Prediksjon 1 måned før valget

Prediksjon per fredag 14.8.: Ap 33.5%, Regjering 47.4%, Venstre 5.0%, opposisjon 49.6%.

Slik er alt­så predik­sjo­nen én måned før val­gda­gen. De som ønsker kan følge predik­sjonene som opp­dateres daglig på linkene som nevnes under.

pred1a

Totalt er det fire grup­per med i forsøket. To av grup­pene skal forut­si Arbei­der­par­ti­et og reg­jer­ingspar­tienes opp­slut­ning på val­gda­gen. Den ene av disse er en intern gruppe bestående av aktive Arbei­der­par­timedlem­mer. For at de skal kunne gi en så nøy­tral vur­der­ing som mulig vil deres predik­sjon­er ikke bli offentlig­gjort før val­get er over. Den andre grup­pen, der­i­mot, består ikke av aktive par­timedlem­mer. Deres daglige predik­sjon­er er tilgjen­gelig for andre, og kan sees på for­si­den uten at man er deltaker.

På lik­nende vis er det to grup­per som skal forut­si Ven­stre og oppo­sisjon­spar­tienes opp­slut­ning på val­gda­gen. Fra grup­pen uten aktive par­timedlem­mer kan du se predik­sjonene for Ven­stre og oppo­sisjo­nen.

Der­som du synes denne meto­den hørtes spen­nende ut kan du delta i info-ver­sjo­nen vår. Denne ver­sjo­nen er ikke del av eksper­i­mentet, men er kun til forlys­telse og infor­masjon om meto­den. I dette predik­sjon­s­markedet skal du være med å bereg­ne sannsyn­ligheten for at den rød­grønne reg­jerin­gen får flere stem­mer enn de fire oppo­sisjon­spar­tiene på Stortinget, og omvendt, sannsyn­ligheten for at oppo­sisjon­spar­tiene på Stortinget får flere stem­mer enn regjeringspartiene. 

Opp­legget er alt­så noe annerledes enn i de andre grup­pene. Du skal ikke tippe opp­slut­ning i pros­ent­po­eng for de to blokkene, men hvem av de som får flest stemmer.

Dette er uskyldig moro, det er ingen pre­mier involvert. Siden det er en info-ver­sjon kan du heller ikke for­vente særlig med ”kun­de­ser­vice”.

Du reg­istr­erer deg på past2009.uib.no/info.

Du trenger et nøkkelord, og det er: Info

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

  1. når dere forko­rter måned, het­er det md. (ikke mnd)

  2. En sjekk på Språkrådets sider vis­er at du har rett, hvis vi skal holde oss til den nor­men. Lis­ten vis­er imi­dler­tid at mnd. ikke er ukjent, i hvert fall!

  3. Daniel,

    takk for ret­tin­gen. Det er nå endret til “måned” i tittelen.

  4. Spen­nende å se at dagens (9.september) predik­sjon­er lig­ger så nært tal­lene fra 14.august. Over­rask­ende at AP og reg­jerin­gen lig­ger så høyt som hhv 34,95 og 48,89 %. Dette er mye høyere enn meningsmålingene. 

    Skulle gjerne ha sett at det lå ut mer infor­masjon om hvor­dan dette gjøres.

til toppen