Personvern

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Trafikkovervåkningsystem

  Fra SNL

 • personvern

  Personvern er en samlebetegnelse for rettsregler som særlig tar sikte på vern for individet. Oftest forstår man ved personvern bare slike regler som verner individets psykiske integritet, «sinnets fred», men i videre forstand omfatter personvern også slike regler som verner den legemlige integritet, for eksempel Grunnlovens § 94 om at frihetsberøvelse ikke kan skje uten hjemmel i lov.Tidligere har dette blitt kalt personlighetsvern eller personlighetens rettsvern..

 • personopplysningsloven

  Personopplysningsloven, lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 med tilhørende forskrift av 15. desember 2000 (personopplysningsforskriften), som med virkning fra 1. januar 2001 erstattet den tidligere personregisterloven. Lovens formål er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger..

  Fra wikipedia

 • Digitalt Personvern

  Digitalt Personvern er en forening som ble stiftet som et direkte svar på at Stortinget vedtok å implementere Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett i april 2011.

 • Kameraovervåking

  Kameraovervåking, på engelsk ofte kalt closed-circuit television og forkortet CCTV, er bruk av fjernsynskameraer til visuell overvåkning, særlig av bygninger og områder.

 • Personvern

  Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse.