Søknad uten bilag

Stortinget kan ikke votere over forslaget til innsyn i pasientjournaler "på tvers" slik det nå foreligger, skriver Georg Apenes.

Akku­rat mens den par­la­men­ta­ris­ke klok­ken viser fem på 11, frem­mes det av helse­stats­råd Bjar­ne Håkon Hans­sen et for­slag om å lov­hjem­le adgang til inn­syn i pasi­ent­jour­na­ler ‘på tvers’, som det heter i norsk helse-jar­gon.

Det betyr at én dok­tor kan hen­te inn pasi­ent­opp­lys­nin­ger om sin pasi­ent hos en annen dok­tor. Eller lege­spe­sia­list. Eller syke­hus. Eller lege­sen­ter, fysio­te­ra­peut eller tann­lege. Kort sagt: Alle som vet litt av hvert om din helse­til­stand og ‑his­to­rikk.

For­sla­get har møtt atskil­lig mot­stand på Stor­tin­get. Ikke for­di man ikke inn­ser beho­vet for å kun­ne hen­te pasi­ent­opp­lys­nin­ger man tren­ger. Men for­di all erfa­ring fra hånd­te­ring av pasi­ent­opp­lys­nin­ger hit­til har vist at vi i dag ikke har sys­te­mer og løs­nin­ger som sik­rer kva­li­tets­pre­si­sjon når pasi­ent­opp­lys­nin­ger hen­tes inn, lag­res og over­fø­res. Mot­stan­der­ne ‘tror’ ikke at sen­si­ti­ve per­son­opp­lys­nin­ger lett kan kom­me på vil­le vei­er.

De vet det. Av erfa­ring blant annet gjen­nom Data­til­sy­nets til­syns­virk­som­het.

— Den­ne bedrø­ve­li­ge til­stan­den skal vi over­fø­re til his­to­ri­en. Det skal bli slutt på sloms, feil­sen­ding og mis­til­lit, for­sik­rer Hans­sen. Vi skal få til sys­te­mer og struk­tu­rer, reg­ler og en lojal regel­et­ter­le­vel­se i Helse-Nor­ge som vil gi oss ikke et dår­li­ge­re, men et bed­re per­son­vern.

Bjar­ne Håkon Hans­sen er en tri­ve­lig kar med opti­mis­me og solid frem­skritts­tro. Jeg er ikke i tvil om han også er en god­vil­jens mann som inn­ser til­li­tens betyd­ning for både dia­gnos­tikk og tera­pi.

Like­vel må vi kun­ne spør­re: Hvor­for mon­te­rer ikke Hans­sen det­te regi­met før han ber om lov til å bru­ke det? Hvor­for vil han ha ‘grønt lys’ før vei­en er struk­ket, skil­ting opp­satt og alle vei­kryss sik­ret?

Et for­slag som Lege­for­enin­gen, Helse­til­sy­net, Data­til­sy­net og vik­ti­ge pasi­ent­or­ga­ni­sa­sjo­ner så klart adva­rer mot, er det, etter min mening, util­ste­de­lig å invi­te­re Stor­tin­get til å vote­re over. Stor­tin­gets vote­rings­tema er nem­lig:

1. En vel­ment plan­skis­se, og

2. Til­lits­vo­tum til stats­råd Han­sens og hans gode hen­sik­ter ?

Se også
Ape­nes’ tid­li­ge­re kom­men­tar om pasi­ent­jour­na­ler og per­son­vern
Mer om Data­til­sy­nets hørings­ut­ta­lel­se i saken
Den nors­ke lege­for­enings hørings­ut­ta­lel­se
Helse­til­sy­nets hørings­ut­ta­lel­se

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen