Med andres ord

Vil du til konferanse om politisk taleskriving? Her får du noe for pengene - uten å betale!

Pro­sjek­tet Virk­som­me ord og Reto­rikk­pro­gram­met ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen invi­te­rer til kon­fe­ran­se om poli­tisk tale­skri­ving man­dag 7. desem­ber. Kon­fe­ran­sen blir holdt i Egget på Stu­dent­sen­te­ret, og varer fra kl. 9 — 16.

Pro­fes­sor Mar­tin J. Med­hurst fra Baylor Uni­ver­sity, Texas, vil inn­le­de om tale­skri­vin­gens his­to­ris­ke utvik­ling i USA. Den aner­kjen­te bri­tis­ke tale­skri­ver dr. Susan Jones vil gjø­re rede for mulig­he­ter og utford­rin­ger knyt­tet til tale­skriv­ning i vår tid.

I til­legg kom­mer Mina Ger­hard­sen fra Stats­mi­nis­te­rens kon­tor i Nor­ge, og Moa Ber­g­löf, som er tale­skri­ver for Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Fred­rik Rein­feldt, for å bely­se tema­et fra et skan­di­na­visk per­spek­tiv.

Kon­fe­ran­sen vil være av inter­es­se for stu­den­ter, fors­ke­re, poli­ti­ke­re, jour­na­lis­ter og alle som arbei­der med poli­tikk og kom­mu­ni­ka­sjon. Kon­fe­ran­sen er gra­tis, og alle inter­es­ser­te er vel­kom­ne.

Det vil kom­me et mer detal­jert pro­gram, men du kan alle­re­de nå mel­de deg på ved å sen­de mail til koor­di­na­tor Linn Lor­gen på linn.lorgen@student.uib.no

Med venn­lig hil­sen

Jens E. Kjeld­sen og Anders Johan­sen

Infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap (UiB)

TEMA

R

etorikk

102 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Avatar
    Gisle Birkeland says:

    Det­te blir jo utro­lig bra:-) Gle­der meg!

  2. Jørn Arne Saltnes says:

    Det­te blir jo helt rått:-) Gle­der meg mas­se!

til toppen