Nyhetsbrev uke 2

Blant temaene: NRK og opphavsrett, orwellsk nytale og H.M. Kongens nyttårstale.

Redak­tør Olav Anders Øvre­bø har benyt­tet over­gan­gen til det nye året til å opp­sum­mere hvor­dan 2009 har sett ut for Vox Pub­li­ca sin del. Rap­porten vis­er at det var val­gstoff og retorikk som ble mest lest i mag­a­sinet i fjor.

Første artikkel ut i det nye året er skrevet av Leif Ove Larsen og Torgeir Uberg Nær­land. Larsen og Nær­land ser i denne artikke­len på NRKs dobbel­trolle som både fork­jem­per for en lib­er­al åndsverklov og som opphavsrettinnehaver.

Debat­ten rundt data­la­grings­di­rek­tivet er fremde­les aktuell, og du kan lese alle sak­er Vox Pub­li­ca har pub­lis­ert om dette temaet her. Georg Apenes forset­ter debat­ten i sitt siste inn­legg i Apenes´ anneks hvor han hevder at tilhengerne av direk­tivet tar i bruk orwell­sk nytale i sin argumentasjon.

Fak­ta Først-bloggen ble til i forbindelse med et pros­jekt om kart­leg­ging av offentlig data. Dette pros­jek­tet er nå avs­lut­tet og Olav Anders Øvre­bø pre­sen­ter­er en rap­port som dette pros­jek­tet har munnet ut i. Rap­porten har samme navn som bloggen, Fak­ta først, og lis­ter blant annet opp ti forslag til tiltak som kan øke opp­merk­somheten rundt åpen­het om og fri­givelse av offentlige data.

I det siste inn­legget på retorikkbloggen har Jens Kjeld­sen tatt for seg H.M. Kon­gens nyt­tårstale, og spør hva vi egentlig skal med Kon­gens tale denne dagen?

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Tirs­dag 19. jan­u­ar inviter­er for eksem­pel Forum for viten­skap og demokrati ved UiB til åpent debattmøte om temaet “dan­nelse og utdan­nelse”. Og dagen etter, 20. jan­u­ar, arran­geres sem­i­naret ”Er opphavs­ret­ten gått ut på dato?” hos Gylden­dal Norsk For­lag. Du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: Les om en felles høring fra tre departe­menter om data­la­grings­di­rek­tivet, og se hvor­dan Google leg­ger om sin Kinasats­ing etter hackerangrep.

For å lese artiklene:

Val­gstoff og retorikk mest lest i 2009
En liten årsrap­port fra redak­sjo­nen i Vox Pub­li­ca. Av Olav Anders Øvrebø.

NRK og sitatretten
I Mauseth-sak­en opp­tr­er NRK både som fork­jem­per for lib­er­al åndsverklov og som opphavs­rettsin­nehaver. Av Leif Ove Larsen og Torgeir Uberg Nærland.

Apenes´ Anneks
Nytale i datalagringsdebatten

Tilhengerne av å inn­føre data­la­grings­di­rek­tivet prak­tis­er­er orwell­sk nytale. Av Georg Apenes.

Fak­ta Først
Offentlige data i Norge: ti forslag

Rap­port om offentlige datak­ilder i Norge er klar. Av Olav Anders Øvrebø.

Retorikkbloggen
Rojal nærhet og avs­tand i Kon­gens nyt­tårstale 2009

Hva skal vi egentlig med H.M. Kon­gens nyt­tårstale? Er den ikke et ser­e­monielt levn fra for­tiden? Et tomt rit­u­al? Etter­som Kon­gen ikke har noen reel makt, skulle man tro at også hans ord er betyd­ningsløse. Men slik er det ikke. Av Jens Kjeldsen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen