Med andres ord

Vil du til konferanse om politisk taleskriving? Her får du noe for pengene - uten å betale!

Pros­jek­tet Virk­somme ord og Retorikkpro­gram­met ved Uni­ver­sitetet i Bergen inviter­er til kon­fer­anse om poli­tisk taleskriv­ing mandag 7. desem­ber. Kon­fer­ansen blir holdt i Egget på Stu­dentsen­teret, og var­er fra kl. 9 — 16.

Pro­fes­sor Mar­tin J. Med­hurst fra Bay­lor Uni­ver­si­ty, Texas, vil innlede om taleskrivin­gens his­toriske utvikling i USA. Den anerk­jente britiske taleskriv­er dr. Susan Jones vil gjøre rede for muligheter og utfor­dringer knyt­tet til taleskrivn­ing i vår tid.

I til­legg kom­mer Mina Ger­hard­sen fra Statsmin­is­terens kon­tor i Norge, og Moa Berglöf, som er taleskriv­er for Sveriges statsmin­is­ter Fredrik Rein­feldt, for å bel­yse temaet fra et skan­di­navisk perspektiv.

Kon­fer­ansen vil være av inter­esse for stu­den­ter, forskere, poli­tikere, jour­nal­is­ter og alle som arbei­der med poli­tikk og kom­mu­nikasjon. Kon­fer­ansen er gratis, og alle inter­esserte er velkomne.

Det vil komme et mer detal­jert pro­gram, men du kan allerede nå melde deg på ved å sende mail til koor­di­na­tor Linn Lor­gen på linn.lorgen@student.uib.no

Med vennlig hilsen

Jens E. Kjeld­sen og Anders Johansen

Infor­masjons- og medieviten­skap (UiB)

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Gisle Birkeland says:

    Dette blir jo utrolig bra:-) Gled­er meg!

  2. Jørn Arne Saltnes says:

    Dette blir jo helt rått:-) Gled­er meg masse!

til toppen