Storberget dobler

Justisministerens forsvar for datalagringsdirektivet er preget av pliktretorikk og fravær av begeistring.

I Poli­tisk kvar­ter på NRK man­dag 19. okto­ber, opp­lys­te Trond Helle­land fra Høy­res stor­tings­grup­pe at EUs data­lag­rings­di­rek­tiv nær­mest er rekvi­rert av ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter for å kun­ne være dem til hjelp i kam­pen mot ter­ro­ris­me og annen alvor­lig kri­mi­na­li­tet. Helle­land synes det­te er en vans­ke­lig sak for et par­ti som tra­di­sjo­nelt har stått gans­ke støtt på sitt libe­ra­le verdifundament. 

Kan­skje for­kla­rer den­ne obser­va­sjo­nen det fra­væ­ret av begeist­ring som pre­ger jus­tis­mi­nis­ter Stor­ber­gets pliktre­to­rikk etter val­get. I hans par­ti har man his­to­risk sett ikke stått på mode­ra­sjons­lin­jen i over­våk­nings­spørs­mål, men nå opp­le­ver stats­rå­den for lov og rett tun­ge stun­der i sli­tet for å vir­ke skrå­sik­ker på noe de aller fles­te for lengst har sett tve­ty­dig­he­ten av.

Like­vel er det under­lig at en rime­lig og for­stan­dig poli­ti­ker som Knut Stor­ber­get som har et helt depar­te­ment til å fin­ne frem argu­men­ter til bruk for seg, ikke har bed­re kort på hånden:

— Hvis vi ser på noen av poli­ti­ets størs­te saker de sis­te 20 åre­ne, er vel­dig mye blitt løst ved å kon­trol­le­re tra­fikk­data, sier han til Aften­pos­ten 15. okto­ber. Hvor­et­ter han gir oss eksempler.

Det førs­te er Bane­heia­sa­ken. En stygg sak. Dom­me­ne fra Ting­ret­ten og Lag­manns­ret­ten er offent­lig til­gjen­ge­li­ge. Men der er det ikke spor av avgjø­ren­de momen­ter for fel­lin­gen av de to gjer­nings­men­ne­ne fra grans­king av lag­re­de tra­fikk­data. Jeg har mis­tan­ke om at nær­me­re stu­di­er av NOKAS- og Munch-sake­ne vil­le kun­ne bekref­te lag­rin­gens mar­gi­na­le betyd­ning for utfal­le­ne i rettsapparatet.

Stor­ber­get går inn for 12 måne­ders lag­ring. Begrun­nel­sen er av det enk­le sla­get: Det er det tids­rom­met de fles­te lan­de­ne innen EØS-fami­li­en har eller vil lan­de på.

Sam­ti­dig ral­je­rer Stor­ber­get over de som mener at det skal være en avgjø­ren­de for­skjell på dagens nød­ven­di­ge prak­sis i for­bin­del­se med tek­nisk kon­troll og fak­tu­re­ring av abon­ne­men­te­ne og de seks lag­rings­må­ne­de­ne som Høy­re, men ikke Jus­tis­mi­nis­te­ren går inn for – Pytt, pytt – hva er et par måneder…

Og: Etter­som man­ge pri­mær­le­ger og helse­in­sti­tu­sjo­ner tar og lag­rer blod­prø­ver, kun­ne det da være prak­tisk om de send­te en liten skvett til Kripos sam­ti­dig. – Kjekt å ha ?

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Og så kan jo også poli­ti­ke­re som dri­ver poli­tikk «med fra­vær av begeist­ring» være et sym­ptom på at dis­se poli­ti­ker­ne har dår­lig bein i nesa.

til toppen