Nyhetsbrev uke 2

Blant temaene: NRK og opphavsrett, orwellsk nytale og H.M. Kongens nyttårstale.

Redak­tør Olav Anders Øvre­bø har benyt­tet over­gan­gen til det nye året til å opp­sum­me­re hvor­dan 2009 har sett ut for Vox Pub­li­ca sin del. Rap­por­ten viser at det var valg­stoff og reto­rikk som ble mest lest i maga­si­net i fjor.

Førs­te artik­kel ut i det nye året er skre­vet av Leif Ove Lar­sen og Tor­geir Uberg Nær­land. Lar­sen og Nær­land ser i den­ne artik­ke­len på NRKs dob­belt­rol­le som både for­kjem­per for en libe­ral ånds­verk­lov og som opp­havs­rett­inne­ha­ver.

Debat­ten rundt data­lag­rings­di­rek­ti­vet er frem­de­les aktu­ell, og du kan lese alle saker Vox Pub­li­ca har pub­li­sert om det­te tema­et her. Georg Ape­nes for­set­ter debat­ten i sitt sis­te inn­legg i Ape­nes´ anneks hvor han hev­der at til­hen­ger­ne av direk­ti­vet tar i bruk orwellsk nyta­le i sin argu­men­ta­sjon.

Fak­ta Først-blog­gen ble til i for­bin­del­se med et pro­sjekt om kart­leg­ging av offent­lig data. Det­te pro­sjek­tet er nå avslut­tet og Olav Anders Øvre­bø pre­sen­te­rer en rap­port som det­te pro­sjek­tet har mun­net ut i. Rap­por­ten har sam­me navn som blog­gen, Fak­ta først, og lis­ter blant annet opp ti for­slag til til­tak som kan øke opp­merk­som­he­ten rundt åpen­het om og fri­gi­vel­se av offent­li­ge data.

I det sis­te inn­leg­get på reto­rikk­blog­gen har Jens Kjeld­sen tatt for seg H.M. Kon­gens nytt­års­tale, og spør hva vi egent­lig skal med Kon­gens tale den­ne dagen?

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Tirs­dag 19. janu­ar invi­te­rer for eksem­pel Forum for viten­skap og demo­kra­ti ved UiB til åpent debatt­møte om tema­et «dan­nel­se og utdan­nel­se». Og dagen etter, 20. janu­ar, arran­ge­res semi­na­ret ”Er opp­havs­ret­ten gått ut på dato?” hos Gyl­den­dal Norsk For­lag. Du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: Les om en fel­les høring fra tre depar­te­men­ter om data­lag­rings­di­rek­ti­vet, og se hvor­dan Goog­le leg­ger om sin Kina­sat­sing etter hack­eran­grep.

For å lese artik­le­ne:

Valg­stoff og reto­rikk mest lest i 2009
En liten års­rap­port fra redak­sjo­nen i Vox Pub­li­ca. Av Olav Anders Øvre­bø.

NRK og sitat­ret­ten
I Mau­seth-saken opp­trer NRK både som for­kjem­per for libe­ral ånds­verk­lov og som opp­havs­retts­inne­ha­ver. Av Leif Ove Lar­sen og Tor­geir Uberg Nær­land.

Ape­nes´ Anneks
Nyta­le i data­lag­rings­de­bat­ten

Til­hen­ger­ne av å inn­føre data­lag­rings­di­rek­ti­vet prak­ti­se­rer orwellsk nyta­le. Av Georg Ape­nes.

Fak­ta Først
Offent­li­ge data i Nor­ge: ti for­slag

Rap­port om offent­li­ge data­kil­der i Nor­ge er klar. Av Olav Anders Øvre­bø.

Reto­rikk­blog­gen
Rojal nær­het og avstand i Kon­gens nytt­års­tale 2009

Hva skal vi egent­lig med H.M. Kon­gens nytt­års­tale? Er den ikke et sere­mo­ni­elt levn fra for­ti­den? Et tomt ritu­al? Etter­som Kon­gen ikke har noen reel makt, skul­le man tro at også hans ord er betyd­nings­løse. Men slik er det ikke. Av Jens Kjeld­sen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen