­lagt på Grøn­land-Kam­p­en, Grün­er­løk­ka, Sagene og Hegde­hau­gen fikk 2400 kro­ner hver.

Deichmanske under Nyhuus' ledelse åpnet i 1900 en egen ungdomsavdeling i Kristian IVs gate. (foto: Digitalt Museum, CC: by-sa)

Deich­manske under Nyhu­us’ ledelse åpnet i 1900 en egen ung­dom­savdel­ing i Kris­t­ian IVs gate. (foto: Dig­i­talt Muse­um, CC: by-sa)

Noe av det første han gjorde var å lage et nytt utlån­sre­gle­ment. Bib­lioteket skulle være åpent for alle, med en nedre alder­s­grense på 14 år. Rik­tig­nok ble enkelte bøk­er utstyrt med en stjerne. De kunne bare lånes med spe­siell tilla­telse fra bib­liotekaren. Som Arne Kil­dal skriv­er: “Man kan fun­dere over om Hans Jægers og Haakon Nyhu­us’ Nov­el­let­ter ble forsynt med stjerne!”

Han inn­førte lesesaler og åpne hyller, som nylig hadde bredt om seg både i USA og Eng­land. Dessuten tryk­te han kat­a­loger over bok­sam­lin­gen og laget et tidsskriftreg­is­ter. Det sist­nevnte var inspir­ert av hans gam­le sjef William Poole, som hadde utformet det første slike reg­is­teret. Og ikke minst tok han i bruk Deweys klas­si­fikasjon­ssys­tem. I løpet av tre år var hele bok­massen klas­si­fis­ert. Bok­sam­lin­gen ved Deich­man ble i Nyhu­us’ sjef­stid tre­doblet, fra 40.000 til 120.000 bind.

Parkbibliotek

Nyhu­us mente de nye fil­ia­lene på langt nær dekket behovet. For å nå enda flere oppret­tet han utlånsstasjon­er rundt om i byen. Han etablerte også såkalte park­bib­liotek, hvor bøk­er ble plassert ut i byens park­er og kunne lånes mot en avgift på fem øre per bok. Park­bib­liotekene var imi­dler­tid ingen suk­sess og ble snart lagt ned. Nyhu­us skal dessuten ha lekt med tanken om å utstyre sporvognene med bøker.

Han køyrde med strame tau­mar stødt, anten det var han sjølv eller andre som skulle dra lasset

Han engas­jerte seg også i bib­liotek­stel­let ellers i lan­det. Til­standen var sørgelig, oppdaget han. Lite penger, til­feldige bokinnkjøp og ukyn­dig ledelse var noe av det han bet seg merke i. Den ener­giske sjefs­bib­liotekaren lyk­tes i få kirke- og under­vis­ningsmin­is­teren til å ned­sette en komité for å utar­bei­de ret­ningslin­jer for folke­bib­liotekene. Nyhu­us ble bedt om å sitte i tre­mannskomitéen som i 1901 lev­erte innstill­in­gen Folke­bogsam­linger i Norge. Den ble ved­tatt av Stortinget året etter og fikk stor betyd­ning, også i de andre nordiske lan­dene. Blant de mange tiltak­ene var å utar­bei­de en forteg­nelse over bøk­er som pas­set for folke­bib­liotekene og å ansette en bib­liotekkyn­dig per­son som blant annet skulle stå for opplæring av bib­liotekar­er og føre tilsyn med sam­lin­gene. Denne per­so­n­en ble Haakon Nyhu­us, som skjøt­tet denne bis­till­in­gen ved siden av arbei­det ved Deich­man. Slik kom han i én per­son til å bli for­løper for det senere Statens bibliotektilsyn.

“Lag ein pjolter!”

Snart måtte han trekke seg fra still­in­gen som bib­liotek­sakkyn­dig for å vie seg til en annen opp­gave, redak­tør­jobben for det som skulle bli het­ende Aschehougs kon­ver­sasjon­slek­sikon. Det utkom i seks bind i årene 1906–13 og var det første selvs­tendi­ge, norske opp­slagsver­ket. Barn­domsven­nen, for­fat­teren Sven Moren, syntes Nyhu­us slet seg helt ut med dette dobbeltar­bei­det. Han kunne vel unne seg å slappe av litt innimel­lom. “Men nei. Han køyrde med strame tau­mar stødt, anten det var han sjølv eller andre som skulle dra las­set.” Selv om han var blitt avholds­mann, var han like gjest­fri. Vennene kom og gikk som før, forteller Moren. “Berre sit, sa han, berre driv på de! Lag ein pjolter! Han lo når vi andre lo – enda han hadde tankane sine i arbeidet.”

Deichmanske bibliotek - dagens hovedbygning som ble innviet i 1933, 20 år etter Nyhuus' død. (Foto: A.B. Wilse/Oslo Museum, 1936. CC: by-sa)

Deich­manske bib­liotek — dagens hov­ed­bygn­ing som ble innvi­et i 1933, 20 år etter Nyhu­us’ død. Foto: A.B. Wilse/Oslo Muse­um, 1936. CC: by-sa)

I årene som kom lanserte Nyhu­us flere forslag på bib­liotek­fel­tet. I 1907 tok han til orde for å opprette en norsk bib­liotek­skole. Denne utdan­nin­gen kom ikke i gang før lenge etter hans død, i 1940. Ras­kere gikk det med idéen om å etab­lere en interesseorga­ni­sa­sjon for å fremme bib­liotek­sak­en. Norsk Bib­liotek­foren­ing ble stiftet i 1913. Haakon Nyhu­us ble enstem­mig val­gt til første formann.

Men han rakk bare å ha vervet i et par måned­er. Første juledag 1913 døde Haakon Nyhu­us, etter å ha blitt ram­met av syk­dom­men pernisiøs ane­mi. Avis­er uansett par­ti­farge hyl­let ham. Også i USA og Sverige ble han min­net for sin innsats. Sven Moren besøk­te ham like før han døde. Da satt han i rullestol på balkon­gen og det var ikke mye igjen av ham, hus­ket Moren. Men han klaget ikke over noe. “Eg er nøgd med det som livet gav meg. Det var morosamt å vera til.”

Kilder:

Arne Kil­dal: Haakon Nyhu­us. Min­neskrift utgitt til hun­dreårs­da­gen for hans fød­sel. Oslo 1966.
Sven Moren: Møte og minne. Oslo 1971.
Halvor Fos­li: Kris­tia­ni­abo­he­men. Byen, miljøet, men­nes­ka. Oslo 1997.

(Red.anm: Artikke­len er opp­datert 22. mars 2013 med to fak­tapre­sis­eringer, se kommentarfeltet).

TEMA

L

itterat
ur

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

6 KOMMENTARER

 1. Takk for en flott artikkel om en av mine store hel­ter. Jeg synes denne artikke­len opp­sum­merte et spen­nende og betyd­ning­fullt liv.

 2. Gunvor Bolstad Rustad says:

  Veldig artig å lese dette! Tusen takk!

 3. Det står at Norsk Bib­liotek­foren­ing var en “fag­lig organisasjon
  for biblio­tek­an­satte”. Det var den ikke, og det har den aldri vært. Den var og er en inter­esse­or­gan­isas­jon “for bib­liotek­sak­ens fremme”, og på det kon­stituerende møtet i 1913 var det i til­legg til bib­liotekar­er bl.a. også en over­lær­er, en “bestyr­er”, en kirke­sanger og en politisjef.

  Blant de 359 betal­ende medlemmene (der­av 21 livs­varige) på den første offentlige medlem­slista fra 1914 fins det også et antall “kjøb­mend” og dipo­nen­ter, mange bokhan­dlere, borg­er­mestere, for­fat­tere, prester, redak­tør­er med mer.

  Les om NBF her:
  http://www.norskbibliotekforening.no/index.php?c=393&kat=Hva+er+NBF%3F

  I til­legg bør det pre­sis­eres at Kris­tia­nia­bo­he­men aldri opererte
  med ti, men ni bud. Budene var for øvrig ikke Jægers egne, men utfor­ma av riva­lene hans i denne løst organ­is­erte beveg­elsen, etter brud­det som skjed­de med Jæger på slut­ten av 1880-tallet.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Kristiania-bohemen

 4. Og hva om redak­tør­er, dispo­nen­ter og politimestre igjen ble syn­lige bibliotekforkjempere!

til toppen