Prediksjon 1 måned før valget

Prediksjon per fredag 14.8.: Ap 33.5%, Regjering 47.4%, Venstre 5.0%, opposisjon 49.6%.

Slik er alt­så pre­dik­sjo­nen én måned før valg­da­gen. De som øns­ker kan føl­ge pre­dik­sjo­ne­ne som opp­da­te­res dag­lig på lin­ke­ne som nev­nes under.

pred1a

Totalt er det fire grup­per med i for­sø­ket. To av grup­pe­ne skal for­ut­si Arbei­der­par­ti­et og regje­rings­par­ti­enes opp­slut­ning på valg­da­gen. Den ene av dis­se er en intern grup­pe bestå­en­de av akti­ve Arbei­der­parti­med­lem­mer. For at de skal kun­ne gi en så nøy­tral vur­de­ring som mulig vil deres pre­dik­sjo­ner ikke bli offent­lig­gjort før val­get er over. Den and­re grup­pen, der­imot, består ikke av akti­ve parti­med­lem­mer. Deres dag­li­ge pre­dik­sjo­ner er til­gjen­ge­lig for and­re, og kan sees på for­si­den uten at man er del­ta­ker.

På lik­nen­de vis er det to grup­per som skal for­ut­si Venst­re og oppo­si­sjons­par­ti­enes opp­slut­ning på valg­da­gen. Fra grup­pen uten akti­ve parti­med­lem­mer kan du se pre­dik­sjo­ne­ne for Venst­re og oppo­si­sjo­nen.

Der­som du synes den­ne meto­den hør­tes spen­nen­de ut kan du del­ta i info-ver­sjo­nen vår. Den­ne ver­sjo­nen er ikke del av eks­pe­ri­men­tet, men er kun til for­lys­tel­se og infor­ma­sjon om meto­den. I det­te pre­dik­sjons­mar­ke­det skal du være med å bereg­ne sann­syn­lig­he­ten for at den rødgrøn­ne regje­rin­gen får fle­re stem­mer enn de fire oppo­si­sjons­par­ti­ene på Stor­tin­get, og omvendt, sann­syn­lig­he­ten for at oppo­si­sjons­par­ti­ene på Stor­tin­get får fle­re stem­mer enn regje­rings­par­ti­ene.

Opp­leg­get er alt­så noe anner­le­des enn i de and­re grup­pe­ne. Du skal ikke tip­pe opp­slut­ning i pro­sent­po­eng for de to blok­ke­ne, men hvem av de som får flest stem­mer.

Det­te er uskyl­dig moro, det er ingen pre­mi­er involvert. Siden det er en info-ver­sjon kan du hel­ler ikke for­ven­te sær­lig med ”kunde­ser­vice”.

Du regist­re­rer deg på past2009.uib.no/info.

Du tren­ger et nøk­kel­ord, og det er: Info

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

  1. når dere for­kor­ter måned, heter det md. (ikke mnd)

  2. En sjekk på Språk­rå­dets sider viser at du har rett, hvis vi skal hol­de oss til den nor­men. Lis­ten viser imid­ler­tid at mnd. ikke er ukjent, i hvert fall!

  3. Dani­el,

    takk for ret­tin­gen. Det er nå end­ret til «måned» i tit­te­len.

  4. Spen­nen­de å se at dagens (9.september) pre­dik­sjo­ner lig­ger så nært tal­le­ne fra 14.august. Over­ras­ken­de at AP og regje­rin­gen lig­ger så høyt som hhv 34,95 og 48,89 %. Det­te er mye høy­ere enn menings­må­lin­ge­ne.

    Skul­le gjer­ne ha sett at det lå ut mer infor­ma­sjon om hvor­dan det­te gjø­res.

til toppen