Mer enn bare ord. Hva norske politikere kan lære av Barack Obama

Veltalenheten som gjør Obama til en karismatisk og overbevisende politiker, kan også norske politikere bruke.

Hvis norske poli­tikere uten noen tilpas­ning forsøk­er å tale som USAs pres­i­dent, vil det utvil­somt slå feil. Ikke desto min­dre kan de lære mye av å se hva Oba­ma gjør. Ja, alle som vil formi­dle et bud­skap, har noe å lære av Oba­mas retorikk.

I 1966 kom den anerk­jente amerikanske sam­funns­forskeren Har­ry Eck­stein til Norge. Han beskrev de norske poli­tik­ernes særlige legit­imitet og autoritet — eller kan­skje ret­tere man­gel på autoritet: «Det fornem­ste, selv blant par­la­men­tarikere,» undr­er han seg, «er å frem­stå som en van­lig kar, prak­tisk og med folkevett, vel bevan­dret i glansløse kjens­g­jerninger, tem­melig ufiks, ikke impon­ert av — ja for­legen over suk­sess.» Man utvis­er, skriv­er han om norske poli­tiske talere, en monot­on frem­føring og en upyn­tet stil.

Her til lands lik­er vi ikke at noen stikker seg ut, er spe­sielle, eller vis­er seg frem. Der­for må du ikke virke retorisk velfor­mulert når du hold­er tale. Det virk­er nem­lig fal­skt, for­beredt og utro­verdig. I stedet bør du bruke dagligdagse, van­lige for­mu­leringer. For da vet vi at du er en van­lig per­son — som oss selv. Talere som bruk­er bilder, metafor­er og store ord og appellerer til visjon­er og håp, vekker mis­tro. Sikker form er tillært, og der­for kun­stig og utvendig. Jo flot­tere du uttrykker deg, desto tom­mere er det du sier. Eller verre: desto større er risikoen for at du manip­ulerer oss.

Men hva med Barack Oba­ma? Alle elsker jo Oba­ma — også nord­menn. Og han bruk­er bilder, metafor­er og store ord. Han appellerer til visjon­er og håp. Kan norske poli­tikere gjøre det samme? Er ikke hans stil net­topp antite­sen til det norske krav om jord­nær, naturlig og aut­en­tisk retorikk? Vil den ikke virke fremmedartet, fal­sk og pom­pøs i munnen på våre politikere?

Så hva skal norske poli­tikere gjøre? Hva er Oba­mas hem­me­lighet? Se nærmere i det nye num­mer av tidsskriftet Prosa eller les hele artikke­len om Oba­ma på Prosas hjemme­side.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Stort­ingsval­get i 2009, var noen år siden. Likev­el er det ikke noe som fanger oss nok til en debatt. Er ikke det et paradoks i seg selv? Hva er det med oss nord­menn, som gjør at vi ikke klar­er å nå igjen­nom til oss selv. Beskriv­else av norsk og amerikan­sk poli­tiske retorikk og språk­bruk, er det ikke så mye å si på. Men hvor­for tre­f­fer det oss ikke i magen, hode eller vekker føle­leser, som beveg­er oss i en ret­ning? Hvor­for blir det bare gre­it nok. Og fer­dig med det? Hva sier for­fat­teren selv om dette?

til toppen