Storberget dobler

Justisministerens forsvar for datalagringsdirektivet er preget av pliktretorikk og fravær av begeistring.

I Poli­tisk kvarter på NRK mandag 19. okto­ber, opplyste Trond Hel­le­land fra Høyres stort­ings­gruppe at EUs data­la­grings­di­rek­tiv nærmest er rekvir­ert av amerikanske myn­digheter for å kunne være dem til hjelp i kam­p­en mot ter­ror­isme og annen alvorlig krim­i­nalitet. Hel­le­land synes dette er en vanske­lig sak for et par­ti som tradis­jonelt har stått ganske støtt på sitt lib­erale verdifundament. 

Kan­skje fork­lar­er denne obser­vasjo­nen det fraværet av begeistring som preger justismin­is­ter Stor­ber­gets plik­tre­torikk etter val­get. I hans par­ti har man his­torisk sett ikke stått på mod­erasjon­slin­jen i overvåkn­ingsspørsmål, men nå opplever stat­srå­den for lov og rett tunge stun­der i slitet for å virke skråsikker på noe de aller fleste for lengst har sett tvety­digheten av.

Likev­el er det under­lig at en rimelig og for­standig poli­tik­er som Knut Stor­ber­get som har et helt departe­ment til å finne frem argu­menter til bruk for seg, ikke har bedre kort på hånden:

— Hvis vi ser på noen av poli­ti­ets største sak­er de siste 20 årene, er veldig mye blitt løst ved å kon­trollere trafikkda­ta, sier han til Aften­posten 15. okto­ber. Hvoret­ter han gir oss eksempler.

Det første er Bane­heiasak­en. En stygg sak. Dommene fra Tin­gret­ten og Lag­mannsret­ten er offentlig tilgjen­gelige. Men der er det ikke spor av avgjørende momenter for fellin­gen av de to gjern­ings­mennene fra gransk­ing av lagrede trafikkda­ta. Jeg har mis­tanke om at nærmere studi­er av NOKAS- og Munch-sak­ene ville kunne bekrefte lagrin­gens mar­ginale betyd­ning for utfal­l­ene i rettsapparatet.

Stor­ber­get går inn for 12 måned­ers lagring. Begrun­nelsen er av det enkle slaget: Det er det tid­srom­met de fleste lan­dene innen EØS-fam­i­lien har eller vil lande på.

Sam­tidig ral­jer­er Stor­ber­get over de som men­er at det skal være en avgjørende forskjell på dagens nød­vendi­ge prak­sis i forbindelse med teknisk kon­troll og fak­turering av abon­nementene og de seks lagringsmåne­dene som Høyre, men ikke Justismin­is­teren går inn for – Pytt, pytt – hva er et par måneder…

Og: Etter­som mange primær­leger og hel­se­in­sti­tusjon­er tar og lagr­er blod­prøver, kunne det da være prak­tisk om de sendte en liten skvett til Kri­pos sam­tidig. – Kjekt å ha ?

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Og så kan jo også poli­tikere som dri­ver poli­tikk «med fravær av begeistring» være et symp­tom på at disse poli­tik­erne har dårlig bein i nesa.

til toppen