Mer enn bare ord. Hva norske politikere kan lære av Barack Obama

Veltalenheten som gjør Obama til en karismatisk og overbevisende politiker, kan også norske politikere bruke.

Hvis nors­ke poli­ti­ke­re uten noen til­pas­ning for­sø­ker å tale som USAs pre­si­dent, vil det utvil­somt slå feil. Ikke desto mind­re kan de lære mye av å se hva Oba­ma gjør. Ja, alle som vil for­mid­le et bud­skap, har noe å lære av Oba­mas reto­rikk.

I 1966 kom den aner­kjen­te ame­ri­kans­ke sam­funns­fors­ke­ren Har­ry Eck­stein til Nor­ge. Han beskrev de nors­ke poli­ti­ker­nes sær­li­ge legi­ti­mi­tet og auto­ri­tet — eller kan­skje ret­te­re man­gel på auto­ri­tet: «Det for­nems­te, selv blant par­la­men­ta­ri­ke­re,» und­rer han seg, «er å frem­stå som en van­lig kar, prak­tisk og med folke­vett, vel bevand­ret i glans­løse kjens­gjer­nin­ger, tem­me­lig ufiks, ikke impo­nert av — ja for­le­gen over suk­sess.» Man utvi­ser, skri­ver han om nors­ke poli­tis­ke tale­re, en mono­ton frem­fø­ring og en upyn­tet stil.

Her til lands liker vi ikke at noen stik­ker seg ut, er spe­si­el­le, eller viser seg frem. Der­for må du ikke vir­ke reto­risk vel­for­mu­lert når du hol­der tale. Det vir­ker nem­lig falskt, for­be­redt og utro­ver­dig. I ste­det bør du bru­ke dag­lig­dag­se, van­li­ge for­mu­le­rin­ger. For da vet vi at du er en van­lig per­son — som oss selv. Tale­re som bru­ker bil­der, meta­fo­rer og sto­re ord og appel­le­rer til visjo­ner og håp, vek­ker mis­tro. Sik­ker form er til­lært, og der­for kuns­tig og utven­dig. Jo flot­te­re du uttryk­ker deg, desto tom­me­re er det du sier. Eller ver­re: desto stør­re er risi­ko­en for at du mani­pu­le­rer oss.

Men hva med Barack Oba­ma? Alle els­ker jo Oba­ma — også nord­menn. Og han bru­ker bil­der, meta­fo­rer og sto­re ord. Han appel­le­rer til visjo­ner og håp. Kan nors­ke poli­ti­ke­re gjø­re det sam­me? Er ikke hans stil nett­opp anti­te­sen til det nors­ke krav om jord­nær, natur­lig og auten­tisk reto­rikk? Vil den ikke vir­ke frem­med­ar­tet, falsk og pom­pøs i mun­nen på våre poli­ti­ke­re?

Så hva skal nors­ke poli­ti­ke­re gjø­re? Hva er Oba­mas hem­me­lig­het? Se nær­me­re i det nye num­mer av tids­skrif­tet Pro­sa eller les hele artik­ke­len om Oba­ma på Pro­sas hjem­me­side.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Stor­tings­val­get i 2009, var noen år siden. Like­vel er det ikke noe som fan­ger oss nok til en debatt. Er ikke det et para­doks i seg selv? Hva er det med oss nord­menn, som gjør at vi ikke kla­rer å nå igjen­nom til oss selv. Beskri­vel­se av norsk og ame­ri­kansk poli­tis­ke reto­rikk og språk­bruk, er det ikke så mye å si på. Men hvor­for tref­fer det oss ikke i magen, hode eller vek­ker føle­le­ser, som beve­ger oss i en ret­ning? Hvor­for blir det bare greit nok. Og fer­dig med det? Hva sier for­fat­te­ren selv om det­te?

til toppen