Personvern

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Trafikkovervåkningsystem

  Fra SNL

 • personvern

  Personvern er en samlebetegnelse for rettsregler som særlig tar sikte på vern for individet. Oftest forstår man ved personvern bare slike regler som verner individets psykiske integritet, «sinnets fred», men i videre forstand omfatter personvern også slike regler som verner den legemlige integritet, for eksempel Grunnlovens § 94 om at frihetsberøvelse ikke kan skje uten hjemmel i lov.Tidligere har dette blitt kalt personlighetsvern eller personlighetens rettsvern..

 • personopplysningsloven

  Personopplysningsloven er en lov med formål om å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 med den tilhørende personopplysningsforskriften av 15. desember 2000 erstattet med virkning fra 1. januar 2001 den tidligere personregisterloven. Personopplysningsloven gjennomfører EUs personopplysningsdirektiv (direktiv 95/46/EF) i norsk rett..

  Fra wikipedia

 • Mette Borchgrevink (advokat)

  Mette Borchgrevink (født 10.

 • Personopplysningsloven

  Lov om behandling av personopplysninger (kortnavn: personopplysningsloven) er en norsk lov som utgjør den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern.

 • Personvern

  Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse.