Personvern

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • personvern

  Personvern er en samlebetegnelse for rettsregler som særlig tar sikte på vern for individet. Oftest forstår man ved personvern bare regler som skal hindre misbruk av personopplysninger, men i videre forstand omfatter personvern også slike regler som verner den legemlige integritet, for eksempel Grunnlovens § 94 om at frihetsberøvelse ikke kan skje uten hjemmel i lov..

 • personopplysningsloven

  Personopplysningsloven er en norsk lov med formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett. Forordningen er dermed en del av personopplysningsloven og gjelder som norsk lov. Bakgrunnen for loven og forordningen er rask utvikling av teknologi som har gjort det lettere å samle inn, bruke og utveksle personopplysninger, og dermed også å misbruke slike opplysninger, og et ønske om å gjøre det lettere å utveksle personopplysninger over landegrenser, på en måte som ivaretar personvernet.

  Fra wikipedia

 • Digitalt Personvern

  Digitalt Personvern er en forening som ble stiftet som et direkte svar på at Stortinget vedtok å implementere Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett i april 2011.

 • Innebygd personvern

  Innebygd personvern (engelsk privacy by design) er prinsippet om at det skal tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et IT-system eller en organisasjons arbeidsmåte.

 • Personvern

  Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse.

Mer om Personvern fra Vox Publicas arkiv