Dewey defeats Truman!

Under valgkamper i Norge har partimålinger monopol på å vurdere partienes sjanser til å kapre velgere på valgdagen. Slik bør det ikke være.

En par­timåling er en stemn­ingsrap­port som er gjort med et utvalg av poten­sielle vel­gere i befolknin­gen. Van­ligvis bruk­er byråene 2–3 dager på inter­vju­run­den, og resul­tatene blir gjerne pre­sen­tert i media et par dager deretter. De inter­vjuede rep­re­sen­ter­er et tverrsnitt av befolknin­gen, og de har blitt inter­vjuet for å gi svar på det ”alle” lur­er på i ukene før val­get: Hvem vin­ner valget?

Poli­tikere blir året rundt jaget av jour­nal­is­ter som vil ha dem til å kom­mentere par­ti­ets opp­slut­ning på den siste målin­gen. I ukene før et valg top­per det seg. Opp­til flere ganger i uken må poli­tik­erne stille opp og fork­lare det ferskeste part­ibarom­e­teret. – Hvor­for tror du dere vin­ner opp­slut­ning blant vel­gerne? – Hva er det som gjør at dere fall­er så mye i forhold til for­rige uke? – Hvor­for stiger dere på den ene målin­gen og synker på den andre? De erfarne og medievante poli­tik­erne er kloke av skade og har lært seg å svare. – Nå er jo dette bare én enkelt måling… De vet nem­lig at ting kan endre seg fort i politikken.

Par­timålinger under val­gkam­per har en funksjon, og den er å gi poli­tikere, media og vel­gere en pekepinn vel­ger­strømnin­gene her og nå. Folk har gjen­nom par­timålinger en mulighet for å gi uttrykk for til­fred­shet eller mis­nøye med reg­jer­ingspar­tienes nåværende poli­tikk eller oppo­sisjo­nens utspill. Prob­le­mer opp­står der­i­mot når man slut­ter å se på målin­gene som en sam­tidig stemn­ingsrap­port, og beg­yn­ner å bruke målin­gene uten­for deres kom­petanseom­råde, nem­lig til prediksjon.

Flere amerikanske avis­er fikk seg et skudd for bau­gen da de i 1948, før val­get fak­tisk hadde fun­net sted, proklamerte Dewey som vin­ner av det amerikanske pres­i­dent­val­get mel­lom ham og Truman.

Sak­set fra Ken­ne­saw Uni­ver­si­ty kan vi lese at:

New York Times declared “Thomas E. Dewey’s Elec­tion as Pres­i­dent is a Fore­gone Con­clu­sion.” Top poll­sters pre­dict­ed a Dewey win, as did lead­ing nation­al polit­i­cal writ­ers. Head­line after head­line screamed Dewey as President.

Da Tru­man hadde gått seirende ut av det pres­i­dent­val­get ble han avbildet glisende fra øre til øre med et eksem­plar av Chica­go Tri­bune (se bilde), hvor topp­sak­en var ”Dewey defeats Truman”.

Truman overrasket meningsmålerne (foto: Harry S. Truman Library and Museum)

Tru­man over­ras­ket meningsmålerne (foto: Har­ry S. Tru­man Library and Museum)

Om det var pin­lig for media var det desto mer kri­tisk for meningsmålingsin­sti­tut­tene, og spe­sielt for George Gallup, som 12 år tidligere hadde fått sitt gjen­nom­brudd med sin nye og forbedrede målingsme­tode basert på til­feldig utvalg. Ifølge hans bereg­ninger skulle Dewey vinne med mel­lom 5 og 15 pros­ent­po­eng. Det er godt mulig at det stemte – på det tid­spunk­tet målin­gene ble fore­tatt. Siste måling ble gjen­nom­ført tre uker før valget.

La oss se på spørsmålet respon­den­ter van­ligvis må svare på i en under­søkelse: Hvilket par­ti ville du ha stemt på der­som det var valg i morgen?

Legg merke til den hypotetiske for­mu­lerin­gen. Det er ikke ofte det er valg i mor­gen, og dette vet også vel­gerne. Noen bruk­er anled­nin­gen til å gi et spark til ”sitt” par­ti, som de er skuf­fet over på en del områder, men som de når val­gda­gen kom­mer likev­el ender opp med å stemme på. Andre men­er opprik­tig at de har endret par­tiprefer­anser, men kan hende har de den opp­fat­nin­gen på grunn av en hen­delse som akku­rat da er sterkt belyst i media. På val­gda­gen kan det være andre ting som opp­tar dem. Andre igjen svar­er det samme par­ti­et som de alltid har stemt på, og som de kom­mer til å stemme på også ved neste valg. Men denne grup­pen blir stadig min­dre, og dessuten er det ”swing voter”-gruppen som tip­per val­gene i avgjørende ret­ning og der­for er mest inter­es­sant ut fra et prediksjonsperspektiv.

I noen land er opp­slut­nin­gen om parti­er fremde­les tem­melig sta­bil. Som oftest gjelder dette i land hvor det eksis­ter­er sterke kon­flik­tlin­jer av religiøs og/eller etnisk karak­ter. Tren­den i Norge og mange andre demokrati­er, der­i­mot, er at færre vel­gere binder seg til ett par­ti livet gjen­nom. Par­timålinger kan doku­mentere disse endrin­gene når de har skjedd, men er ikke i stand til å forut­si hva som kom­mer til å skje framover i tid.

Finnes det noen metoder som klar­er å forut­si valg med rimelig bra pre­sisjon? Det vil vi komme nærmere inn på i seinere inn­legg på Val­gbloggen.

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen