Personvern

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Trafikkovervåkningsystem

  Fra SNL

 • personvern

  Personvern er en samlebetegnelse for rettsregler som særlig tar sikte på vern for individet. Oftest forstår man ved personvern bare regler som skal hindre misbruk av personopplysninger, men i videre forstand omfatter personvern også slike regler som verner den legemlige integritet, for eksempel Grunnlovens § 94 om at frihetsberøvelse ikke kan skje uten hjemmel i lov..

 • personopplysningsloven

  Personopplysningsloven er en norsk lov med formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.Loven gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett. Forordningen er dermed en del av personopplysningsloven og gjelder som norsk lov.Lovens fulle navn er lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 15.

  Fra wikipedia

 • IP-adresse

  En IP-adresse (av engelsk: Internet Protocol address) er en unik identifikator eller adresse som tildeles en enhet, for eksempel en PC eller en skriver i et TCP/IP-basert datanettverk.

 • Innebygd personvern

  Innebygd personvern (fra engelsk privacy by design) er prinsippet om at det skal tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et IT-system eller en organisasjons arbeidsmåte.

 • Personvern

  Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse.