Bli kjent med Vox Publica

Om ytringsfrihet og demokrati, Norge og verden: Se alle hovedoppslag på én side.

Vox Pub­li­ca inne­hol­der fle­re ana­ly­ser, repor­ta­sjer og inter­vju­er enn vi kan for­mid­le på maga­si­nets for­si­de til enhver tid. Som en ser­vice for nye og gam­le lese­re har vi sam­let alle hoved­opp­slag siden star­ten i novem­ber 2006 på én side. Her får du et fint over­blikk over hva slags saker vi prio­ri­te­rer på for­si­den.

Hoved­opp­sla­ge­ne er sake­ne som pre­sen­te­res med en spe­sial­la­get illust­ra­sjon — en pla­kat — på for­si­den. Vår ambi­sjon er å ha et nytt hoved­opp­slag hver uke. Samt­li­ge pla­ka­ter er laget av Håvard Legreid.

Du fin­ner også hoved­opp­sla­ge­ne på vår arkiv­side, der du også kan utfors­ke Vox Pub­li­ca via egne arki­ver over skri­ben­ter, få en over­sikt over de 25 sist pub­li­ser­te sake­ne eller gå gjen­nom pro­duk­sjo­nen vår sor­tert etter pub­li­se­rings­må­ned.

Hvis du har for­slag til saker vi bør ta opp, har lyst til å skri­ve for oss eller har and­re inn­spill, er det bare å ta kon­takt med redak­sjo­nen.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen