Søknad uten bilag

Stortinget kan ikke votere over forslaget til innsyn i pasientjournaler "på tvers" slik det nå foreligger, skriver Georg Apenes.

Akku­rat mens den par­la­men­tariske klokken vis­er fem på 11, fremmes det av helses­tat­sråd Bjarne Håkon Hanssen et forslag om å lovh­jem­le adgang til innsyn i pasien­tjour­naler ‘på tvers’, som det het­er i norsk helse-jargon.

Det betyr at én dok­tor kan hente inn pasien­top­plysninger om sin pasient hos en annen dok­tor. Eller leg­e­spe­sial­ist. Eller syke­hus. Eller leg­e­sen­ter, fys­ioter­apeut eller tannlege. Kort sagt: Alle som vet litt av hvert om din helsetil­stand og ‑his­torikk.

Forslaget har møtt atskil­lig mot­stand på Stortinget. Ikke for­di man ikke innser behovet for å kunne hente pasien­top­plysninger man trenger. Men for­di all erfar­ing fra hånd­ter­ing av pasien­top­plysninger hit­til har vist at vi i dag ikke har sys­te­mer og løs­ninger som sikr­er kvalitet­spre­sisjon når pasien­top­plysninger hentes inn, lagres og over­føres. Mot­standerne ‘tror’ ikke at sen­si­tive per­son­op­plysninger lett kan komme på ville veier.

De vet det. Av erfar­ing blant annet gjen­nom Datatil­synets tilsynsvirksomhet.

— Denne bedrøvelige til­standen skal vi over­føre til his­to­rien. Det skal bli slutt på sloms, feilsend­ing og mist­il­lit, for­sikr­er Hanssen. Vi skal få til sys­te­mer og struk­tur­er, regler og en lojal regelet­ter­levelse i Helse-Norge som vil gi oss ikke et dårligere, men et bedre personvern.

Bjarne Håkon Hanssen er en triv­elig kar med opti­misme og sol­id frem­skrittstro. Jeg er ikke i tvil om han også er en godvil­jens mann som innser tillitens betyd­ning for både diag­nos­tikk og terapi.

Likev­el må vi kunne spørre: Hvor­for mon­ter­er ikke Hanssen dette regimet før han ber om lov til å bruke det? Hvor­for vil han ha ‘grønt lys’ før veien er strukket, skilt­ing opp­satt og alle veikryss sikret?

Et forslag som Leg­e­forenin­gen, Helsetil­synet, Datatil­synet og vik­tige pasien­tor­gan­isas­jon­er så klart advar­er mot, er det, etter min mening, util­st­edelig å invitere Stortinget til å votere over. Stortingets voter­ing­stema er nemlig:

1. En vel­ment plan­skisse, og

2. Tillitsvo­tum til stat­sråd Hansens og hans gode hensikter ?

Se også
Apenes’ tidligere kom­men­tar om pasien­tjour­naler og personvern
Mer om Datatil­synets høring­sut­talelse i saken
Den norske leg­e­foren­ings høringsuttalelse
Helsetil­synets høringsuttalelse

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen